ESPERANTO.CZ

KAVA-PECH

ČES

ĈEA

AEH

Junularo

Praga junularo

 

Starto (tekstoj de unuopaj numeroj)

Pri Starto

 

Starto (texty jednotlivvých čísel)

 

O Startu

 

O esperantu

 

Esperanto v Česku

 

Esperanto ve světě

 

Esperantská literatura

 

Nové knihy

v esperantu

 

 

Obsahy českých

časopisů v esperantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperantista

 

Vydavatel: Svaz espeerantistů Československé republiky

Eldonanto: Esperanto-Asocio en Ĉeĥoslovaka respubliko

Redigovali / Redaktis: Dr. Stanislav Kamarýt

a redakční kruh / kaj redakcia rondo

(numeroj indikas paĝojn)

 

 

Esperantista 1946

 

Ĉefaj artikoloj    

Salutletero de la Asocio al prezidento 11, 37

Stan. Kamarýt: Nova aktualeco de Esperanto (Nová aktuálnost esperanta)  1

" " Esperanto kaj diktaturoj  (Esperanto a diktatury)  37

" " Organizo de esperantistoj (Organizace esperantistů) 45

" "Kungluaĵo“ („Slepenina“) 89

"  " Lingvaj malfacilaĵoj en Sekurec-konsilantaro (Jazykové potíže v Radě bezpečnosti) 97

Adolf Malík: Ĉiam antaŭen! (Stále vpřed!) 13

" " Nia interna ekzekutivo (Naše vnitřní ekzekutiva)  61

Dr Tomáš Pumpr: Ĉeĥa kaj slovaka literaturo en Esperanto Česká a slovenská literat. v esperantu) 73

    Subskriba agado por UNO (Podpisová akce pro organisaci spojených národů 25

 

Poemoj
Č
ervenka-Fousek: Dum klara nokto 13

Čelakovský-Lukáš: Tomĉjo kaj la driado 1

Filip: La pino de nordo 73

Kvapil-Pumpr: Dueto el opero Najado (Rusalka) 25

K. Havlíček Borovský-Pumpr: Sturno, poeto kaj azeno sub tilio 62

Kalocsay: Retrovo 50

Machar-Lukáš: Romanco pri kavalira triopo kaj ties benketo 90
Neruda-Lukáš; Romanco pri Karolo la kvara 92

Píč: Aŭtunaj arboj 90

" Reloj 90

" Versisto 92

Schwarz: Argumento por mia spegulo 61

Seifert-Pumpr: Barikado el florantaj kaŝtan-arboj 93

Welhaven-Fridén: La sovaĝanaso 45


Esperantaj artikoloj

Baďura-Vondroušek: Prezidinto de E-Klubo en Brno batalis 47

Hortynski: Heroa Westerplatte 14

Hostovský-Kamarýt: En kio ni ne komprenas la Amerikanojn 29

Kolář-Bendová: La vojo okcidenten 53

Krčméry-Dolinský: La suno en la poezio de Hviezdoslav 39
Kubka-Kamarýt: Duopo negra 14

Lešinger: Ni esperantigu la skoltojn 42

Scheinpflugová-S. K.: Nürnberg  63

S. K.: Ĉeĥaj gazetoj kaj Esperanto 50

Vítek: Gajaj rememoroj el Svedujo 25, 49, 64

         Unua postmilita kongreso ĉeĥoslovaka  8

"        Ekzamenoj pri Esperanto antaŭ komisiono de EAĈSR 36, 40, 86

"        Someraj e-kursoj en Doksy 23, 32, 43, 70

"        Universala kongreso en Bern 88; 90

"        Kongres de SAT en

"        Klopodoj por mondregistaro 18


Lingvo
Traduka tasko: 1. (El radio-parolado de prezidento 13, 26

"        2. (Ok terminoj en frazoj) 29, 53

"        3. (Verkisto kaj politikisto) 38, 67

"        4. (Ne estas dubo, ke en tuta nia lando) 54, 79

"        5. (Se perfortula ulo...) 54, 81

"        6. (Marx mem spite ĉiun malatenton...) 69, 97

"        7. [Ni, popoloj ĉeĝa kaj slovaka)  86

 

Distribua kupono, pankupono, koncentrejo, kpt. 54

S. K.: Vortoj kaj esprimoj el milita kaj postmilita  tempo 98

Lokaj informoj 15, 34, 39, 55, 68, 82, 100

Kroniko enlanda 5, 19, 32, 42, 51, 10; 86, 102

Ni ne forgesos la mortintojn 20

Esperanto en fremdlando (Esperanto v cizině) 4, 23, 59

Ni legis 3, 30, 41, 41, 62, 14, 91, 101

Radio 1, 23, 33, 96

Mi, vi, ili, oni, ridu 72, 88

Novaj libroj 69, 86, 91

Kie kunvenas esperantistoj en Ĉeĥoslovakio 88, 104

Niaj akceptejoj 96

Korespondi kun ĉs. sam. deziras 11, 24, 35

Ni salutu la vivantojn 22

 

