Dějiny esperanta v českých zemích

 

1642 J.A.Komenský píše knihu "Cesta světla" (Via lucis), jejíž 19. kapitola doporučuje umělý plánový jazyk

1657 Komenský věnuje problému knihu Panglottie (5. část Všeobecné porady o nápravě věcí lidských)

1889 První veřejné vyučování esperantu (F.V.Lorenc, Praha)

1890 F.V.Lorenc vydává v Pardubicích první českou učebnici esperanta

1897 První (doložený) kroužek (dělnický): v Příboru

1900 Theodor Čejka a Jan Holub vydávají druhou českou učebnici esperanta v Bystřici pod Hostýnem: začátek esp. hnutí v českých zemích

1901 v Brně založen "První spolek rakouských esperantistů"

1902 Esperantský klub v Praze; Čejka vydává "Revuo Internacia", "Český esperantista - Bohema esperantisto" a "Der deutsche Esperantist"

1904 První ženský spolek esperantský; Esperantský kroužek nevidomých esperantistů v institutu Klar v Praze

1907 Eduard Kuhnl vydává Časopis českých esperantistů (1909 - 1921 v něm vychází Babička Boženy Němcové, přel. V.Tobek, F.Procházka); založena Unie českých esperantistů, členové: Praha (Klubo), Praha (Asocio Ligo), Praha (Studenta rondeto), Praha VIII, Plzeň (laborista Klubo), České Budějovice, Hradec Králové, Kukleny, Praskačka, Chrudim, Osek u Rokycan, Brno, Prosek, Mladá Boleslav, Soběslav, Trutnov, Minice, Liberec, Písek, Hostomice, Jaroměř, Pardubice, Kralupy, Český Brod;

1908 založen Svaz českých esperantistů, konkurenční společnost na odlišných principech; vyšly Povídky J.Arbesa, přel. J.Grňa

1909 první kongres Unie, Praha (360 osob)

1910 druhý kongres Unie, Praha (200 osob)

1911 třetí kongres Unie a konference rakouských esperantistů, Praha (120 osob); konference moravských esperantistů v Luhačovicích

1913 založen Zemský svaz německých esperantských spolků v Čechách; v Prostějově vychází Benedek J.S.Machara, přel. R.Fridrich

1914 V Olomouci Jaroslav Mastný, Antonín Kudela a Albín Neužil tvoří vydavatelství "Moravští esperantští pionýři" (MEP); ve Františkových Lázních první esperantský pomník (zničen nacisty v roce 1939)

1918 v Plzni vychází časopis "La Progreso" (Pokrok)

1920 v pražské kavárně Louvre založen "Československý svaz esperantský" (1.2.1920), předseda Josef Eiselt, místopředseda dr. Stanislav Kamarýt, generální tajemník Rudolf Hromada; vychází časopis "Aurora" pro slepce; založena Německá esperantská liga v Československu; Julie Šupichová vydává "Esperantský zpravodaj"

1921 v Praze probíhá na Slovanském ostrově 13. Světový kongres esperanta (ve vinohradském divadle se hraje komedie "Noc na Karlštejně" od Jaroslava Vrchlického v překladu Miloše Lukáše); SAT: zakládací schůze Beznárodní asociace celosvětové (Lanti); Oldřich Adámek vydává "Cxehxoslovaka gazeto", rediguje Bouška

1922 národní kongres v Brně; založen Spolek československých nevidomých esperantistů

1923 založen Československý esperantský institut v Praze pro výuku a propagaci; "La Progreso" přechází do Prahy

1924 národní kongres v Liberci

1926 národní kongres v Bratislavě; MEP vydávají R.U.R. Karla Čapka; 5. tábor Skautské esperantské ligy u Prahy

1928 národní kongres v Teplicích; časopis "Esperantský svět"

1929 14. kongres Mezinárodní Katolické esperantské jednoty (IKUE) v Praze

1930 MEP vydávají časopis "Ligilo"; vychází Velký slovník esperantsko český od J.Filipa

1931 založeno Neutrální esperantské centrum v Praze (turistické informace) a Krajská esperantská liga v Ostravě

1932 národní kongres v Olomouci, na počest kongresu zasazen Esperantský strom; MEP vydávají knihu "Třicet let na zlatém severu" od J.Welzla a "Foxl-Voříšek" I.Hermana; v Brně začíná vysílat Zelená stanice (do 1939)

1933 založen Přátelský kruh esperantský

1935 národní kongres v Brně; československý a německý svaz se spojují v "Esperantský svaz v Československé republice" (ESČSR); v Budapešti vychází v esperantu Československá antologie

1936 18. mezinárodní kongres IKUE, Brno

1937 v Praze oficiální Předkongres 29. Světového kongresu esperanta

1938 vychází "Bílá nemoc" K.Čapka (přel.. T.Kilian) a "Kytice" K.J.Erbena (přel. T.Pumpr)

1940 během okupace likvidace zemského svazu a jeho (velkého) knihkupectví

1945 znovu se aktivizuje ESČSR, bez ztráty právní kontinuity; 17.září začal pražský rozhlas denně vysílat v esperantu

