ESPERANTO.CZ

KAVA-PECH

ČES

ĈEA

AEH

Junularo

Praga junularo

 

Starto (tekstoj de unuopaj numeroj)

Pri Starto

 

Starto (texty jednotlivvých čísel)

 

O Startu

 

O esperantu

 

Esperanto v Česku

 

Esperanto ve světě

 

Esperantská literatura

 

Nové knihy

v esperantu

 

 

Obsahy českých

časopisů v esperantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulteno de ĈAE

 

Ĉeĥoslovaka Asocio esperantista

Redaktoro Ing. L. Berger (Potštejn), administranto R. Bloch (Praha)

  (bedaŭrinde ni ne havas ĉiujn numerojn)

 

Bulteno de ĈAE julio/1929: Al niaj membroj kaj amikoj! Agado de ĈAE (komitato), Kluba vivo, ĈAE junulara movado, Postkongresa vojaĝo tra Ĉeĥoslovakio, Alia E-movado en Ĉeĥoslovakujo, El fremdlando, El la redakcio, El la administracio, Ĵus aperis.

 

Bulteno de ĈAE oktobro/1929: Do nové práce!, Agado de ĈAE (pokladní zpráva), Postkongresa vojaĝo, Alia E-movado en Ĉeĥoslovakujo, Kluba vivo, El fremdlando, El kultura vivo de Č.S.R., E-hnutí doma i v cizině, Jazykový rádce - Lingva fako, Ĵus aperis, Venintaj gazetoj, Esperanto v českém tisku, Personaj sciigoj, El la redakcio, El la administracio.

 

Bulteno de ĈAE marto/1933: Invito al la XIV. ĝenerala kunveno de Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista okazonta en Hradec Králové dimanĉon, la 19-an de marto 1933, S. Kamaryt-J. Šustr: Nia agado en jaro 1932 (raporto por la XIV. jara kunveno)

 

Redaktas Dr. St.  Kamaryt kaj Dr. A. Pitlik

 

Bulteno de ĈAE 1/1933: Ek al la laboro por ĈAE kaj Esperanto!, La XIAa ĝenerala kunveno, Amika vespero, 1-a komitata kunveno, Gvidantaro de ĈAE por 1933, Monkolektado por ekipo de estonta Asocia oficejo, Regularo pri ekzamena fondaĵo, Kroniko esperantista en ĈSR, Lokaj informoj, Esperantista vivo.

 

Bulteno de ĈAE 2/1933: Tasko plenumota ankoraŭ antaŭ la somera ripozo! Nia termometro, Al ĉiuj esperantistaj grupoj, Ĉeĥoslovaka antologio, Gazeta servo de ĈAE, Ĉeĥoslovaka gazetaro pri Esperanto, Prelegvojaĝo de nigra esperantisto Kola Ajayi, Protokolo de la II-a komitata kunveno de ĈAE, Universala Esperanto-Asocio 1908-1933, Kroniko esperantista en ĈSR, Lokaj informoj, Ĉeĥoslovaka numero de Literatura Mondo en eksterlandon, Ĉu ĉeĥoslovaka antologio aperos en 1934?, Pormembraj informoj, La VI-a kongreso de jugoslavaj esperantistoj, Ĉeĥoslovakaj esperantaĵoj al Svedlando, Ĉeĥoslovaka „vespero“ en Francujo, Interkonsento de Ĝenevo 1933, Niaj mortintoj (Karel Baroš, Jaroslav Pokorný, Josef Pumr)

 

Bulteno de ĈAE 3/1933: Propagandu - serioze!, Dr. Augustin Pitlik 50-jara, Nia termometro, Protokolo, Prelegvojaĝo de Kola Ajayi, Nia UEA jubileas!, Kroniko esperantista en ĈSR, Lokaj informoj, Amerika vojaĝo de ĈAE-vicprezidanto, Nova mondskribo.

 

Bulteno de ĈAE 4/1933: Invito al eksterregula ĝenerala kunveno okazonta en Praha, la 9-an de decembro 1933, Prezidanto de ĈAE dro Kamaryt - 50jara, Unuecigo de la organizo de Esperanto-movado kaj ni, Nia termometro, La IV. komitata kunveno, La V. komitata kunveno, Stacidomaj tabuloj, II-a prelegvojaĝo de negro Kola Ajayi, Ĉeĥosl. gazetaro pri Esperanto, Kvin minutojn antaŭ la dekdua!, Radio, Kroniko, Lokaj informoj, Informoj, Niaj mortintoj (Františka Šupichová, Emilie Najmanová, Vic. Reichelt el M. Boleslav, Václav Brož el Kladno).