Bildoj.   '
Dr. Edvard Beneš 31

Fr. Baďura en Fayum 45

Fr. Baďura en Kairo 49

Fr. Baďura en Betlehem 61

Mácha-lago en Doksy 25

Memorŝtono en Olomouc 66

Pytloun 89

Šupichová 13

Vondroušek 73

 

 

 

 

Esperantista 1947

 

ĈEFAJ ARTIKOLOJ

Bartošík Dolfa: O letošním sjezdu esparatistů v Bernu 17

Baur Art. Dr. (J. Kořínek): Dojmy švýcarského esperantisty z Československa 101

Bezruč Petr: Dopis 2

Bšk: Rusky, annlicky nebo esperantsky?  21, 39

R. B. : První politická brožura v esperantu 61

Ginz Ota: Espanto na poštovních ceninách 89

Hendrich Jos.: Umělý jazyk podle Jana Amose Komenského  49

S. K.: Některé chyby českých esperantistů 79

Malík Adolf: Rosteme! 1

Pumpr Tomáš, Dr: Ještě česká a slovenská literatura
v esperantu 15

Solzbacher. W. (S. K.): Světová organizace a světový jazyk 13

Šupichová Julie: Vzácná návštěva 80

-  O nás pro nás 109

- *Paní Eugénie Cotton a espreranto 17


ESPERANTAJ ARTIKOLOJ

 

Agado de la Asocia kongreso 1947 26, 44

H. K. B. Ridindaj ludemuloj 63, 92

H. K. B. : Finita diskuto 110

Buben Josef: Verda Boras 22

Denasterling (F. S.): Marnavigadistoj kaj profesia honorsento 64

Filip Jan: Mia prelegvojaĝo en Nederlando 17

Ginz Ota: Esperantisto ekster sia lando 3

- La haveno Praha 53

- Pri la komencoj  de la ĉeĥa libropreso 64

Havránková Marie: La Esperanto-semajno en Zaandam kaj mia prelegvojaĝo tra Nederlando 113

Hendrich Josef (S. K.): Artefarita lingvo laŭ Johano Amos Comenius 50

Manders W. J. A. Dr: Esperanto kaj lingvistiko 102

Mařík Jar.: Ĉeĥa gazetaro kaj Esperanto 15

Pelcman Jar.: Ĉu propagando? 112

Pumpr  Tom., Dr: Fr. Vl. Lorenz daŭre aktiva 6

Simone Andre (St. Kamarýt): Nova ratkaptisto el Germanio 2

Šupichová Julie: Novaj libroj 23

Tarantíková A.: Muzikfestivalo de Praha 52

Valenta Edvard (S. K.): Malgranda punkto sur nazo 110

Vlčková Bož.: Konsilo sincera 81

 
POEMOJ

Blatný Ivan: Zpěv 37

Dostál-Lutinov K. (Lorenz F. L:): Kristo-plugisto 75

* * (Lukáš Miloš): Lando inda je admir' 38

* * (Lorenz Fr. L. ): Maljuna fraŭlo 63

Mácha K. H. (Pumpr, Tom.): Majo - unua kanto 40

Neruda Jan (Voĉo): Adamo 115

Píč Karolo: Antaŭsignoj 25

- Melankolio 37

- La poeto 5

- Gorgio 38

- Eĉ la statuoj eriĝos 39

- Printempa invito 39

Pitlik A., Dr. (Lukáš Mil. ): Sur 1a lago de Mácha 71

Schwartz R. : La gastejo ĉe l'vojranda 5

Šrámek Fráňa (Pumpr T. ): Raporto 93

Tantalides Elias (Lukáš Mil. ): La katido - Kotě 45


LINGVO
Traduka tasko 7    10

                            8        10, 25

                            9        25, 92

                            10      44, 72

                            11      44, 72, 73

                           12      73, 95

                           13      95, 116

                           14      116

 

Rimarkoj pri adverbo ja 116

Ni legis 18, 33, 5, 65, 76, 85, 98, 103

Ricevitaj gazetoj 57, 74, 84, 106

Ricevitaj libroj 32, 98, 105

Ekzamenoj pri Esperanto 30, 114

Somera  Esperanto-lernejo Doksy  12, 35, 36, 47, 58

Vortoj kaj esprimoj de milita kaj postmilita tempo II. 38

 

MOVADO
Esperantista vivo 9, 35, 46, 56, 75, 84, 99, 107

Esperanto en fremdlando 19, 36, 59, 87, 107

Funkciuloj de EAČSR 48

Informoj 11, 17, 26, 47, 57, 75, 106, 119

Internacia koferenco „Monddebato 1948" 87, 107

Kongreso de Asocio en ČSR   12, 13, 26

Korespondi deziras 20, 35, 58, 87, 120

Kroniko enlanda 6, 30, 41, 65, 81, 93, 114

Lokaj iformoj 9, 28, 54, 68, 96, 117

Niaj akceptejoj 35, 58, 120

Radio 12, 18, 31, 60, 76, 105

Universala Esperanto-Kongreso Bern 12, 77

Universala Esperanto-Kongreso Malmö 107

BILDOJ

Alamo Anna 67

Ginz Ota 65

Hromada Rudolf 93

Lukáě Miloš  83

Petskribo al UNO 8, 42

Poŝmarkoj kun esp. tekstoj 89, 90, 91, 92

Somera E.-lernejo Doksy 81, 82

Vávrovský J. kaj Bloch R. 26

 