1946 vychází časopis Esperantista, rediguje Kamarýt

1948 znovu začínají umělecké programy Zelené stanice (Radio Praha)

1949 vychází Velký slovník česko-esperantský od J. a K. Filipů; svazový kongres v Liberci (kolem tisíce účastníků)

1950 svazový kongres v Brně (cca tisíc účastníků )

1952 vnucena likvidace ESČSR; začínají esperantské tábory; aktivizuje se esperantská mládež v Opavě, s výročními konferencemi; vychází mládežnický věstník "Svítání" (Opava); Rudolf Burda začal vydávat důležité periodikum "Obránce míru", které pomohlo udržet esp. hnutí v socialistických zemích

1953 R.Burda zvolen předsedou MEM (světomírové esperantské hnutí); na Kanárských ostrovech vychází "Křest svatého Vladimíra" od K.Havlíčka Borovského v překladu T.Pumpra

1955 ustaven neoficiální Celostátní poradní výbor esperantský; zemská konference esperantských obránců míru v Otrokovicích (316 delegátů )

1959 Ministerským dekretem ustaven Československý esperantský výbor (ČSEV)

1961 Státní pedagogické nakladatelství vydává "Cvičebnici esperanta" od T.Kiliana a "Esperantsko-český a česko-esperantský kapesní slovník" od R.Hromady

1969 v Brně založen Český esperantský svaz s orgánem Starto a v Pribylině Zväz esperantistov Slovenskej socialistickej republiky (od 1976 Slovenský esperantský zväz) s orgánem Esperantisto Slovaka; ČES měl 1200 členů, předsedou byl Josef Vítek v čele 16ti-členného ústředního výboru; vycházejí československá čísla mezinárodního časopisu Paco (Mír); v Praze založena esperantská sekce při Svazu československých filatelistů

1970 II. kulturní esperantský festival v Opavě; Kapesní atlas světa v esperantu (13000 výtisků); Bezručovy Slezské písně v esperantu (8000 výt.), Čapkova Kniha apokryfů, periodikum Medicínské informace; katolická sekce zve do Brna světový kongres esperantistů katolíků, ale úřady jej ruší v posledním okamžiku

1972 v květnu do Ostravy sezván 2. sjezd ČES, ale pro neuspokojivou politickou situaci ve svazu je o rok odložen; ČES dosáhl 2500 člen v 37 klubech

1973 v Ostravě 2. sjezd ČES (20. 22.4.1973), ale na místě byl státními orgány zrušen a prohlášen za přípravné setkání delegátů pro sjezd

1974 nalezeno sídlo ČES v Jilské 10, Praha, ale byly třeba 3 roky na adaptaci

1975 2. sjezd ČES se konečně uskutečnil v Praze (7. - 8.2.1975); v Mělníku se uskutečnila 7. porada esperantských svazů socialistických zemí; ve Vsetíně 2. setkání esperantistů na pomezí mezi českou a slovenskou republikou

1976 ČES má 72 klub ; podepsána dohoda (18.9.1976) mezi ČES (místopředseda Drah. Kočvara) a Svazem českých filatelistů (místopředseda A. Koukal) při příležitosti Výstavy poštovních známek Ostrava 76

1977 začíná fungovat sekretariát v Jilské ulici v Praze

1978 stát ruší katolický esperantský tábor v Herborticích

1979 v únoru se v Praze uskutečnil 3. sjezd ČES, předsedou zvolen Dr. Jaromír Jermář

1980 Seminář o Využití esperanta ve vědě a technice (SAEST) v Ústí nad Labem (životní prostředí dnes a zítra)

1981 v Přerově 8. porada esperantských svazů soc. zemí

1982 4. sjezd ČES v Pardubicích (19.-21.3.1982); SAEST v Českých Budějovicích (Energie jako celosvětový problém)

1983 v Praze se uskutečnilo Světové zasedání pro mír a život, na kterém ČES obdržel pozvání podílet se v sekci "Problémy mezinárodního dorozumívání"

1984 SAEST v Brně (Perspektivy světové výroby potravin); 6. setkání bojovníků za mír v Pardubicích (600 esperantistů z 8 zemí); začala rekonstrukce svazového domu v Boru u Tachova, ale nakonec byl dům v roce 1990 prodán

1987 5. sjezd ČES v Olomouci (11.-13.9.1987), předsedou ing. Petr Chrdle; oslavy stoletého výročí esperanta

1988 v Českých Budějovicích IX. porada esperantských svaz soc. zemí; Státní film vyrobil krátký film Esperanto znamená naději

1989 SAEST ve Strážnici (Doprava), oslavy 20 let ČES proběhly v Havířově (25. - 28.8.1989); podepsána smlouva o spolupráci s německým esperantským svazem

1990 6. sjezd ČES v Třebíči (30.11.- 2.12.1990)

1991 v Olomouci se uskutečnil světový kongres esperantistů železničářů, tzv. IFEF-kongreso (11.-17.5.1991); schůzka esperantistů invalidů ve Františkových Lázních instalovala pamětní desku na počest L.L. Zamenhofa na místě někdejšího pomníku zničeného fašisty; podepsána spolupráce s AIS (Akademií věd) San Marino a Karlovou Universitou; v Učitelských novinách ministerstvo školství doporučilo školám spolupráci s esperantisty

