Starto 6 / 1996 (173)

 

Jarlibro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

 

 

 

 

 Statuto de ĈEA:

 STANOVY

Českého esperantského svazu

 I.

Název a sídlo

     1. Český esperantský svaz, v esperan­tu Ĉeĥa Esperanto ‑ Asocio (dále jen svaz) je ve smyslu § 6 odst. 4 zákona číslo 83/90 Sb. nezávislým a dobro­volným občanským sdružením nepolitic­kého charakteru.

     2. Sídlo svazu je v Praze.

     3. Jednacími jazyky svazu jsou češti­na a esperanto.

     4. Svaz má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s platnými předpisy a ustanove­ní­mi těchto stanov.

     5. Svaz reprezentuje esperantské hnutí v České republice ve vztahu k ostatním tuzemským a zahraničním orgánům, spo­leč­nos­tem a sdružením.

 

 II.

 Poslání a úkoly svazu            1. Posláním svazu je šíření mezi­národního jazyka esperanta jako  pro­střed­ku pro mezinárodní komunikaci v souladu s ustanovením  článku 2 a 7 Všeobecné deklarace lidských práv přijaté 10.12.1948 Organizací spojených národů a za tím účelem bude

 a/ propagovat mezinárodní jazyk esperanto

 b/ ochraňovat a uspokojovat zájmy svých členů

 c/ zajišťovat úkoly vyplývající z poslání a stanov svazu

     2. Úkolem svazu je

 a/ sdružovat zájemce o mezinárodní jazyk esperanto a rozšiřovat stávající členskou základnu

 b/ šířit esperanto a informovat o něm veřejnost tak, aby se mohla seznámit s posláním a cíli esperantského hnutí 

 c/ napomáhat k proniknutí mezi­národního jazyka esperanta do nej­různějších oborů lidské činnosti  a společenského života

 d/ spolupracovat s dalšími orgány a organizacemi na úseku své činnosti obsažené ve stanovách

 e/ seznamovat veřejnost s výsledky své činnosti ve všech dostupných formách a prostředcích v souladu s těmito stano­vami včetně založení vlastního nakla­datelství, jehož předmětem činnosti bude vydávání literatury a propagačních bro­žur v esperantu, o esperantu a inter­lingvis­tice

 f/ vytvářet pro svou činnost potřebné materiální a další zabezpečení

 g/ provádět odborný výzkum, shromaž­ďovat dokumentaci, statistické údaje a historické dokumenty týkající se espe­rant­ského hnutí

 h/ napomáhat svým členům ke zvyšo­vání a rozšiřování všeobecných a odbor­ných znalostí v oblasti esperantského hnutí a interlingvistiky

 i/ ke zdokonalení jazykových znalostí organizovat a pořádat kursy, semináře, školení, odborné zkoušky a další téma­tic­ké akce

 j/ zajišťovat možnost společenského uplat­nění členů, zejména pořádáním nebo zajištěním účasti členů na konfe­rencích, sjezdech, festivalech, výstavách, zájezdech, setkáních a dalších akcích

  k/ případně organizovat vlastní hospo­dář­skou činnost

 

 III.

Organizační uspořádání

 A. Orgány svazu tvoří:

 a/ sjezd svazu

 b/ výbor svazu v čele s předsedou

 c/ dozorčí rada

B. Jako složky svazu působí

 a/ kluby esperantistů

 b/ sekce svazu

 c/ komise svazu

 

 IV.

Sjezd svazu

     1. Sjezd je nejvyšším orgánem svazu. Koná se nejméně jednou za tři roky a je svoláván výborem svazu. Hlasovací prá­vo na sjezdu mají všichni přítomní řádní a čestní členové svazu. Sjezdu se mohou zúčastnit bez práva hlasovacího přispí­vající členové a hosté.

 Na žádost nadpoloviční většiny členů svazu nebo z jiných závážných důvodů lze svolat mimořádný sjezd. Musí být svolán nejpozději do tří měsíců ode dne podání žádosti nadpoloviční většinou členů nebo od rozhodnutí výboru svazu.

     2. Sjezd je oprávněn

 a/ schvalovat stanovy a jejich změny

 b/ volit výbor svazu

 c/ schvalovat na návrh výboru dozorčí radu

 d/ schvalovat základní úkoly, cíle a rámcový plán činnosti svazu

 e/ projednávat a schvalovat zprávu výboru svazu o činnosti a hospodaření za uplynulé období

 f/ rozhoduje o návrzích a odvoláních předložených mu k posouzení orgány svazu nebo složkami svazu, pokud nepřenese svou pravomoc na výbor svazu

 g/ rozhoduje o sloučení svazu s jiným sdružením a o zániku svazu

 h/ schvaluje čestné členy svazu

     3. K uskutečnění sjezdu je zapotřebí účast poloviny členů svazu s právem hlasovacím. Pokud není potřebný počet přítomen, odloží se zahájení o 30 minut a po této době je sjezd usnášeníschopný při jakémkoli počtu přítom­ných členů. K usnesení je třeba schválení nadpolo­viční většinou přítomných členů s prá­vem hlasovacím a pokud se bude rozho­dovat o stanovách, jejich změně nebo úpravě, bude zapotřebí kvalifikovaná dvoutřetinová většina přítomných členů s právem hlasovacím.

 Další procesní otázky včetně způsobu hlasování jsou upraveny ve volebním řádu sjezdu.

     4. Sjezd řídí tří až pětičlenné pracovní předsednictvo navržené výborem svazu.

 

 V.

Výbor svazu

     1. Výbor svazu je nejvyšším orgánem v době, kdy nezasedá sjezd svazu, je výkonným orgánem a zastupuje svaz vůči třetím osobám a před jinými orgány. O počtu jeho členů rozhoduje sjezd, přičemž minimálně ho tvoří 7 členů (předseda, dva místopředsedové, tajemník a alespoň 3 další členové).  Vystupuje jako statutární orgán a v případě, že některý ze členů výboru ukončí svou činnost v něm, kooptuje do výboru další osobu z řad aktivních členů. Počet kooptovaných členů nesmí však přesáhnout počet řádně zvolených členů.

     2. Výbor svazu v období, kdy se neschází sjezd, zastupuje tento sjezd.

 Je oprávněn

 a/ svolávat sjezd

 b/ navrhovat členy dozorčí rady

 c/ předkládat návrhy zpráv o činnosti svazu

 d/ volit ze svého středu předsedu, dva místopředsedy, tajemníka a rozdělit další funkce výboru

 e/ schvalovat nově přijaté členy a rozhodovat o přijetí právnických osob a dříve vyloučených členů svazu

 f/ řídit činnost ostatních orgánů a složek svazu

 g/ rozhodovat o organizační výstavbě svazu, jeho orgánů a složek, o zřízení či zrušení sekcí a komisí, přičemž tato  roz­hodnutí podléhají dodatečnému schvá­lení sjezdem

 h/ stanovit zásady spolupráce a rozho­dovat o členství svazu v tuzemských a zahraničních společnostech

 i/ vypracovávat návrh rozpočtu na další rok, plán činnosti a  závěrečné účty sva­zu za běžný rok

 j/ schvalovat výši příspěvků a zpraco­vá­vat příspěvkový řád

 k/ schvalovat jednací a volební řád sjezdu

 l/ schvalovat a vydávat směrnice o hospodaření s majetkem a finančními prostředky svazu

 m/ jmenovat odpovědného redaktora svazového časopisu a členy jeho redak­ční rady včetně vymezení jejich pravo­moci

 n/ zřizovat k zajištění speciálních úkolů nebo specifických činností stálé nebo účelově zřízené komise, které nemají vlastní právní subjektivitu, a za jejichž činnost odpovídá pověřený člen svazu

 o/ zřídit sekretariát svazu a kontrolovat jeho činnost

     3. Výbor svazu se schází zpravidla jednou za dva měsíce. Je usnášení­schopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou z přítomných účastníků. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy svazu nebo v jeho nepřítomnosti hlas osoby před­sedající výboru svazu.

     4. Předseda je statutárním orgánem, který vystupuje za svaz vůči  všem dal­ším subjektům a je odpovědný ze své činnosti výboru  svazu. Jedna a táž oso­ba může funkci předsedy vykonávat nej­výše po dvě po sobě následující období.

 Předseda vystupuje za svaz v době, kdy se neschází výbor svazu a v případě jeho nepřítomnosti může jej zastupovat některý z místopředsedů.