Esperantista 1948

 

ĈEFAJ ARTIKOLOJ


Th. Čejka: Moje vzpomínky na  Masaryka (Miaj rememoroj pri Masaryk)  73

Jan Masaryk k esperantistům v dopravě (Jan Masaryk al esperantistoj-transportistoj) 25

Stalin o společném jazyku  89

S. K. : Esperanto ve školách (Esperanto en lernejoj) 53

S. K. : Naše theorie (Nia teorio) 1

S. K.: Varianty mezinárodního jazyka (Variantoj de internacia lingvo) 37

S. K. : Verše v esperantu (Versoj en Esperanto) 13


ESPERANTAJ ARTIKOLOJ

Blažek V.: Albín Neužil 41

Komenco de Oktobro 81

Morto de Dr. Ed. Beneš 73

Lorenz Fr. Vl.: Letero 3

O. G. : Kion rememorigas al ĉeĥoj la j. 1948   3

S. A. Oliver: Brazila verkisto pri Ĉeĥoslovakio  17

Pujmanová-S. K.: Mobilizo en septembro 1948    83

Štědrý-S. K.: Kokido por sinjoro prezidento 42

Šupichová J.: Novaj libroj 32

Šupichová J.: Meditado super saluto el Brazilo 91

S. K. : Internaciaj esperantistaj kongresoj 1948  89


POEMOJ
Čech-Erinazzo:      Kantoj de sklavo V 15

 "             "           Kantoj de sklavo XIII  92

Erinazzo: Brulis la tilio 16

Hálek-Staňura: Vesperaj Kantoj LI  15

Klášterský-Lukáš: Botelo 15

Mácha-Pumpr: Majo, Kanto III 54

Mahen-Koříinek: Instruo de bibliamanto  84

Píč Karolo: Amara vespero 16

"              " Ĝis la revido, Manjo (korekto de preseraro 79)   71, 79

"              " Matene 53

"              " Ordinaraj tagoj 16

"              " Poŝpoemo  16

"              " Ŝia ekskurso 4

Pitlík-Píč: Sur vojkruco 16

Solomos-Lukáš: Sen-Sonĝo 82

Sutsos-Lukáš: Jaká jest - Priskribo 81

Zalokostos-Lukáš: Pastýřčin polibek. Kiso de la paŝtistino 82

Zamenhof-Lukáš: Več doufáme (Espero) 1

"              " Naše cesta (La vojo)  25

"              " Modlitba pod zelenou korouhví (Preĝo sub la verda standardo) 65


LINGVO
Traduka tasko       14               21

                            15               8, 49

                            16               31, 58

                            17               58, 78

                            18               78, 94

                            19               85, 95

Fousek J. Dr: Jak překládati pro zpěv 85

Hm: Jazykové odpovědi 95

Řebíček-S. K.: Fervojistaj terminoj  96

Mařík J.: Armea terminaro 19

 

MOVADO

Asocia kongreso 13, 25

         raporto pri agado 26

         financoj 30

         agado kongresa 46

Divido de funkcioj 104

Informoj de nia librovendejo  12, 23, 36, 72, 102

Kongreso Bournemouth  84

Kongreso Malmö 50, 64, 70

Korespondi deziras 23, 48, 72, 86, 103

Kroniko enlanda 17, 32, 45, 56, 66, 75, 92

Radio 12, 51, 60, 104

Sciigoj 11, 22, 64, 71, 79, 84, 101

Somera Esperanto-Lernejo en Doksy 12, 24, 36, 52, 64, 76

Unua laborkunsido de Asocio 6, 18

Ni legis 7, 21, 31, 49, 61, 66, 86, 96

Esperanto v cizině 24, 36, 52, 80

Ricevitaj libroj 8, 35, 62, 69, 88, 99

 

Lokaj informoj: Bánovce n. B. 87, Benešov 58, Bežovce 33, Bojkovice 87, Bohumín 8, 58, Borotin 58, Brno 9, 33, 58, 87, l00, Brno-Židenice 87, Břeclav 9, 100, Bystřice p. H. 33, Čelovce 59, Česká Lípa 100, České Budějovice 33, 100, Děčín 87, Doksy 33, Do­mousnice 59, Dvůr Králové n. L. 100, Hradec Králové 9, 33, 87, 100, Cheb 33, Chodov 33, Chomutov 33, 87, Jab­lonec n. N. 9, 100, Jihlava 100, Jindřichův Hradec 100, Josefov 9, Karlovy Vary 9, 59, 87, 100, Kladno 9, Kolín 59, Kosmonosy 59, 100, Košice 33, 59, 87, 100, Kras­lice 87, Lanškroun 87, Lázně Bohdaneč 9, Liberec 33, 59, 87, Liptovský Svatý Mikuláš 100, Litoměřice 59, Lob­kovice u Jablonné nad Orlicí 100, Milevsko 59, Mistřín u K. 9, Mladá Boleslav 59, 87, Modřany 9, 100, Náchod 34, 59, 100, Nová Role 34, Nové Benátky 59, Nové Mesto n. V, 34, 87, Nový Bohumín 59, Nýrsko 9, Olomouc 9, 59, 87, l00, Opava 59, 87, 100, Ostrava 34, 59, 87, 88, Pacov 59, Pardubice 59, Pelhřimov 59, Plzeň 59, 100, Podmokly 10, 88, 100, Poproč 60, Praha 10, 34, 60, 88, Praha-Libeň 11, Praha-Ruzyň 11, Přerov 60, Příbor 34, Semčice 60, Šumperk 100, Tábor 34, 60, 88, 100, Tanvald 11, 60, l00, Teplice 11, 34, 88, Trenčín 88, 100, Třebíč 8, 11, 34, 101, Turč. Sv. Martin 34, Turnov 60, 88, Uher. Hradiště 101, Ústí n. L. 34, 101, Valašské Meziříčí 11, 34, Vsetín 101, Zlín 34, 60, Zvolen 34, Žamberk 88, Žatec 101, Žilina 34.