 

Bulteno de ĈAE 5/1933: Eksterregula ĝenerala kunveno, Stacidomaj tabuloj, II. prelevojaĝo de Kola Ajayi, Haĝi Mustafa Raden, Kelkaj datoj pri la movado el la unuaj jaroj de la Respubliko, Radio, La VI. komitata kunveno, La VII. komitata kunveno, Movado, Lokaj informoj, Kroniko esperantista en ĈSR, Nia termometro, Informoj, Ricevitaj libroj

 

Bulteno de ĈAE 1/1934: Invito al la XV. ĝenerala kunveno de ĈAE (Praha, 18.3.1934), Agado de ĈAE en jaro 1933, Financa raporto pri 1933, Al ĉiuj, Informaj tabuloj pri Esperanto, Mendilo de informa tabulo.

 

Bulteno de ĈAE 2-3/1934: La XV-a ĝenerala kunveno de Ĉeĥosl. Asocio Esperantista, Gvidantaro por 1934, Komitataj kunvenoj de ĈAE, Julie Šupichová, Prelegvojaĝo de Haĝi Mustafa Raden, Helpu la esperantan radion!, Kroniko esperantista en ĈSR, Radio, Lokaj informoj, Informoj, Morto (F. Fiška, Ladislav Procházka), Enciklopedia vortaro de Eugen Wüster.

 

Bulteno de ĈAE 4/1934: Unuecigo organiza, internacia kaj enlanda, Saluton al skoltoj-esperantistoj!, Per Esperanto tra Rumanujo, Komitataj kunvenoj de ĈAE, Kroniko esperantista en ĈSR, Radio, Lokaj informoj, Esperantista vivo (Bouška, Kühnl - 50, Batěk - 60, A. Pitlík dekoraciita per oficira ordeno de la Franca Akademio, Jan M. Bakalář.Srbecký - aŭtoro de la unua ĉeĥlingva artikolo por lingvo internacia), Ricevitaj libroj, Informoj, Preparu vin por Kolín 30. IX. 1934!, Prelegoj de T. Morariu pri Rumanujo, ĈAE-kotizoj - UEA-kotizoj, Enciklopedio de Esperanto, Alvoko, Libro-servo de ĈAE.

 

Bulteno de ĈAE 5/1934: Regiona labora konferenco en Kolín (okaze de 10-jara kluba jubileo), Kolín, Rezultto el Stockholm, Esperntista vivo (mortis Weisskopfová, MUDr. A. Bischitzky).

 

Bulteno de ĈAE 6/1934: Pitlik: Antaŭ dudek jaroj, TRAKT, Kroniko esperantista en ĈSR, Movado, Esperantista vivo (mortis Wildmannová, prezidantino de SOĈNE), Stacidomaj tabuloj, Infomoj, Lokaj informoj.

 

Bulteno de ĈAE 1/1935: Samideanoj! Jaro 1935!, Kotizoj por 1935, Antaŭ dudek jaroj, Novaj propagandmetodoj, Movado, Radio, Libroj, gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 2/1935: Invito al XVI. ĝenerala kunveno de ĈAE (Praha 14.4.1935), Agado de ĈAE en jaro 1934, Lokaj informoj, La libro-servo de ĈAE, Ricevitaj libroj, Diversaĵoj, Radio, Stacidomaj tabuloj, Kotizoj de ĈAE kaj de UEA, Libro-servo de ĈAE.

 

Bulteno de ĈAE 3/1935: La XVI-a ĝenerala kunveno de ĈAE, Gvidantaro por 1935, Komitataj kunvenoj de ĈAE, Financa raporto pri 1934, Esperanto en Nacia muzeo en Praha, Movado, Radio, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 4/1935: Kongreso de esperantistoj de Ĉeĥoslovaka respubliko, XXVII-a UK, Oficialaj ekzamenoj pri esperanto, Lokaj informoj, Movado, Esperantista vivo, Diversaĵoj, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 5/1935: Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista kaj Germana Esperanto-Ligo invitas al VI-a Ĉeĥoslovaka Kongreso Esperantista (Brno 27.-29. 9. 1935), Brno, Aliĝilo.