 Předseda jménem svazu uzavírá a ukončuje pracovní poměr nebo jiný pracovněprávní vztah.

 Výbor svazu může zřídit sekretariát, který řídí pověřený člen výboru.

 

 VI.

Dozorčí rada

     1. Dozorčí rada je volena sjezdem. Je tříčlenná a vykonává  kontrolní činnost nad činností svazu a nejméně jedenkrát ročně předkládá výboru svazu zprávu o výsledcích své činnosti. Celkovou zprá­vu zpracovává pro sjezd.

     2. Skládá se z předsedy a dalších dvou členů. Pokud v průběhu roku kles­ne počet členů z důvodu ukončení jejich členství ve svazu, dojde ke kooptaci dalšího člena na návrh zbývajících členů dozorčí rady po schválení tohoto člena výborem svazu

     3. Je oprávněna provádět kontroly hospodaření svazu a jeho složek bez právní subjektivity. V klubech a sekcích esperantistů, které mají vlastní právní subjektivitu, provádí kontrolu, pokud o to požádá vedení nebo kontrolní orgán příslušné složky. V případě zjištění ne­dostatků navrhuje závazná opatření k jejich odstranění.

 

 VII.

Kluby esperantistů

     1. Kluby esperantistů se ustavují v místech, kde jsou pro to příznivé pod­mínky. Kluby mohou nabýt právní subjektivitu za podmínky, že se budou řádně registrovat u příslušného správ­ního orgánu a že při ustavení budou mít minimálně 5 řádných členů svazu.

 Klub s právní subjektivitou může nabý­vat samostatně práva a povinnosti, zava­zo­vat se svým jménem, nese za své jednání plnou odpovědnost, a v případě získání živnostenského oprávnění může vyvíjet odpovídající hospodářskou činnost.

     2. Orgány klubu esperantistů tvoří výroční členská schůze, výbor klubu v čele s předsedou a revizoři účtu.

     3. Výroční členská schůze je nej­vyšším orgánem klubu esperantistů. Koná se nejméně jednou ročně a do její pravomoci náleží:

 a/ volit předsedu klubu a další členy výboru

 b/ volit revizory účtu

 c/ projednávat a schvalovat zprávu výboru klubu o činnosti a  hospodaření, jakož i revizní zprávu za uplynulé období

 d/ schvalovat rámcový plán činnosti do příští výroční členské schůze

     4. Výbor klubu

 a/ zajišťuje plnění usnesení výroční členské schůze

 b/ řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi

 c/ podává o své činnosti členům klubu zprávu

     5. Předseda klubu zastupuje klub navenek a vystupuje jako statutární orgán u klubu s právní subjektivitou. Zpracovává a podává zprávy a infor­mace o činnosti klubu.

     6. Revizoři účtu kontrolují hospo­daření klubu a o své činnosti informují a podávají zprávu výroční členské schůzi. V případě zjištění závažnějších závad jsou o tom povinni informovat výbor svazu.

 

     7. K zániku klubu dochází:

 a/ rozhodnutím kvalifikované dvou­třetinové většiny při výroční  členské schůzi, přičemž musí být rozhodnuto jak bude naloženo s majetkem klubu

 b/ rozhodnutím výboru svazu, pokud klub nevyvíjí po dobu delší než 12 měsíců aktivní činnost nebo pokud počet v klubu klesne pod tři členy, přičemž v tomto případě majetek klubu přejde na svaz

     8. Kluby bez právní subjektivity se  řídí organizačním řádem nebo statutem zřizovatele, u něhož působí. Jejich členové jsou však povinni, pokud jsou členy svazu, dodržovat stanovy a další usnesení přijatá svazem.

 

 VIII.

Sekce svazu

     1. Sekce zřizuje výbor svazu na základě požadavku členů svazu a umožnuje tak, aby se členové svazu mohli realizovat v souladu se svými zájmy.

 Výbor svazu schvaluje organizační řád sekce, v němž bude vymezen rozsah činnosti a působnost sekce včetně určení její právní subjektivity.

     2. Sekce mohou působit bez právní subjektivity nebo ji nabývat v souladu s ustanoveními těchto stanov. Podmínkou je, že budou registrovány u příslušného správního orgánu.

     3. Sekce hospodaří se svěřenými fi­nan­čními prostředky svazu a s vlast­ními prostředky. Z výtěžku pořá­daných akcí odvádí sekce ve prospěch svazu 20%.

     4. Za činnost a hospodaření sekce odpovídá výbor sekce v čele s před­sedou sekce.

 IX.

Komise

     1. Komise zřizuje výbor svazu k zajištění speciálních a specifických úkolů a činností, přičemž nemohou mít svou vlastní právní subjektivitu.

     2. V čele komise stojí předseda, který podléhá pověřenému členu výboru, zodpovědnému za činnost komise.

     3. Mohou být zřízeny jako stálé nebo s časově omezenou působností pro splnění daného úkolu nebo účelu.

 

 X.

Členství, práva a povinnosti

     1. Členem svazu se může stát každý zájemce o esperanto, který souhlasí se stanovami svazu. Může jím být fyzická i právnická osoba. Tuto skutečnost vyjádří podáním a podepsáním přihláš­ky, jež bude zařazena do evidence.

 Členství vznikne dnem zaplacení zápis­né­ho a členského příspěvku.

 Ve sporných případech rozhodne o přijetí výbor svazu.

     2. Členství je otevřené, řádné, přispívající a čestné. Otevřené  je v tom smyslu, že členem může být kdokoliv, kdo o to projeví zájem bez ohledu na svou národnost, rasu, náboženskou nebo politickou příslušnost.

 Řádným členem se může stát i osoba mladší 18 let se souhlasem svého zákon­né­ho zástupce. Pokud hodlá vstoupit do svazu osoba, která má trvalé bydliště mimo území České republiky, přijetí podléhá souhlasu výboru svazu.

     3. A. Řádný člen má právo

  a/ využívat výhody vyplývající z členství

  b/ podílet se na práci a rozvoji svazu

  c/ volit a být volen po dosažení 18 let věku do orgánů  svazu (do orgánů sekce mládeže již od 15 let)

  d/ účastnit se akcí pořádaných orgány svazu

  e/ užívat služeb svazu

  f/ uplatňovat vůči svazu návrhy, dota­zy a připomínky

  g/ domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů

     B. Člen je povinen

  a/ dodržovat stanovy a plnit usnesení svazových orgánů

  b/ chránit zájmy svazu a jeho majetek

  c/ platit řádně a včas členské příspěv­ky podle příspěvkového řádu

  d/ podílet se na realizaci úkolů svazu

  e/ zdokonalovat se v jazyku esperanto

     4. Přispívajícím členem se může stát fyzická nebo právnická osoba. Přispí­vající člen má stejná práva a povinnosti jako  řádný člen, nemá však za povin­nost učit se esperantu a nemá ani aktivní či pasivní volební právo.

     5. Čestným členem se může stát občan České republiky nebo cizí státní příslušník, kterému čestné členství pro­půjčí sjezd  svazu za mimořádné záslu­hy v rozvoji esperanta, esperantského hnutí nebo interlingvistiky.

 Čestný člen má stejná práva a po­vinnosti jako řádný člen, je však osvo­bo­zen od placení členských pří­spěvků.

     6. Členství zaniká

  a/ vystoupením člena

  b/ vyškrtnutím

  c/ vyloučením člena

  d/ úmrtím člena

  e/ zánikem svazu

  Vyškrtnut může být člen, který ne­zaplatil členské příspěvky ani dva roky po sobě, přičemž se mu na dobu mezi splatností a vyškrtnutím pozastavuje člen­ství ve svazu.

  O vyloučení rozhoduje výbor svazu, pokud člen svým jednáním způsobil svazu značnou morální nebo materiální újmu. Člen je oprávněn se odvolat k sjezdu svazu, přičemž do konečného rozhodnutí má pozastavené členství.

 

 

XI.

Majetek a hospodaření svazu

     1. Zdrojem příjmů svazu jsou zejména:

  a/ členské příspěvky a zápisné

  b/ výtěžky z pořádaných akcí

  c/ odvody z činnosti sekcí

  d/ dary a subvence

  e/ výnosy z hospodářské činnosti

  f/ výnosy z reklam a propagace

  g/ příspěvky sponzorů

  h/ další zdroje

     2. Svaz hospodaří s vlastním majet­kem a je oprávněn provádět vlastní hos­po­dářskou činnost (výrobní, stavební, obchodní  nakladatelskou apod.).