 

Esperantista vivo: Blažek 102, Čejka 4, Drdla 102, Dušek 85, Floriánková 7, Grebeň 85, Ježdík 23, Lorenz 3, Koutek 102, Kubínová 23, Majer 102, Nanev 51, Ne­užil 23, 41, Otruba 72, Pakosta 7, Patera 64, Pitlík 75, Socha 85, Starchová 85, Šprinc 102, Votrubec 23.

 

BILDOJ

Prezidento Gottwald  65, 89

Bezdíček  94

Čejka 17

Doksy-lernejo 77

E-monumento en N. Bohumín 5

Josefov-membraro 9

Lorenz 91

Nanev  51

Neužil 41

Radio-aktoroj 94

Vítek J. 77

Zamenhof  102

 

Esperantista 1949

 

ĈEĤAJ ARTIKOLOJ

Jiří Kořínek: Suďme podle faktů! (Ni juĝu laŭ la faktoj!) 73

Adolf Malík: Být či nebýt esperantistou (Ĉu esti aŭ ne esti esperantisto) 17

 "  " Náš pětiletý plán (Nia kvinjara plano) 10

 " " Naše kraje (Niaj regionoj) 9

S. K. : Ideové školení esperantských pracovníků (Ideologia klerigado de esperantistaj funkciuloj) 1

 " Esperantské léto (Esperantista somero) 49

 " Propagovat nebo učit (Ĉu propagandi aŭ instrui) 25

Dr. W. Solzbacher: "Jazykový boj" zuří ve Spojených národech ("Lingvobatalo" furiozas en Unuiĝintaj Nacioj) 33

Resoluce sjezdu v Liberci (Rezolucio de la kongreso en Liberec) 41

Také occidentalisté (Ankaŭ occidentalistoj) 64

T. P. : Překládáte? (Ĉu vi tradukas?) 74

 

ESPERANTAJ ARTIKOLOJ

MUDr. J. Černý: Esploro pri aktiveco de tuberkulozo 18

F. Frantl: Antaŭ 150 j. naskiĝis Joachim Barrande 74

Jan Mukařovský: Socialista partiemo en scienco kaj arto 25

O. G. : Nia kongreso en Bournemouth 49

K. Píč: Esperantaj neologismoj 57, 65

S. K. : Vlado Jukl 50

J. Šupichová: Novaj libroj 34

del Valle Inclán: Partizana ĉefo 2

Rezolucio de la kongreso en Liberec 41

Ĉe okazo de 70-a naskiĝtago de generalisimo Stalin 73

 

POEMOJ

Ath. Christopulos-M. Lukáš: Medikamento kontraŭ febro, Lék proti horečce 19

Anakreoneca kanzono 75

Adolf Malík: Rememoro pri mia mortinta edzino 15

K. Píč: Vespera psalmo 19

 

LINGVO

Traduka tasko  20  5, 27

                            21   5, 27

                            22   21, 37

                            23   37, 54

                            24   54, 77

Uzo de "da"  21

Tro vasta kaj multrola uzado de "de"  21

Prezidento  21

V. Kotrba: Terminoj por infanludoj  44

 

MOVADO

 

Akademio de Esperanto 56, 60

Kongreso Bournemouth 7, 31, 49

Kongreso Parizo 71

Kongreso Liberec 15, 23, 32, 33, 38, 44

Kongreso Bratislava 38, 47, 76

Ekzamena komisiono 4, 7, 44, 51, 62, 76

Lernejo kaj Esperanto 7

Kursaroj: Doksy 8, 24, 32, 40, 50

 Karlovy Vary 32, 40, 51

 Rožnov 24, 52

Nederlanda-Belga karavano 23, 72

Radio: Listo de mallongaj dissendoj el ĈSR 44

Sveda 32

Elsendoj el ĈSR 63

Verda stacio 4, 27, 35, 56, 60, 76

Rosseti-vizito 53

Petskribo al UNO 62

Kroniko enlanda 4, 11, 20, 26, 35, 44, 51, 62, 75

Ni legis 6, 12, 21, 35, 45, 60

Sciigoj 7, 23, 31, 38, 56, 71

Korespondi deziras 8, 16, 40, 56, 71, 80

Ricevitaj libroj 12, 39, 54, 79

České listy o esperantu (Ĉeĥaj gazetoj pri Esperanto) 16, 48, 56, 72

 