 

Bulteno de ĈAE 6/1935: Kunsidoj de la VI-a Ĉeĥoslovaka kongreso esperantista, Sesa kongreso de ĉeĥoslovakaj esperantistoj, Statistiko de la kongresanoj (209 personoj), Oficeja fondaĵo, Informaj tabuloj, Esperanto-Asocio en Ĉeĥoslovaka Respubliko (EAĈSR) - Statuto, Regularo de la Sekcioj, Kroniko esperantista en ĈSR, Lokaj informoj, Radioj, Esperantista vivo.

 

Bulteno de ĈAE 1/1936: Salutletero al prezidento Dr. Eduard Beneš, Invito al XVII. ĝenerala kunveno de Ĉeĥoslovaka Asocio Espeerantisto, Tasko en jaro 1936!, Cseh-metoda instruisto en Ĉeĥoslovakujo, UEA-delegitoj!, Movado, Ricevitaj libretoj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 2/1936: Raporto pri agado de Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista en 1935, Ĉu pli bone ne pagi?, Lokaj informoj, 28-a UK, Ĉeĥoslovaka antologio!, Radio, Saluton, Movado, Libroj kaj gazetoj, Libro-servo de ĈAE.

 

Bulteno de ĈAE 3/1936: Divido de la laboro de funkciuloj de EAĈR, La XVII-a ĝenerala kunveno de ĈAE, Radio, Agado de lektoro H. Seppik en oriento Slovakio, Lokaj informoj, El la Gazetara Servo, Fondo de novaj lokaj grupoj, Helpu nin ŝpari!, Informoj, Fondaĵo de Bulteno, Al niaj grupoj!, Al membroj de UEA!, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 4/1936: Admonilo

 

Bulteno de ĈAE 5/1936: Nuna situacio de UEA, Vojaĝo al Viena kongreso kaj vizito de Aŭstrio, Kroniko esperantista en ĈSR, Esperantista vivo, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 6/1936: Internacia Esperanto-Ligo,Joseph R. Scherer, Kroniko esp-ista en ĈSR, Henrik kaj Erika Seppik en Ĉeĥoslovakio, Esperantista klubo Praha, Ni esperantigu la skoltojn!, Lokaj informoj, Esperantista vivo, Radio, Ricevitaj libroj kaj gazetoj, Movado, Informoj, Raporto pri agado de EAĈ en 1936.

 

Bulteno de ĈAE 1/1937: Regula kongreso en Moravská Ostrava (27.-28.2.1937), Devo esti organizita, UEA, Internacia konferenco Esperanto en la moderna vivo, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 2/1937: Raporto pri agado de EAĈ en 1936, Nia regula kongreso en Moravská Ostrava, El la Gazetara Servo, Lokaj informoj, Espereantista vivo, Radio, Informo, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 3/1937: Cseh-metodaj kursoj en Lázně Bělohrad, Divido de la laboro de funkciuloj de EAĈSR, Kroniko esperantista en ĈSR, Informoj, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 4/1937: Nia Esperanto-Tago en Uherské Hradiště fariĝu granda sukceso!, Internacia Esperanto-Ligo, la paca armeo de Internacia servado, Esperantista vivo, Kroniko esperantista en ĈR, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 5/1937: Antaŭkongreso en Praha (5.-5-8.1937), Praha - urbo de mondturistiko, Ĉeĥoslovakaj esperantistoj venu al Praha!, Kongres-karavanoj, Internacia salono esperantista en Praha, Informoj, Loka kongresa komitato de 29. jubilea UK en Varsovio, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.

 

Bulteno de ĈAE 6/1937: T. G. Masaryk, Prunto por nia komerca entrepreno, Kroniko esperantista en ĈSR, Antaŭkongreso en Praha, Oficeja fondaĵo, Cseh-metodaj kursoj, Kartoteko pri la tradukaĵoj el la ĉeĥoslovaka lingvo esperanten, Lokaj informoj, Esperantaj broŝuroj pri Ĉeĥoslovakio, Esperanto kaj skoltismo, IEL en Ĉeĥoslovakio, Ricevitaj libroj kaj gazetoj.