 Každá z dalších složek svazu s vlastní právní subjektivitou  (kluby a sekce) mů­že hospodařit se svým vlastním ma­jet­kem a může a je oprávněna provádět svou vlastní hospodářskou činnost, pokud k této činnosti získá živnostenské oprávnění.

 Veškeré takto získané zdroje se stanou vlastnictvím těchto podnikajících sub­jektů, které je budou moci využívat pro rozvoj své vlastní činnosti

     3. Při hospodaření je povinen svaz dodržovat platné právní předpisy.

  Pokud dojde k ukončení činnosti a likvidaci majetku některé ze složek svazu (klub, sekce), převede se tento majetek pokud při likvidaci s tím bude souhlasit zanikající složka,  bezúplatně na svaz, pokud se strany nedohodnou jinak.

     4. Finanční prostředky klubu esperan­tistů tvoří:

 a/ výborem svazu stanovená příslušná část z ročních příspěvků členů

 b/ výtěžek z pořádaných akcí

 c/ dary a subvence

 d/ výnosy z reklam a propagace

 e/ příspěvky sponzorů

 f/ výnosy z hospodářské činnosti

 g/ další zdroje

     5. Finanční prostředky sekce tvoří:

 a/ dotace svazu

 b/ výtěžek z pořádaných akcí

 c/ dary a subvence

 d/ výnosy z reklam a propagace

 e/ příspěvky sponzorů

 f/ výnosy z hospodářské činnosti

 g/ další zdroje

     6. Funkce ve svazu jsou v zásadě čest­né. Výbor svazu může za mimo­řádné zásluhy nebo vynikající práci přiznat funkcionářům věcnou nebo finan­ční odměnu.

 Členům výboru a dalším pověřeným funkcionářům hradí svaz hotové výlohy spojené s výkonem funkce.

 

 XII.

Řešení sporů

     1. Spory ve svazu vyřizuje rozhodčí komise, kterou jmenuje výbor svazu.

     2. Rozhodnutí se děje prostou větši­nou hlasů, vyhotovuje se písemně a je pro strany závazné.

     3. Považuje‑li sporná strana rozhodnutí rozhodčí komise za nezákonné nebo odporující stanovám, může nej­později do 3 měsíců od rozhodnutí rozhodčí komise požádat o přezkoumání příslušný soud.

 

 

 

 

 XIII.

Zánik svazu

     1. Svaz zaniká usnesením sjezdu svazu v souladu se stanovami po provedení likvidace. Usnesení o zániku se přijímá kvalifikovanou třípětinovou většinou.

     2. Působnost likvidátora plní výbor svazu nebo osoba, kterou na návrh výboru svazu schválí sjezd svazu.

     3. Pohledávky a závazky přecházejí na právního nástupce v případě, že dojde k jeho ustanovení.

 

 XIII.

Závěrečná ustanovení

     1. Právní poměry se řídí ustanoveními zákona číslo 83/90 Sb. o sdružování občanů, občanským zákoníkem, praco­vně­právními, finančními a dalšími platnými předpisy.

     2. Stanovy nabývají platnost ode dne jejich schválení sjezdem a doba jejich platnosti se stanoví na dobu neurčitou.

     3. Ke změně stanov může dojít formou písemného dodatku po jejich  odsouhlasení sjezdem.

 

V Havířově dne 30.11.1996

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIULOJ DE ĈEA

 

Komitato de Ĉeĥa Esperanto‑Asocio:

 

Prezidanto:  Vlastimil Kočvara, Ant. Sovy 10, 745 05 Opava, tel. 0653/216365

- reprezentado de ĈEA, kunordigado, eksteraj rilatoj, rilatoj kun UEA

Vicprezidanto: Petr Chrdle, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, tel. 02.9912201, fakso 02.9912126, e-mail: chrdle@kava-pech.cz

- eldonado, fakaj aplikoj de Eo, IBN

Vicprezidanto: Věra Podhradská, Poříčí l, 603 00 Brno, tel. 05/4323 3047

- kontanta mono en kaso, personaro, konferencoj, seminarioj k.s.

Sekretario: Květa Hubnová, Esperanto, p.s. 1069, 111 21 Praha 1

- poŝto, adres-registrado, traktado kun institucioj en Pragoj

Komitatano: Blanka Gruntová, Vítězná 95, 784 01 Červenka-Litovel              

- junulara sekcio, laboro kun infanoj, korespondaj kursoj

Komitatano: Vladislav Hasala, A. Dvořáka 1, 696 62 Strážnice, tel. 0631/332 278, fakso 0631/332 507

- sekcioj kaj komisionoj de ĈEA

Komitatano: Zdeněk Heiser, Na Nábřeží 45/25, 736 01 Havířov, tel. 069/6815253

- protokolado, laboro kun kluboj, kultura agado

 

Kontrolgrupo de ĈEA:

   Prezidanto: Jana Holcová, Sportovní 2723, 276 01 Mělník

     membro: Josef Hron, Bohdanečská 68, 530 09 Pardubice

     membro: Libuše Krejčí, Školní 693, 789 61 Bludov

 

Kontado: Jiří Patera, U Ryšánky 1534, 147 00 Praha

 

Adres-registrado: vidu Sekretariino de ĈEA

 

La asocia organo Starto:

   Redaktoro: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno

 

Korespondaj kursoj: 335 Kč  komencantoj, 240 Kč progresintoj. Aliĝoj: Blanka Gruntová, Vítězná 95, 784 01 Červenka-Litovel        

 

Libroservo: Zdeněk Pluhař, Lamačova 658/6, 152 00 Praha, tel. 02/5817732

 

Ĉefdelegito de UEA por Ĉeĥio: Stanislava Chrdlová, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, tel. 02.9912201, fakso 02.9912126, e-mail: chrdle@kava-pech.cz

 

Libroservo de ĈEA:  Zdeněk Pluhař, Lamačova 658/6, 152 00 Praha, tel. 02/5817732

 

 

KLUBOJ DE ĈEA

(*Kluboj kun la jura memstareco)

 

BENEŠOV nomo: Esperantský kroužek  Benešov patrono: MKS Benešov adreso: Esperantský kroužek Benešov, Václav Stibůrek, J. Franka 1731, 256 01 Benešov u Prahy membroj: 12 kunvenejo: klubovna důchodců kunvenoj: ĉiu 3-a mardo en monato, 16-18 h

*BRNO nomo: Klub esperantistů adreso: Klub esperantistů, pošt.přihr. 154, 657 54 Brno 2 telefono: 747497 (prezidanto), 47240690 (vicprezidanto) membroj: 50 kunvenejo: Klubovna MČ Brno-střed, Starobrněnská 15 kunvenoj: ĵaŭdo, 19 ‑ 21 h periodaĵo: Bulteno

BŘECLAV nomo: Esperanto-klubo Břeclav adreso: Delpo Zeno, Fintaj 4/18, 690 00 Břeclav, tel. 0627/23080

ČESKÁ LÍPA nomo: Esperantský kroužek při Klubu důchodců patrono: Městský úřad Česká Lípa adreso: Hana Vencovská, Okružní 2100, 470 01 Česká Lípa membroj: 12 kunvenejo: Klub důchodců, Bulharská ul. kunnvenoj: ĵaŭdo, 16.30-18.30 h

ČESKÁ TŘEBOVÁ nomo: Esperantský kroužek "Amikeco" patrono: JKP ČT adreso: A. Pištorová, nové náměstí 1746, 560 02 Česká Třebová membroj: 5 kunvenejo: klubejo de iama klubo de fervojistoj kunvenoj: merkredo, 19 h

ČESKÝ TĚŠÍN nomo: ĈEA ‑ loka grupo Český Těšín adreso: Vladimír Štefek, Tovární 8, 737 01 Český Těšín, tel. 0659/563352 membroj: 7 kunvenejo: Klub důchodců, Štefánikova ul. kunvenoj: mardo, 16-18 h

DĚČÍN nomo: Klub esperantistů v Děčíně  adreso: Oldřich Antoš, Široká 91, 405 05 Děčín IX‑Bynov memroj: 4

DOMAŽLICE nomo: Kroužek esperanta při MKS Domažlice patrono: MKS Domažlice adreso: Vojtěch Tesař, Pod makovým vrchem 480, 345 62 Holýšov membroj: 7 kunvenejo: plavecký bazén Domažlice kunvenoj: paraj ĵaŭdoj, 17 h