Esperantista vivo: Bálková 71, Brunclík 55, Dejmek 63, Dittrich 8, Dubný 32, Dvořaček 48, Geryk 32, Hanuš 32, Hladík 29, Hošek 71, Chrostek 32, Izák 55, Jakubcová 40, Jukl 32, 50, Kavan 80, Koutek 24, Lorenz 55, Mikloš 24, Mothejzík 48, Mrázek 8, Novotný 71, Otruba 3, Pech 11, Pravenec 8, Řezáč 48, Scheiber 8, Simon 55, Šafránek 8, Šídlo 63, Šupichová 11, Tomášková 8, Vaněk 40, Veselá 55.

 

Lokaj informoj: Aš 46, Bojkovice 46, Bohumín 28, Boleradice 28, Boskovice 28, 77, Bratislava 14, Brno 14, 28, 46, 77, Brno-Židenice 14, 28, 46, 78, Břeclav 28, 46, 77, Bytča 14, Česká Lípa 28, 78, Česká Skalice 78, Děčín 28, Dobruška 28, 78, Duchcov 46, Doksy 14, 96, 78, Gottwaldov 29, 46, Háj u O. , 78, Hradec Králové 14, 28, 78, Hradec u Op, 46, Cheb 14, 29, 46, 78, Chlumec n. C. 46, Chomutov 14, 29, Chotějovice 14, Chrastava 14, 29, Jablonec n. N, 46, Jáchymov 29, 46, Jihlava 14, 29, Josefov 29, 46, Karlovy Vary 14, 29, 96, 78, Kladno 14, 29, Kolín 29, 46, Kopřivnice 29, Košice 46, 78, Kraslice 29, Kyšperk 29, 78, Lanškroun 14, Liberec 29, 78, Lichnov u Fr, 78, Litoměřice 14, Liptovský Hrádok 30, Mariánské Lázně 30, 46, Mimoň 96, 78, Mladá Boleslav 30; 46, Moravany 30, Nejdek 46, 78, Nové Zámky 47, Nový Bor 47, 78, Nový Bydžov 30, 47, Nymburk 30, Olomouc 14, 30, 47, 78, Opava 15, 30, 47, 78, Ostrava 15, 30, 47, 78, Pardubice 15, 30, 47, 78, Plzeň 15, 30, 47, 78, Podmokly 15, 30, Praha 31, 47, 79, Přerov 79, Příbor 31, 47, Rokycany 47, Roudnice 15, Rychnov n. Kn. 79, Sezimovo Ústí 31, Slezská Ostrava 15, Svit 15, 47, Šluknov 15, Tábor 31, 79, Tanvald 15, 79, Teplice 15, Trenčín 79, Trutnov 15, 47, Turnov 47, Třebíč 15, 31, Turčianské Teplice 15, Turč. Sv. Martin 15, Turnov 31, Týniště n. Orl. 79, Úpice 79, Ústí n. L. 15, 79, Velké Pavlovice 31, Veselí n. M. 31, 47, Vítkov u O. 15, 31, Vsetín 15, 79, Žlutice 47.

 

BILDOJ

 

Aŭstria Esp. -poŝtmarko 48. , Jukl 50, Malík 38, Řebíček 17

 

ALDONOJ

VII-a Ĉs. kongreso esperantista (Invito, Raporto pri 1948)

VII-a Ĉs. kongreso esperantista (Raporto pri agado)

Financa raporto de EAĈSR pri 1948

La urbo sub la signo de fajro (prospekto)

 

Esperantista 1950

 

ĈEFAJ ARTIKOLOJ

Th. R. Čejka: Josef Krumpholc zemřel (J. Krump­holc mortis) 18

Dr. J. Fousek: Úvahy realistické a estetické (Konsi­deroj realismaj kaj estetikaj) 65

O. Ginz: M. Gorkij o esperantu 73

Adolf Malík: K dnešním dnům (Por tagoj ho­diaŭaj) 33

         Mírové hnutí ve světě (La porpaca movado en la mondo) 25

         Proslov předsedy na VIII. celostátním sjezdu čs. esperantistů v Brně (Diskurso de la prezidanto en la VIII tutŝtata kongreso de ĉs. esper­antistoj en Brno) 27.-29. V. 1950   41

S. K.: Ctnost trpělivosti (Virto de pacienco) 1

Zikmund Skyba: Veš mezi nehty (Pediko inter du ungoj)  57

Julie Šupichová: Co jsme chtěli a čeho jsme dosáhli (Kion ni volis kaj kion ni atingis) 49

 

