Komenio

 

Mezinárodní televize

 

Esperantská literatura na internetu

 

O esperantské literatuře

 

Internetový kurz esperanta

 

Letní esperantský tábor v Lančově

 

Esperantské hry pro děti

 

Katolický letní esperantský tábor v Sebranicích

 

 

 

 

 

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

 

 

Pedagogická komise Českého esperantského svazu

Ĉeĥa sekcio de ILEI

Česká esperantská mládež

Asociaj ekzamenoj

Instruado

Ĉeĥa Esperanto-Junularo

La pedagogia komisiono de ĈEA (Jana Melichárková kaj Miroslav Malovec) estis komisiita teni kontaktojn kun ILEI kaj sekvi Esperanto-instruadon en Ĉeĥio.

 

Pedagogická komise ČES (Jana Melichárková a Miroslav Malovec) byla pověřena udržovat kontakty s ILEI a sledovat výuku esperanta v Česku.

 

NOVINKY:

Odrazový můstek k jazykům

Seminář: Jak pracovat pro esperanto v dnešní době

Společný evropský regerenční rámec

Velká Británie: Zájem o výuku esperanta jako pilotního jazyka na základních školách

InPaSem - Internacia Paroliga Semajno kaj Ekzanoj de ILEI

Szatmári: Budapeŝta ekzameno (žertovná scénka o zkouškách)

on-line cvičení k učebnici Esperantem za tři měsíce     

Kurz pražské mládeže Esperanto u piva

Velký slovník esperantsko-český ing. Hrona

 

- Pedagogia terminaro

* Instruado de Esperanto en Ĉeĥio

* Komenio pri universala lingvo

* Interlingvistiko en Universitato Adam Mickiewicz en Poznan

* Esperantologio en Universitato de Budapeŝto

* Asociaj ekzamenoj de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

* Internaciaj ekzamenoj de ILEI

* Flugiloj de malfacila vento

* Raporto Grin pri lingva politiko

 

* Výuka esperanta v Česku

* Komenský o univerzálním jazyce

* Studium interlingvistiky na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani

* Esperanto na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti

* Svazové zkoušky Českého esperantského svazu

* Mezinárodní zkoušky ILEI

* Velký slovník esperantsko-český

* Digitální on-line knihovna podle Evropské komise

 

* Internacia Pedagogia Revuo (Mezinárodní pedagogická revue) - časopis pro výuku esperanta

* Juna amiko (mladý přítel) - časopis pro začátečníky v esperantu

* Interkulturo - projekt mezikulturní výchovy pomocí esperanta