FRÝDEK‑MÍSTEK nomo: Klub Esperanto Frýdek-Místek patrono: Městské kulturní zařízení adreso: Marie Bartovská, Bezručova 171,  738 02 Frýdek‑Místek, tel. 0658/31625 membroj: 11 kunvenejo: Kavárna Esperanto, Národní dům  kunvenoj: ĉiu dua dimanĉo en monato

HAVÍŘOV nomo: Klub esperantistů při MKS v Havířov patrono: MKS v Havířově adreso: Jarmila Wiatrová, Na Svobodě 3193, 723 00 Ostrava-Martinov, tel.: 069/447416 membroj: 25 kunvenejo: Kulturní dům Leoše Janáčka, 736 02 Havířov‑Bludovice, klubovna ZUČ kunvenoj: ĵaŭdo, 16‑20 h

HAVLÍČKŮV BROD nomo: Esperantský kroužek Havlíčkův Brod patrono: Kulturní dům Ostrov adreso: K.D. OSTROV 28, 581 01 Havlíčkův Brod, tel. 0451/24998, 21088, fakso: 0451/24998 membroj: 9 kunvenejo: K.D. Ostrov, kancelář č. 54 kunvenoj: nepara vendredo, 16.30‑18.00 h

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ nomo: Esperantský kroužek HOŘICE patrono: Dům kultury "KORUNA“ adreso: s-ro František Patera, ČSA 1027, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, tel. 0435‑2892 membroj: 3

HRANICE nomo: EK Hranice patrono: ZO - OSŽ, želez. stanice Hranice adreso: EK Alois Jakubec, Tř. 1. máje 1622, 753 01 HRANICE membroj: 20 kunvenejo: zased. místnost odborů, želez.stan. Hranice kunveno: mardoj 2-a kaj 4-a

JABLONEC nomo: Klub esperantistů v Jablonci nad Nisou patrono: Čs. turistické sdružení Přátelé přírody, sekce Esperanto adreso: Miroslav Jíra, Mechová 8-32, 466 04 Jablonec n.Nisou telefono: 0428‑24116 membroj: 32 kunvenejo: býv. KaSS Jablonec, Jiráskova 7 kunvenoj: lundo, 18 h

JAROMĚŘ nomo: Esperantský kroužek při OSŽ - žel. stanice Jaroměř adreso: Ludvík Nyklíček, K.Světlé 2149, 544 01 Dvůr Králové, tel. 0437/5303 membroj: 4 kunvenejo: kult. dům ČD-Jaroměř kunvenoj:  merkredo (unufoje en monato), 17 h

*KARLOVY VARY nomo: Esperantský klub Karlovy Vary adreso: Ing. Miloš Bloudek, Vyšehradská 4, 360 01 Karlovy Vary tel. 017‑288173 (7‑15.30 h) membroj: 14 kunvenejo:  hotel Imperiál - lékařská knihovna kunvenoj: la 1‑an merkredon en monato, 17 h

LANŠKROUN nomo: Esperantský kroužek Lanškroun patrono: Kulturní centrum Lanškroun adreso: Eliška Kunertová, Škroupova 497, 563 01 Lanškroun, tel:: 0467/2960 membroj: 11

*LIBEREC nomo: Klub esperantistů Stanislava Knížka v Liberci adreso: Esperanto‑klubo, pošt. schr. 194, 460 01 Liberec membroj: 17 periodaĵo: Libereca Informilo

*MNICHOVO HRADIŠTĚ nomo: Esperantský klub adreso: MUDr. Josef Hradil, MH, Družstevní 1161, 295 01 Mnichovo Hradiště telefono: 0329/7713394 membroj: 2 kunvenejo: Karel Blažek, V lipách 156 kunvenoj: neregule

MOST nomo: Esperantský klub Most adreso: Jiří Rada, Rybalkova 1029, bl. 645, 434 01 Most tel. 035-34-3931 membroj: 6

NÁCHOD nomo: EK Náchod adreso: František Molík, Zákoutí 269, 547 01 Náchod‑Nový Svět, tel. 0441/20669 membroj: 13 kunvenejo: spol. místnost ČD (kultůrka) kunvenoj: dua mardo en monato, 14.30 h

NOVÝ JIČÍN‑LIBHOŠŤ nomo: Amikeco patrono: Osvětová beseda adreso: Rudolf Šindler, 74257 Nový Jičín‑Libhošť 359 membroj: 8 kunvenejo: klubovna na "Fojtství“ kunvenoj: unua lundo en monato, 17 h

*OLOMOUC nomo: Esperanto‑Klubo Olomouc adreso: Dr. Vladimír Mohapl, tř. Svornosti 4,  779 00 Olomouc tel. 068-413435 membroj: 50  kunvenejo: la Ĉefa fervoja stacidomo sub la dekstra horloĝo kunvenoj:  mardo, 19 h

OPAVA nomo: Esperantský kroužek Ostroj Opava adreso: Ing. Jan Kovařík, V zátiší 10, 747 05 Opava‑Malé Hoštice, tel. 0653-217522 patrono: Odborový klub Ostroj Opava s.r.o. membroj: 30 kunvenejo: odborový klub Ostroj Opava, Na rybníčku 43 kunvenoj: mardo, 18.45 h

OSTRAVA‑PORUBA nomo: Esperanto-Klubo patrono: Městský obecní úřad Poruba - Klub důchodců adreso: Ludmila Klegová, Žilinská 1311, 708 00 Ostrava 8, tel. 069/4409665 membroj: 5 kunvenejo: KD, Sokolovská tř. kunvenoj: lundo, 15‑17 h

OSTRAVA-VÍTKOVICE nomo: Esperantský klub Vítkovice adreso: Esperantský klub Vítkovice, Drahomír Kočvara, Hulvácká 18, 704 00 Ostrava-Zábřeh tel. 069/351664 membroj: 60 kunvenejo: Katolický dům, Šalounova 38, Vítkovice, klubejo 37 kunvenoj: merkredo, 16-20 h

OSTROV NAD OHŘÍ nomo: Místní organizace Ostrov n. Ohří patrono: Klub esperanta Ostrov adreso: Josef Novosad, Masarykova 782/14, 363 01 Ostrov membroj: 6 kunvenejo: kavárna Družba Ostrov nad Ohří kunvenoj: sporadaj

PARDUBICE-DUKLA nomo: Esperantský kroužek při DK Dukla, 530 02 Pardubice patrono: DK DUKLA Pardubice adreso: Ludmila Srbová, Prodloužená 264, 530 09 Pardubice, tel. 040/42592 membroj: 51 kunvenejo: DK Dukla Pardubice, Gorkého ul. (Gorkij‑strato) kunvenoj: ĵaŭdo (unufoje en monato), 19 h

PARDUBICE-SCHULHOF nomo: Klub esperantistů doktora Schulhofa Pardubice patrono: Kulturní dům Dubina v Pardubicích adreso: Na Okrouhlíku 953/21, 530 03 Pardubice, tel. 040/21475 membroj: 11 kunvenejo: Osvětový dům na Drážce v areálu Galanta kunvenoj: lundo, 16.30 h (infanoj), 18.00 h (plenkreskuloj)

PÍSEK nomo: Esperantský klub LA PONTO v Písku patrono: klubová činnost SD-LSNS adreso: sekret. SD-LSNS, Fügnerovo nám. 42, 397 01  Písek membroj: 20 kunvenejo: Písek, Fügnerovo nám. 42 - klubovna při SD-LSNS kunvenoj: dua kaj kvara mardoj, 15.30-18 h

*PLZEŇ nomo: Klub Esperanto Plzeň adreso: Jiří Vomáčka, Koterovská 30, 301 41 Plzeň membroj 14 kunvenejo: Kult. centrum ESPRIT, Koperníkova 26 (Dům u Trnků) kunvenoj: mekredo, 16 h

PODĚBRADY nomo: Český esperantský svaz, místní skupina, 290 01 Poděbrady adreso: Pavel Polnický, Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady, tel. 03245651 membroj: 7

POLIČKA nomo: Esperantský kroužek v Poličce adreso: Ing. Blahoslav Štefek, Dukelská 376, 572 01 Polička tel. 0463/22774 membroj: 9 kunvenejo: Dukelská 376 kunvenoj: 2-a kaj 4-a lundo, 17 h