ESPERANTAJ ARTIKOLOJ

J. Bendová: Juneco kaj paco 65

K. Čapek-J. Vondroušek: Aleksandro, la Granda 1

M. Dušková- M. Lukáš: Letero el Dobříš 66

Julius Fučík - R. Hromada: Testamento   18

V. Káňa - M. Lukáš: Ĉu oni povis iam supozi 66

A. Kofman: Bone kaj malbone 15

Ad. Malík: Ne ekzistas homo pli blinda 33

         La porpaca movado en la mondo 25

Maksimoj de Rochefoucauld 55

O. G.: Pri arto traduki 20

Okaze de la 21-a de decembro 73

U. E. A. Petri: Pri budaismo 2

Ed. Privat: Post la milito 56

Tolstoj kaj Esperanto 78

Zamenhof kuracisto 78

S. K.: Unuaj libroj pri Esperanto 24

         Lingva Komitato kaj ĝia Akademio 32

         Teorio de artefaritaj lingvoj 39

         Universala Esperanto-Asocio 55

         Resuma historio de la Esperanto-movado 63, 72, 79

         Du internaciaj kongresoj esperantistaj 58

Ad. Staňura: Propono de Esperanto-stenografio 26

W. Solzbacher: Transdono de UEA-petskribo al UNO 59

J. Šupichová: Novaj libroj 3

Tokuchi Todo - J. Kimra: Du sake-vendistoj 16

 

POEMOJ

K. Kalocsay: Kisoj 56

Karolo Píč: Pluvas 13

         Putrinta Pompo 5

Raymond Schwartz: Nur epitaf‘ atestas 53

         ĝia ĉeĥa traduko de Miloš Lukáš 67

Fráňa Šrámek - Rud. Hromada: Amanto en aprilo 74

Tomáš Pumpr: Popolaj kantoj en Esperanto-­adapto 19, 51, 67

E. Urbanová: Stranga kaptaĵo 45

Valda Vinař: Voĉoj el malproksimo 74

L. L. Zamenhof: Mia penso 15

 

LINGVO

Traduka tasko        25           6, 35

                            26          20, 35

                            27           36, 63

                            28           63, 77

                            29           77

K. Píč: Ilia belsoneco 35

W. Solzbacher: Kion ni manĝu 20

 

MOVADO
Kongreso Parizo 11, 23, 58

" Munkeno 71

" Torino 11, 59

" Brno 14, 17, 31, 43

Financa raporto 1949 54

Listo de Centra Komitato Asocia 54

Ekzameno komisiono 5,  62,  b3, 75

Someraj kursaroj: Doksy,  14, 23, 31, 38, 48, 60.

Karlovy Vary 23, 31, 38, 48, 61

Roinov p. R. 31, 38, 48, 67

Svit 48, 62

Radio 4, 11, 23, 30, 4, 62, 71

Verda stacio 3, 4, 21, 34, 43, 62

Kroniko enlanda  3, 21, A3, 60, 57, 75

Ni legis 6, 21, 37, 52, 76

Ricevitaj libroj 10, 46

Korespondi deziras 13, 37, 48, 54, 63, 71

 

Ellerni 15, 24, 32, 39, 55, 64, 72, 80

České listy o esperantu (Ĉeĥaj gazetoj pri Esperanto) 13, 37, 70, 79

 

Lokaj informoj: Bohumín 78, Boskovice 8, Brno 8, 22, 44, 69, 78, Brno-Židenice 8, 22, Břeclav 22, 44, 69, Bruntál 8, České Budějovice 22, 44, Česká Skalice 44, Děčín 22, 69, 78, Gottwaldov 22, 44, 69, Hradec Králové 8, 23, 44, 69, 78, Cheb 8, 23, Chlumec n. C. 44, Chomutov 8, Jablonec n. N. 8, 44,
69, Jeseník 8, 44, Jihlava, 8, 44, Karlovy Vary 8, Karviná 23, 44, Kladno 8, 23, Kolín 8, 23, Kopřivnice 8, 23, 69, 77, Lanžhot 8, Letovice 9, Liberec 44, Lipt. Hrádek 23, Litovel 9, Litvínov 9, 77, Lutín u Ol. 9, Mariánské Lázně 23, Moravský Krumlov 9, Moravská Třebová 23, Most 9, 44, Náchod 77, Nejdek 23, Nový Bor 23, Nový Bydžov 44, Nýřany 69, Olomouc 9, 44, 69, Opava 78, Ostrava 9, 23, 44, 69, 78, Pardubice 2, 78, Pěnčín u J. 9, Plzeň 9, 45, Praha 9, 45, 69, 78, Prostějov 45, Přerov 9, Příbor 9, Půchov 70, Rokycany 9, 23 45, Rosice 9, Rychnov n. Kn. 78, Stěžery 9, Strakonice 9, 78, Svit 45, Tanvald 45,
Trenčín 9, 45, 70, Trnava 70, Trutnov 9, 70, Třebíč 9, Třebíč-Borovina 9, Týniště n. O. 23, Uherské Hradiště 9, Úpice 10, Ústí n. L. 45, Určice 70, Vejprty 23, 45, Velké Svatoňovice 78, Veselí n. M. 10, Vsetin 45

 
Esperantista  vivo: Austerlitz 12, Bočková 23, Budayová 63, Dominik 47, Erbenová 47, Ezechel 12, Halža 31, Havasová 63, Havaš 63, Holeček 31, Horsáková 63, Hromada 67, Janda 77, Jašek 47, Kaiser 12, Kastner 12, Kaštanová 71, Kotrba 12, Kovář 71, Kraft 71, Kremer 12, Kremerová 31, Krumpholc 18, Křižanovský 47, Kubala 47, Kučera 38, Kučerová 12, Kuželová 71, Malík Ad. 60, Malík Ant. 12, Marečková 23, Mauerová 63, Panovský 63, Prášil 23, Procházka 60, Reiser 12, Rosa 12, Rýznar 12, Řebíček 71, Slavík 75, Schwetter 63, Špriger 38, Vörösmarty 63.