1992 Světový esperantský kongres plánovaný do Prahy přesunut do Vídně pro ekonomickou nestabilitu v naší zemi; v Praze se uskutečnil pouze předkongres věnovaný Komenskému; ve Františkových Lázních založen Svaz handikapovaných esperantistů (18. - 25.7.1992); v České Třebové založeno Esperantské muzeum; Pražský klub v televizním programu Videostop; na Mezinárodní esperantskou filatelistickou výstavu ve Strážnici (25.7./2.8.1992) uspořádán oficiální zájezd z vídeňského kongresu jako do kraje J.A.Komenského (29.7.1992), zakladatele myšlenky mezinárodní řeči

1993 7. sjezd ČES v Karlových Varech (28. -31.5.1993) společný s německým sjezdem; předsedou ing. Vlastimil Kočvara; založena sekce přátel SAT (nadnárodní esperantský celosvětový svaz, dělnická organizace odlišná od UEA) setkání ICEM v Pardubicích (14.-23.7.), 10-denní mezinárodní setkání pedagog o Freinetově metodě (60 osob z 9 zemí, organizoval EK Pardubice)

1994 67. kongres SAT ve Strážnici (16. 23.7.1994); zrušeno sídlo v Jilské z ekonomických a právních důvodů; mladý vandal zničil pamětní desku ve F. Lázních; jazykový seminář AEH (25.4. - 1.5.) v pensionu Skokovy (40 osob z 21 měst)

1995 48. kongres IKUE (esperantisté-katolíci) v Olomouci (8. - 15.7.1995); AEH obnovuje pamětní desku ve Františkových Lázních; v Brně konference ČES s festivalem esperantských videofilmů; v Brazilii vychází autobiografický román české esp. básnířky Eli Urbanové Hetajro dancas (Hetéra tančí), který hned mnozí řadí mezi nejlepší původní díla v esperantu; týdenní setkání AEH (31.3. -7.4.; 17.11. 24.11.) ve Skokovech (76 osob, 12 ze zahrančí); nový esperantsko-český slovník

1996 81. světový esperantský svaz v Praze (20.-27.7.1996), předkongres Moravia folkloro al la mondo (Moravský folklór světu) v Brně (14. 20.7.1996), 62. Mezinárodní kongres nevidomých esperantistů, Kongresek dětských esperantistů v Rabyni, ILEI konference v Táboře (pedagogové) a 8. sjezd ČES v Havířově (29.11. -1.12.1996);

1997 Kulturní festival v Ústí nad Labem, Konference ČES v Praze, kongres AEH, zájezd katolické sekce na IKUE kongres do Říma a Rimini; Muzeum Komenského v Přerově připravilo putovní výstavu "Od Komenského k Zamenhofovi", která navštívila několik měst (Varšava, Praha, Šumperk)

1998 vychází nový česko-esperantský slovník, dosud největší, KAEST (kolokvium o aplikaci esperanta ve vědě a technice) v Praze navazuje na dřívější semináře SAEST (13/15.11.1998)

1999 v Karlových Varech v létě 72. kongres SAT a konference ILEI (učitelů esperantistů), v Opavě konference lékařů-esperantistů; v Táboře 9. sjezd ČES (předsedkyní zvolena Věra Podhradská); v Prostějově nová ulice pojmenována jako Esperantská

2000 konference ČES ve Znojmě, kongres KELI v Janských Lázních, v Dobřichovicích Paroliga kurso, v Praze KAEST

2001 53. kongres IFEF v Táboře, konference OSIEK ve Strážnici věnovaná dílu Karla Píče (premii OSIEKu získala Eli Urbanová za knihu Hetajro dancas); oslavy 100 let esperanta v Brně, 90 let v Poděbradech; konference svazu v Poděbradech, IBIRE v Dobřichovicích

 

SJEZDY ČES

(datum) počet osob

1. 1969 Brno (29.-30.3.1969)       400

2. 1976 Praha (7.-8.2.1976)         200

3. 1979 Praha (10.-11.2.1979)     300

4. 1982 Pardubice (19.-21.3.1982)          400

5. 1987 Olomouc (11.-13.9.1987)           200

6. 1990 Třebíč (30.11.-2.12.1990)           300

7. 1993 Karlovy Vary (28.-31.5.1993) 300

(společně s Německým esperantským svazem)

8. 1996 Havířov (29.11.-1.12.1996) 110

9. 1999 Tábor (15.-17.10.1999) 115

JINÉ VÝZNAMNÉ AKCE

1991 Světový kongres esperantistů-železničářů v Olomouci

1992 Předkongres v Praze před kongresem ve Vídni

1994 Kongres SAT ve Strážnici

1996 Universala Kongreso de Esperanto - Světový kongres esperanta v Praze

1998 KAEST '98 Praha - kolokvium o aplikaci esperanta ve vědě a technice

1999 Kongres SAT v Karlových Varech

2000 KAEST 2000 Praha

2001 IFEF Tábor, OSIEK Strážnice