*PRAHA nomo: Klub esperantistů v Praze adreso:  Klub esperantistů, pošt. schr. 1069, 111 21 Praha 1 membroj: 70 kunvenejo: Klub důchodců, Nádražní 52, Praha-Smíchov kunvenoj: lundo, 18-20 h periodaĵo: Bulteno

PROSTĚJOV nomo: Esperantský klub v Prostějově patrono: MKS Prostějov adreso: Esperantský klub v Prostějově, husovo nám. 85,796 04 Prostějov membroj: 31 kunvenejo: klubovna EK, Husovo nám. 85 kunvenoj: ĵaŭdo, 17 h

PŘEROV nomo: Klub esperantistů  Přerov adreso: Libuše Filipová, Nádražní 146, 768 11 Chropyně membroj: 32 kunvenejo: Klubovna Čes. drah v nádraýní hale-vestibul kunvenoj: merkredo, 18‑21 h

PŘÍBRAM nomo: Esperantský kroužek  v Příbrami patrono: Závodní klub UD Příbram adreso: Jaroslav Vácha, Smetanova 225, 261 01 Příbram membroj: 14 kunvenejo: Příbram VII, Kladenská ul.  kunvenoj: lundo, 16‑18 h

ROUDNICE nomo: Klub esperantistů při Kulturním a společenském středisku v Roudnici n.L. patrono: KASS Roudnice n.L. adreso: Jiří Laube, Kratochvílova 969, 413 01 Roudnice n.L., tel.: 0411/3366 membroj: 8

STRÁŽNICE nomo: ESPERANTO klubo, KD "Strážničan" adreso: Esperanto klub KD "Strážničan", Veselská 1321, 696 62 Strážnice, okr. Hodonín tel.: 0631/942 762, 942 905  koresponda adreso: EK STRÁŽNIČAN, p.s. 36, 696 62 Strážnice, tel. 0631/942 762, 942 905 membroj: 10 kunvenoj neregulaj

SVITAVY nomo: Esperantský kroužek Svitavy adreso: Marie Minářová, Na průhonu 6, 568 02 Svitavy membroj: 8 kunvenejo: pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách kunvenoj: dufoje monate, ĵaŭdo, 18 h

*ŠUMPERK nomo: Klub esperantistů Šumperk adreso: Věra Gavandová, Komenskéo 657, 789 61 Bludov membroj: 28  kunvenejo: Dům kultury Šumperk kunvenoj: unu ĵaŭdo en monato, 18-20 h

TÁBOR nomo: Esperantský klub v Táboře patrono: urbo Tábor adreso: Dr. František Rytíř, Kvapilova 2294/35, 390 03 Tábor tel. 0361/32074 membroj: 9 kunvenejo: divadelní kavárna PONTE kunvenoj: ĉiu dua lundo, 18.30 h

TEPLICE nomo: Klub esperantistů v Teplicích adreso: Dr. Zdeněk Rusín, Palackého 1559, 415 01 Teplice membroj: 11 kunvenejo: kavárna v Lázeňské ulici kunvenoj: unua lundo en monato, 16.15 h

*TŘEBÍČ nomo: Klub esperantistů Theodora Kiliana adreso: Esperanto, ul. Esperantistů, 674 01 Třebíč telefono: 0618/3257 membroj: 103 kunvenejo: ul. Esperantistů 318/3 (strato de Esperantistoj) kunvenoj:  para mardo, 16-18 h

TŘINEC nomo: Kroužek esperanta při Domě kultury a.s. Trisia, Sdružení uměleckých zájmovžch aktivit  adreso:  Anna Milatová, Husova 304, 739 61 Třinec tel. 226 11 membroj: 26

ÚPICE nomo: Esperantský kroužek Úpice adreso: Lubomír Středa, Poděbradova 82, 542 32 Úpice membroj: 6

UNIĈOV nomo: Esperantský klub adreso: Štefan Takáč, ul. Bří Čapků 1158, 783 91 Uničov membroj: 8

ÚSTÍ NAD LABEM nomo: Klub esperantistů Ústí n.L. adreso: Ing. Josef Kříž, Družstevní 411/11, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 047/5500283 fakso 047/5210503 membroj: 14 kunvenejo: Okresní úřad UL, 6 p. č. 633 kunvenoj: lasta ĵaŭdo en monato, 16 h

VRACOV nomo: Esperantský klub Vracov adreso: Jana Melichárková, 696 02 Ratíškovice 938, tel. 628/967404  membroj: 7 kunvenejo: Ratíškovice kunvenoj: unua ĵaŭdo en monato, 17 h

VYŠKOV nomo: Esperantský kroužek při MKS Vyškov adreso: Ing. Josef Vojáček, Sochorova 13, 682 01 Vyškov, tel. 0507/22053 membroj: 9 kunvenejo: MKS Besední dům, J. Šoupala 4, klubejo en la dua etaĝo kunvenoj: mardo, 16.30 h

ZNOJMO nomo: Esperanto‑klub při Znojemské Besedě adreso: Stanislav Bršlica, Bolzánova 31 B,  669 02 Znojmo membroj: 20 kunvenejo: Znojemská Beseda, nám. T. G. Masaryka 22 kunvenoj:  dua mardo en monato, 16.30 h

ŽAMBERK nomo: Esperantský kroužek Žamperk adreso: Karel Čada, Ke střelnici 881, 564 01 Žamberk, tel. 2741 membroj: 8 kunvenoj: malregule

 

SEKCIOJ DE ĈEA

(* sekcioj kun jura memstareco)

 

SEKCIO DE INFANOJ adreso: Blanka Gruntová, Vítězná 95, 784 01 Červenka

 

SEKCIO DE JUNULARO adreso: Ĉeĥa Esperanto-Junularo, p.o. box 1069, 111 21 Praha 1 prezidanto: Blanka Gruntová, Vítězná 95, 784 01 Červenka vicprezidanto: Renata Beranová, Svatoplukova 43, 784 01 Červenka kasisto: Ing. Jana Burianová, Reneská 35, 625 00 Brno, tel. 05/353 413 membroj: 40

 

SKOLTA SEKCIO nomo: Skolta Esperanto-Ligo adreso: SEL-Esperanto, 674 10 Třebíč prezidanto: Pavel Sittauer, Hartmannova 1128, 674 01 Třebíč funkciuloj: Lada Bala, Šafaříkova 1305, 676 02 Mor. Budějovice; Radka Křivánková, Zborovská ul. 1332 membroj: 72

 

SEKCIO DE NEVIDANTOJ adreso: Jiří Vychodil, Žandovská 304, 190 00 Praha 9 membroj: 100

 

PEDAGOGIA SEKCIO de ILEI adreso: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, tel. 05/4724 0690 membroj: 10

 

*IKUE-KATOLIKA SEKCIO DE ĈEA adreso: Katolická sekce ČES, Tršická 6, 751 27 Penčice, tel. 068/5500311 membroj: 210

 

*SEKCIO DE KRISTANAJ ESPERANTISTOJ DE ĈEA adreso: Pavel Polnický, Lesní 150/VI, 290 01 Poděbrady, tel. 0324/5651 membroj: 25

 

SEKCIO DE ESPERANTAĴ­KOLEK­TANTOJ  adreso: Sekce sběratelů esperantských materiálů, pošt.schr. 36, 696 62 Strážnice prezidanto Vladislav Hasala

 

SEKCIO DE ŜAKO adreso: Václav Štěpánek, Lojovická 11, 142 00 Praha 4 ‑ Kamýk

 

SCIENC‑TEKNIKA SEKCIO adreso: Ing. Jan Pospíšil, Petrohradská 3112, 272 04 Kladno

 

MEDICINA SEKCIO adreso: MUDr. Josef Hradil, Družstevní 1161, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel. 0329/2284 (polikliniko)

 

SEKCIO DE FERVOJISTOJ adreso: Jindřich Tomíšek, 751 18 Říkovice 33 membroj: 66

 

SAT AMIKARA SEKCIO adreso: poŝtkesto 36, 696 62 Strážnice prezidanto:

Vladislav Hasala

 

KOMISIONOJ DE ĈEA

 

KOMISIONO POR GAZETARO KAJ INFORMADO adreso: Drahomír Kočvara, Hulvácká 18, 704 00 Ostrava, tel. 069/35 16 64

 

EKZAMENA KOMISIONO adreso: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno

 

 ESPERANTO EN ALIAJ ORGANIZOJ

 

ESPERANTO-FAKO de URBA MUZEO en Česká Třebová, gvidas: Jiří Pištora, nám. Míru 1746, 560 02 Česká Třebová

 