 
BILDOJ   
Ekspozicio en Brno-Židenice 12, Frierich 5, Hromada 67, Kongreso en Brno 53, Krumpholc 34, Malík 60, 7 Ripozejo de D-ro Esperanto en Kopřivnice 69, Voĉoj el malproksimo 74.


ALDONOJ
Raporto pri agado 1949

Kunsidoj de la VIII-a ĉs. kongreso

 

 

Esperantista 1951

 

ĈEFAJ ARTIKOLOJ

Josef Cink: Příspěvek míru (Kontribuo al la paco) 70

 Th. R. Čejka: Jan Holub zemřel (Jan Holub mortis) 88

 J. Hendrich: Jan Amos Komenský a mezinrodní jazyk. (J. A. Komenský kaj internacia lingvo) 117

Kabinet předsedy váldy: Dík za telegram ze 17. VI. 1951 (Kabineto de la ĉefministro: Danko pro telegramo el 17. VI. 1951) 77

 Adolf Malík: Na novou cestu! (Sur novan vojnn!) l

 - Dva světy (Du mondoj) 9

 - Končíme (Ni finas) 133      

 Dr T. Pumpr: Přehled esperantské skladby (Esperanta sintakso) 77

O. G.: Proletáři všech zemí spojte se! na poštovní známce (Proletoj de ĉiuj landoj unuiĝu! sur poŝtmarko) 93

S. K.: Boj za mír a esperantisté (Pacobatalo kaj esperantistoj) 25

S. K.: Esperantský překlad Rudého praporu (Esperanta traduko de la Ruĝa standardo)   48


ARTIKOLOJ ESPERANTAJ


d'Arbousaier-Staňura: Pri la Afrika kulturo 67

Auriol-Lallemant: La surskribo 31

C. Bourlet: La dua universala kongreso de E 47

R. Burda: Kion ni volas de ĉs. esperantistoj 15

Th. Cart: Esperanto-lingvo vivanta 8

Ota Ginz: Ĉinoj scias uzi Esperanton 97

 - Ekskursoj al esprimoj de la ĉiutaga vivo 118

H. Hodler: La lasta milito? 107

 - Kio estas internacia spirito107

J. Kořínek: Kelkaj konceptoj de J. V. Stalin pri universala tutmonda lingvo 33

 A. Malík: Sur novan vojon 1

 - Du mondoj  9

- ILPE 65

- Gloraj tagoj de glora Partio 99

W. Manders: Lingvistiko kaj Esperanto 108

Mencio - K. Osaka: Fiŝo kaj ursa plandaĵo 32

K. Píč: Supersignitaj literoj en Esperanto 35

Ed. Privat: Zamenhof kuracisto 8

- Tolstoj kaj Esperanto 48

Jar. Putík - M. Lukáš: Pri homa feliĉo 50

V. Řezáč - S. K.: Post foriro de la germanoj 94

S. K.: Koloman Kalocsay sesdek-jara 110

- Skizo pri la ĉeĥa movado 134

J. V. Stalin - J. Kořínek: Al kelkaj problemoj de la lingvoscienco 10

Ivo Štuka - M. Lukáš: La laborŝturma trupo de Miska batalas 14

J. Šupichová: Novaj libroj 15

- Eble vi scias tion, eble vi jam forgesis, ke 39

G. Waringhien: Portreto de Carlo Bourlet 48

Felikso Zamenhof: Kelkaj rememoroj pri miaj gepatroj kaj pri Ludoviko 140

L. L. Zamenhof: El parolado en la Dua kongreso 47

- Pri evoluo de Esperanto 24

Ironioj el malmova Ĉinio 24

Ĉinaj proverboj 32


POEMOJ
Bezruč - Hromada: Tri riveroj 12

Čech - Erinazzo: Kantoj de sklavo XIII 61

Eneido, komenco, esp., ĉeĥa, latina 75

Erinazzo: Mia skribmaŝino 44

Galina - Lojko: Arbaron oni hakas 138

Gesi - Ito: Februaro 119

Goethe - Zamenhof: Adiaŭaj vortoj de Ifigenio 32

Kalocsay: Vilaĝirado 111, 133

Kalocsay - Lukáš: Ĉeĥa traduko 111,  133

Kalocsay: La mesaĝo de Nazim Hikmet 13

Kalocsay - Lukáš: Ĉeĥa traduko 13

Kofman: Malpli kaj multpli  76

- Epigramoj 76

Malík - Havran: Venkos la paco 12

- Ni voĉdonis por la paco 89

Lukáš: Ĉeĥaj tradukoj de Zamenhof-poemoj (Al la fratoj, Mia penso, Ho mia kor') 34

Neuman - Hromada: Kanto vendreda 3

Schulhof: Respondo 76

- Vi feliĉaj homoj ĉiutagaj 76

Sova - Hromada: Kiu taŭzis al vi harojn 3   

Suchardová: Maja lulkanto 69

- Letero al malproksimo  97

- Konfeso 110

Šrámek - Hromada: Virino kaj la unika viro 3

Toman - Hromada: Aŭtuno 3             

Urbanová: Amsezonoj 69

- Nokta papilio 40

Wolker - Kořínek: La honto 12

Ruĝa standardo 49

 

LINGVO

Traduka tasko         29    20

                            30      20, 40

                            31      40, 89

                            32      103, 128

Hm: Se-Ĉu 20

-  Ĝia 20

S. K.: Kleriga kunularo 129

Hromada: Esperanto-ĉeĥa vortareto 53-60

Šupichová: Malgranda korespondanto 121-126

 

BILDOJ

 

Donackestetoj por japanaj pacbatalantoj 17

Titolpaĝo de La Revuo Orienta 17

Saka Tadashi 41 

Grupo esp. el Strakonice 73

Pytloun 70

Fousek 101

Grupo esp. el Otrokovice 128

Grupo esp. antaŭ tomboŝtono de Tyge Brahe 127

Sklenčka 137

Šustr 136

 

MOVADO

Kongreso Munkeno 113

Kongreso Stokholmo  116

Panteono en Vieno 114

Esperantista somero 1951 136

Regula jarkongreso de EAĈSR 48,  85, 80

Financa raporto Asocia 1950 82

Listo de la Centra Komitato Asocia en 1951  82

Raporto pri agado de la Asocio en 1950 26

Ekzamena komisiono 69, 88, 100

Eksiĝo el UEA 4

Esperanta-seminario en Praha 83, 108, 137

SES-jarkunveno 81

Someraj kursaroj Doksy 8, 83, 74, 98

Someraj kursaroj Rožnov p. R.  46, 63, 74, 88

Kroniko enlanda 4, 16, 41, 52, 69, 98, 113, 127, 135

Ni legis 18, 42, 62, 72, 101, 113, 120, 136

Ricevitaj libroj 5, 30, 45, 105, 138

Korespondi deziras 7, 23, 46, 61, 73, 92, 106, 116, 131, 138

České listy o esperantu 46, 74

Ellerni 8, 24, 32, 47, 107, 132, 140

 

LOKAJ INFORMOJ: Bojkovice 21, Bratislava 44, 104, 115, Brno 21, 29, 63, 72, 104, 115, 130, 137, Brno-Židenice 63, 115, 137, Břeclav 137, Česká Skalice 44, 130, České Budějovice 130, Děčín 21, Doksy 21, Duchcov 104, Frenštát p. R. 130, Gottwaldov 72, 104, 137, Handlo­vá 21, Háj u Opavy 104, 130, Hradec Králové 21, 44, 104, 130, Hradec u Opavy 21, 104, 130, Cheb 137, Chlu­mec n. C. 130, Jasov 22, Jablonec n. N. 29, 104, Karlovy Vary 28, 137, Kopřivnice 130, Kosmonosy 22, Kroměříž 137, Košice 44, Lanškroun 29, 72, 104, 115, 137, Lanžhot 22, 28, Liberec 115, Lipt. Sv. Mikuláš 44, 72, Martin 22, 73, Náchod 130, Nová Paka 130, Nov Jičín 130, Olo­mouc 22, 63, 104, 118, Opava 22, 104, 130, Ostrava 22, 63, 144, 130, Pardubice 44, 118, Pěnčín 131, Plzeň 22, 44, 63, 72, 104, 116, 131, Poprad 63, 104, Praha 22, 30, 44, 64, 72, 118, 137, Příbor 73, Rokycany 22, 73, Rychnov n. Kn. 30, 181 Sačurov 22, Sircký Železník 22, Spišská Nová Ves 73, Stěžery 22, Sudoměřice 131, Strakonice 73, 158, Svit 73, Tábor 73, Tanvald 30, Trenčín 73, Tře­bíč 30, 104, 138, Třinec 131, Ústí n. L. 131, Veselí n. M. 22, Výprachtice 64, Zahrady u R. 131, Žilina 22

 

ESPERANTISTA VIVO: Algerovká 7, Barešová 118, Barthotomeu 116, Bartošová 44, Bártl 108, Blažek 116, Burdová 71, Erinazzo 44, Fousek 101, Ginz 88, Gruber 89, Grosmanová 116, Havaš 119, Hníková 7, Hujková 23, Jakubec 23, Ježek 44, Kamarýtová 89, Kašparová 7, Kopecký 7, Lampířová 106, Loždínová 31, Malík Adolf 7, Malík Ant. 7, Meclová 23, Modličovský 44, Novák 116, Nývlt 106, Pázler 7, Petrová 7, Pola 7, Pytloun 44, Raichlová 31, Řičař 31, Sekerka 89, Schwarz 23, Schwet­ter 71, Simonov, 118, Sklenčka 129, Socha 116, Stár­ková 23, Streiberg 44, Sudek 7, Sucharda 116, Šittová 7, Šterbáková 89, Šustr 136, Tůma 71, Vondrášek 88, Zachovalová 7, Zýka 7.