ESPERANTO‑Sekcio ĉe AČF - Asocio de ĉeĥaj filatelistoj, Příběnická 1, 130 00 PRAHA 3, Žižkov (sekretariejo de AČF), tel./fakso: 02-276 551 (fondita la 18-an de oktobro 1969 en Praha dank' sukcesoj de E-filatelistoj ĉe diversaj filatelaj ekspozicioj enlande kaj eksterlande pere de E-filatelaj eksponaĵoj (Adolf Bartošík, Vl. Hasala, A. Jakubec, V. Váňa); prezidanto: V. Hasala

 

AEH - ASOCIO DE ESPERANTISTOJ-HANDIKAPULOJ  / SZPE - Svaz zdravotně postžených esperantistů (Kunlaboranta kun ĈEA kaj SEA) adreso: Josef Vaněček, Na Okrouhlíku 953/21, 530 03 Pardubice

 

ĈEĤA FILIO de AIS San Marino - Česká pobočka AIS San Marino scienca sekretario/vědecký sekretář: Ing. Irena Fialová, katedra didaktické technologie, Pedagogická fakulta UK Praha, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, tel. 29 78 50-9

 

SENDEPENDAJ ESPERANTO-FIRMAOJ

 

KAVA-PECH, Kongresa kaj kleriga entrepreno de Petr Chrdle, Anglická 322/4, 252 29 Dobřichovice, tel.: 02.9912201, fakso: 02.9912126

 

J. V. s.o.f. Plzeň, Koterovská ul. 30, 301 41 Plzeň

 

Komerca firmao kaj vojaĝoficejo

LA ESPERO, JEDE SLOVÁCKO

Vladislav Hasala, A. Dvořáka 1, 696 62 Strážnice, distr. Hodonín, tel. 0631/332 278, fakso 0631/332 507

 

TILIO, Ĉeĥa societo por turismo, česká společnost pro turistiku Ing. Vladimír Dvořák, Zeleneĉská 354/20, 194 00 Praha

 

Pensiono ESPERO, Skokovy, 294 12 Žďár u Mnichova Hradiště, tel. 0329/59256

 

ESPERANTO, Roman Heřman, Pod koupalištěm 730, 293 06 Kosmonosy

 

EDUKA KAJ KONGRESA AGENTEJO ESPERANTO, Kosmonautů 358, 460 05 Liberec, tel. 4248/6201596

 

ESPERANTO-FONDAĴOJ

 

Esperanta Literatura Fondaĵo (ELFo) - Esperantská literární nadace, pošt. přihr. 154, 657 54 Brno

  konto: 5243555-628/0800, Česká spořitelna, Kobližná 21, Brno

 

Fondaĵo Karolo Píč

Postbank Saarbrücken, Germanio, konto: 20100-661 (Iltis/Eldonejo)

 

SOMERAJ ESPERANTO‑LERNEJOJ

 

El la historio:

1926 5a Tendaro de Skolta Esperantista Ligo (SEL) apud Praha

1934 12a Tentaro de SEL, Kordíky kaj Tajov

1946-1955 Somera Esperanto-Lernejo en Doksy

1950-52 Rožnov p. R., K. Vary

1952 Chvalatice (EK Třebíč), Žimrovice (EK Opava)

1953 Chvalatice (EK Třebíč), Žimrovice (EK Opava)

1954 Chvalatice (EK Třebíč), Žimrovice (EK Opava)

1955 Chvalatice (EK Třebíč)

1957 Chvalatice (EK Třebíč), Popelná (EK Písek)

1958 Lančov (Třebíč), Županovice (Dobříš), Žimrovice (Opava)

1959 Lančov (Třebíč), Červená nad Vltavou (Písek)

1960 ‑ 1991 Lančov (EK Třebíč)

1992 Lančov (EK Třebíč), Ošelín (EK Plzeň), Sebranice (IKUE)

1993-1994 Lančov (EK Třebíč), Sebranice (IKUE), Nekvasovy (EK Plzeň), Klánovice (junulara sekcio)

 

LANČOV, suda Moravio (apud Znojmo) - organizas Esperanto-klubo Třebíč Adreso: Esperanto, str. Esperantistů, 674 01 Třebíĉ, tel.: 0618/3257

 

SEBRANICE, orienta Bohemio (inter Polička kaj Litomyšl) - organizas katolika sekcio de la asocio/ organizuje katolická sekce svazu

 

KLÁNOVICE, meza Bohemio (apud Prago) - organizas junulara sekcio de la asocio/organizuje mládežnická sekce svazu

 

NEKVASOVY, okcidenta Bohemio (inter Plzeň kaj Strakonice) - organizas Esperanto-klubo Plzeň/ organizuje Esperantský klub v Plzni

 

 

HONORAJ MEMBROJ DE ĈEA

    

FORPASINTAJ:

 

*Bárochová Anna (1894‑1973)

*Bartošík Adolf (1907‑1989)

*Echtner Vuk (1905‑1994)

*Fousek Josef (1881‑1973)

*Janouš Karel (1916-1996)

*Kilian Theodor (1894‑1978)

*Kořínek Jiří (1906‑1988)

*Lukáš Miloš (1897‑1976)

*Odehnal Antonín ( )

*Pumpr Tomáš (1906‑1972)

*Pytloun František (1891‑1976)

*Řebíček Jaromír (1908‑1995)

*Scheiber Vilibald (1904‑1974)

*Sedláček František (1909‑1991) 

*Staněk František (1905‑1990)

*Špůr Václav (1915‑1996)

*Šupichová Julie (1884‑1970)

*Šustr Jaroslav (1901‑1969)

*Vítek Josef (1911‑1983)

 *Vondroušek Josef (1904‑1995)

 NUNTEMPAJ:

Bala Ladislav (1920-), Mor. Budějovice

Bartovská Marie (1912‑), Frýdek-Místek

Franc Karel (1925‑), Pardubice

Herman Vladimír (1929-), Brno

Horský Rudolf (1914-), Praha

Hradil Josef (1924‑), Mnichovo Hradiště

Janda Jan (1904-), Kolín

Kavka Josef (1922-), Praha

Kočvara Drahomír (1929‑), Ostrava

Kožík František (1909‑), Praha

Kraft Karel (1926-), Županovice

Laube Jiří (1923-), Roudnice n.L.

Mařík Jaroslav (1913‑), Praha

Mohapl Vladimír (1919‑), Olomouc

Novobilský Vlastimil (1935-), Ústí n. L.

Růžičková‑Pavlínová Alena (1910‑),

         Brno

Rýznar Linhart (1921-), Svitavy

Seemannová Eva (1920‑), Praha

Sittauer Pavel (1934‑), Třebíč

Staňura Adolf (1915‑), Havířov

Urbanová Eli (1922‑), Praha

 HONORAJ MEMBROJ DE UEA

*1932 Antonín Kudela (1870-1939)

*1933 Theodor Čejka (1878-1957)

*1933 Augustin Pitlík (1883-1960)

*1933 Rudolf Hromada (1890-1964)

*1933 Otto Sklenčka (1891-1962)

*1933 Julie Šupichová (1884-1970)

*1947(?)Stanislav Kamarýt (1883-1956)

*1992  Josef Vondroušek (1904-1995)

 

1992 Jaroslav Mařík (1913-)

1996 Marie Bartovská (1912-)

1996 Eva Seemannová (1920-)

1996 Eli Urbanová (1922-)

 

ESPERANTISTA LINGVA KOMITATO

(laŭ Jarlibro de UEA 1933, kiam la Akademio estis 12-membra Supera Komisiono de la Komitato, el 134 komitatanoj 5 estis ĉeĥoj, sed neniu akademiano)

*Rudolf Hromada (1890-1964)

*Stanislav Kamarýt (1883-1956)

*Eduard Kühnl (1884-1966)

*Augustin Pitlík (1883-1960)

*Julie Šupichová (1884-1970)

 

AKADEMIANOJ

*Tomáš Pumpr (1906-1972)

*Karel Píč (1920-1995)

Eli Urbanová (1922-)

 

ESPERANTO-ORGANIZOJ EN ĈEĤIO

 

1901 La unua societo de aŭstriaj esperantistoj   (Brno)

1907 Bohema Unio Esperantista

1908 Bohema Asocio Esperantista

1913 Landa Asocio de Germanaj Esperanto-    Asocioj en Bohemio

1920 Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista

1920 Germana Esperanto-Ligo en Ĉeĥo­

     slovakio

1922 Societo de Ĉeĥoslovakaj Nevidantaj                    Esperantistoj (Soĉne)

1923 Ĉeĥoslovaka Esperanto-Instituto en Prago           por instruado kaj propagado

1931 Neŭtrala Esperanto-Centro en Prago

1931 Regiona Esperanto-Ligo en Ostrava

1933 Amika Rondaro Esperantista

1933 Esperanto-Asocio de Ĉeĥoslovaka                      Respubliko (EAĈSR)

1945 reaktiviĝo de EAĈSR (ĝis 1952)

1955 Tutŝtata Konsulta Komitato Esperantista

1959 Ĉeĥoslovaka Esperanto-Komitato (ĈSEK)

1969 Ĉeĥa Esperanto-Asocio (ĈEA)

 

KONGRESOJ EN ĈEĤIO

 

1909 Unua kongreso de Unio, Praha

1910 Dua kongreso de Unio, Praha

1911 Tria kongreso de Unio, Praha

1912 Kongreso esperantista en Přerov

1922 nacia kongreso en Brno

1924 nacia kongreso en Liberec

1926 nacia kongreso en Bratislava

1928 nacia kongreso en Teplice

1932 nacia kongreso en Olomouc

1935 nacia kongreso en Brno

1949 asocia kongreso en Liberec

1950 asocia kongreso en Brno

 

KONGRESOJ DE ĈEA

nombro da personoj

 

1. 1969 Brno (29.‑30.3.1969) 400

2. 1976 Praha (7.‑8.2.1976)                200

3. 1979 Praha (10.‑11.2.1979)            300

4. 1982 Pardubice (19.‑21.3.1982)      400

5. 1987 Olomouc (11.‑13.9.1987)       200

6. 1990 Třebíč (30.11.‑2.12.1990)      300

7. 1993 Karlovy Vary (28.-31.5.1993) 300

         (1-a komuna kongreso kun GEA)

8. 1996 Havířov (29.11.-1.12.1996)    130

 

ALIAJ GRAVAJ ARANĜOJ

 

1921 13-a Universala Kongreso

1928 14-a Kongreso de Internacia Katolika     Unuiĝo Esperantista (IKUE)

1936 18-a Internacia Kongreso de IKUE en     Brno

1991 43-a IFEF-kongreso en Olomouc

     (11.-17.5.1991) 400

1992 1-a AEH-kongreso en Františkovy Lázně

1992 Antaŭkongreso en Prago antaŭ la 77-a     UK en Vieno

1992 Oficiala ekskurso el la 77-a Viena UK al Strážnice, regiono de J. A. Komenio     (29.07.92)

1994 67-a SAT-kongreso en Strážnice                         (16/23.07.1994) 304 partoprenantoj

1995 48-a IKUE-kongreso en Olomouc

 1996 81-a Universala Kongreso de Esperanto             en Prago

1996 30-a IIK en Rabyně

1996 62-a IKBE-kongreso en Prago

 

PERIODAĴOJ ELDONATAJ EN ĈEĤIO

 

Revuo Internacia (1902‑1903), eldonis Theodor Čejka en Bystřice pod Hostýnem

Český esperantista ‑ Bohema esperantisto (1902‑1904), eldonis Theodor Čejka en Bystřice pod Hostýnem

Časopis českých esperantistů ‑ Bohema Revuo Esperantista (1907‑1914), eldonis Eduard Kühnl

Český esperantista (1908‑1913), redaktis K. H. Bouška

La Kulturo (1912-1914) redaktis Chaloupecký, Fridrich

La Progreso (1918‑1922), eldonis Esperanto­klubo en Pilzeno (Plzeň), redaktis Bedřich Tittl

Esperantský zpravodaj (1920‑1923), 8‑paĝa, monata, eldonis en Prago Julie Šupichová

Ĉeĥoslovaka Gazeto (1921‑1923), aperis 14 numeroj, eldonis Oldřich Adámek en Prago, redaktis K.H.Bouška

La Progreso (1923‑1935) transiris al Prago kiel oficiala organo de la asocio, redaktis Rudolf Hromada

Věstník Svazu československých esperantistů ‑ Bulteno de ĈAE (1925‑1937) informilo de la asocio

Ligilo (1930‑1939), en Prostějov eldonis Moraviaj Esperanto‑Pioniroj, redaktis František Heikenwälder

Marto (1920‑1934), eldonis germanaj esperantistoj en Nový Bor, redaktis J. Taubmann

Informilo de GEL (1934‑1938), organo de germanaj esperantistoj en Liberec, redaktis B. Gahler kaj G. Scholze

Teritoria Tribuno de la  UEA‑delegitaro en Ĉeĥoslovakio (1925‑1932), redaktis Otto Sklenčka en Hradec Králové

Esperantský svět (1928‑1929), ĉeĥlingva propagandilo (Esperantista mondo), redaktis Leopold Berger en Potštejn

Kalejdoskopo de l' Vivo (1930), aperis kvar numeroj, redaktis Leopold Berger en Potštejn

Progresinto (1937), ciklostile eldonis Václav Pechoč en Pilzeno por komencantoj

Ĉeĥoslovaka Radio-bulteno (1934‑1938) redaktis Dalibor Chalupa en Brno kun informoj pri elsendotaj programoj

Aŭroro (1920‑), brajle skribita, redaktata de Stanislav Stejskal (1920‑1929), Vuk Echtner (1929‑1975) kaj Jiří Vychodil (nun)

Esperantista (1946‑1951) redaktis Stanislav Kamarýt kun Hromada kaj Ginz

Esperanto-Servo (1948‑1951), bulteno de Praha, redaktis Adolf Malík

Verda Voĉo de Doksy (1947‑1954) ciklostilita bulteno aperanta ĉ

ĉiutage dum la kursoj de Doksy

Bulteno de EK en Brno (1952‑), redaktis Josef Vondroušek kun Zdeněk Hršel, nun ankaŭ Karel Daněk kaj Miroslav Malovec

Bulteno de EK en Praha, redaktis Josef Vítek (1951‑1965)

Informilo Haná-Jeseníky (1946‑1961), aperis en Olomouc, redaktis Vlastimil Blažek

Pacdefendanto (1952‑1956) eldonis Rudolf Burda

Vokas vin Praha (1950‑1951), redaktis Jan Neumann

Iinformační list ‑ oběžník (1950‑1951), redaktoro Jan Kuzník en Opava

Esperanta Vorto (1951‑1953) en Lanškroun, redaktis Jan Werner, poste Josef Cink

Esperanto-Junularo (1952, 6 numeroj) en České Budějovice

Frateco (1951‑1955) en Třebíč, redaktis Josef Bublan, Pavel Sittauer kaj Theodor Kilian

Tagiĝo (1952‑1958), en Opava, poste en Gottwaldov, redaktis Vlastimil Novobilský, Jaroslav Kuzník, Jaroslav Mařík kaj fine Jan Werner

Fajrero (1959‑1961), daŭrigo de Tagiĝo, en Třinec, redaktis Jan Werner, Jan Pomykacz, Jaroslav Novotný kaj Vlastimil Kočvara

Starto (ekde 1968), organo de ĈEA, redaktis Oldřich Kníchal, poste Jiří Patera, nun Miroslav Malovec

Paco, nacia numero (1968‑1989), redaktis Oldřich Kníchal, poste Margit Turková

Iinformilo de Vsetín, eldonis Aleš Berka

La Progreso, eldonis Stanislav Papírník en České Budějovice

Medicinistaj Informoj ‑ Sano (1970‑1994), redaktis Josef Hradil

Verda Familio (ĝis 1996), redaktis Josef Hradil en Mnichovo Hradiště

Dio Benu, gazeto de IKUE, redaktas Miroslav Šváček

Esperanta Ŝako (1993‑1996), redaktis Jaromír Canibal en Karviná

Informilo de AEH, redaktas Josef Vaněček

Internacia Koresponda Adresaro, redaktas Ladislav Špína (Kosmonautů 358, 460 05 Liberec)

 

 HISTORIO DE ESPERANTO EN ĈEĤIO

 

1642 J.A.Komenio verkas libron "Vojo de lumo" (Via lucis), kies 19‑a ĉapitro rekomendas artefaritan planlingvon

1657 Komenio dediĉas al la problemo la libron Panglotio (la 5‑a parto de Ĝenerala Konsulto pri Rebonigo de la Homaj Aferoj)

1889 La unua publika instruado de Esperanto (F.V.Lorenc, Praha)

1890 F.V.Lorenc eldonas en Pardubice la unuan ĉeĥlingvan lernolibron de Esperanto

1897 La unua (pruvita) rondeto (laborista): en Příbor.

1900 Theodor Čejka kaj Jan Holub eldonas duan ĉeĥan lernolibron de esperanto en Bystřice pod Hostýnem: komenco de E‑movado en Ĉeĥio

1901 en Brno fondita "La unua societo de aŭstriaj esperantistoj"

1902 Esperantista klubo en Praha; Čejka eldonas "Revuo Internacia", "Český esperantista‑Bohema esperantisto" kaj "Der deutsche Esperantist"

1904 Unua virina grupo esperantista; Esperantista rondeto de blinduloj en la instituto Klar en Praha

1907 Eduard Kuhnl eldonas Časopis českých esperantistů (1909‑1921 tie aperis Avineto de Božena Němcová, tr. V.Tobek,      F.Procházka);

     fondita Bohema Unio Esperantista, membroj: Praha (Klubo), Praha  (Asocio‑Ligo),  Praha (Studenta rondeto), Praha VIII, Plzeň      (laborista Klubo), České Budějovice, Hradec Králové, Kukleny, Praskačka, Chrudim, Osek u Rokycan, Brno, Prosek, Mladá Boleslav, Soběslav, Trutnov, Minice, Liberec, Písek,      Hostomice, Jaroměř, Pardubice, Kralupy, Český Brod;

1908 fondita Bohema asocio esperantista, konkurenca societo sur      malsamaj principoj; aperis Rakontoj de J.Arbes, tr. J.Grňa

1909 unua kongreso de Unio, Praha (360 personoj)

1910 dua kongreso de Unio, Praha (200 personoj)

1911 tria kongreso de Unio kaj konferenco de aŭstriaj      esperantistoj, Praha (120 personoj); konferenco de moraviaj esperantistoj en Luhačovice; fondita Bohema klubo esperantista en Olomouc kun prezidanto MUDr. J. Kubíček

1912 Kongreso esperantista en Přerov (27.5.1912)

1913 fondita Landa asocio de germanaj Esperanto‑societoj en Bohemio; en Prostějov aperas Benedek de J. S. Machar, tr. R. Fridrich

1914 En Olomouc Jaroslav Mastný, Antonín Kudela kaj Albín Neužil formas la eldonejon "Moraviaj Esperanto‑Pioniroj" (MEP); en      Františkovy Lázně la unua E‑monumento (detruita en 1939 de nazioj); "Vilao Esperanto“ en Olomouc (familia domo de Josef Blažek)

1918 en Plzeň aperas la gazeto "La Progreso"

1920 en la Praga kafejo Louvre fondita "Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista" (1.2.1920), prezidanto Josef Eiselt, vicprezidanto d‑ro Stanislav Kamarýt, ĝenerala sekretario  Rudolf Hromada; aperas la gazeto "Aŭroro" por blinduloj; fondita germana Esperanto‑Ligo en Ĉeĥoslovakio; Julie Šupichová eldonas "Esperantský zpravodaj"

1921 en Prago okazas sur Slava Insulo la 13‑a Universala Kongreso (estas prezentata, en la teatro de Královské Vinohrady, komedio "Nokto en Karlův Týn" de Jaroslav Vrchlický en traduko de Miloš Lukáš); SAT: Fonda Kunveno de Sennacieca Asocio Tutmonda (Lanti); Oldřich Adámek eldonas  "Ĉeĥoslovaka gazeto", redaktas Bouška

1922 nacia kongreso en Brno; fondita Societo de Ĉeĥoslovakaj Ne­vidantaj Esperantistoj (SOĤNE)

1923 fondita Ĉeĥoslovaka Esperanto‑Instituto en Prago por instruado kaj propagando; "La Progreso" transiras en Pragon

1924 nacia kongreso en Liberec

1926 nacia kongreso en Bratislava; MEP eldonas R.U.R. de K. Čapek; 5‑a Tendaro de Skolta Esperantista Ligo apud Prago

1928 nacia kongreso en Teplice; gazeto "Esperantský svět"

 1929 La 14‑a Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) en Prago

1930 MEP eldonas gazeton "Ligilo"; aperas Granda vortaro esperanta‑ĉeĥa de J.Filip

1931 fonditaj Neŭtrala Esperanto‑Centro en Prago (turismaj informoj) kaj Regiona Esperanto‑Ligo en Ostrava

1932 nacia kongreso en Olomouc, okaze de la kongreso estas plantita Esperanto‑Arbo (Liriodendron), instalita granita Memorŝtono en parko Smetana kaj najbara novkonstruita strato nomita "dro Zamenhof“; MEP eldonas la libron "Tridek jarojn en la ora nordo" de J. Welzl kaj "Fokso‑Nukso" de I. Hermann; en Brno komencas elsendi la Verda Stacio (ĝis 1939)

1933 fondita Amika rondaro esperantista

1935 nacia kongreso en Brno; la ĉeĥoslovaka kaj germana asocioj kunfandiĝas en "Esperanto‑Asocio de Ĉeĥoslovaka Respubliko"  (EAĈSR); en Budapeŝto aperas Ĉeĥoslovaka Antologio

1936 18‑a Internacia Kongreso de IKUE, Brno

1937 Oficiala Antaŭkongreso de la 29‑a UK, Prago

1938 aperas "Blanka malsano" de K. Čapek (tr. T. Kilian) kaj "Bukedo" de K. J. Erben (tr. T. Pumpr)

1940 Dumokupacia likvido de la landa asocio kaj de ĝia (granda) librovendejo

1945 reaktiviĝis EAĈSR, ne perdinta juran kontinuecon; la 17‑an de septembro komencis Radio Praha ĉiutage elsendi en Esperanto

1946 aperas la gazeto Esperantista, redaktas Kamarýt; unua regiona konferenco en Olomouc; aperas altnivela informilo "Haná-Jeseníky“ (ĝis 1961)

1948 rekomencitaj la artprogramoj de Verda Stacio (Radio Praha)

1949 aperas Granda vortaro ĉeĥa‑esperanta de J. kaj K.Filip; asocia kongreso en Liberec (ĉ. mil kongresanoj)

1950 asocia kongreso en Brno (ĉ. mil kongresanoj)

1952 trudita likvido de EAĈSR; komenciĝas Esperanto‑tendaroj; aktivas E‑junularo kun centro en Opava, kun jarkonferencoj;  aperis junulara informilo "Tagiĝo" (Opava); Rudolf Burda komencis eldoni gravan ligilon "La Pacdefendanto", kiu helpis konservi la E‑movadon en la socialismaj landoj;

1953 R.Burda elektita kiel prezidanto de MEM; sur Kanariaj Insuloj aperas "Bapto de caro Vladimir" de K.Havlíček‑Borovský en traduko de T.Pumpr

1955 establita neoficiala Tutŝtata Konsulta Komitato Esperantista; Landa konferenco de esperantistaj pacdefendantoj en Otrokovice (316 delegitoj)

1956 al Olomouc kunvokita tutŝtata konferenco (preparis M. Rudolf kaj V. Mohapl), sed lastmomente malpermesita

1959 Per ministeria dekreto establita Ĉeĥoslovaka Esperanto‑Komitato (ĈSEK)

1961 ŝtata Pedagogia eldonejo eldonas "Cvičebnice esperanta" de T.Kilian kaj "Esperanta‑ĉeĥa kaj ĉeĥa‑esperanta      poŝvortaro" de R.Hromada

1968 preparoj por refondigo de la asocio

1969 en Brno fondita Ĉeĥa Esperanto‑Asocio kun organo Starto (red. O. Kníchal) kaj en Pribylina Asocio de esperantistoj en Slovaka socialisma  respubliko (ekde 1976 Slovakia Esperanto‑Asocio) kun organo Esperantisto Slovaka; la kunordiga Ĉeĥoslovaka Esperanto-Federacio ne ĉiam bone funkciis; ĈEA havis 1200 membrojn, prezidis Josef Vítek, estris 16-membra Centra Komitato; ĉeĥoslovakaj numeroj de Paco; en Prago fondita Esperanto-sekcio de Asocio de ĉeĥoslovakaj filatelistoj

1970 II-a Esperantista Kultura Festivalo en Opava; Poŝatlaso de la mondo (13000 ekz.); Sileziaj Kantoj de Bezruč (8000 ekz.), Libro de Apokrifoj de Čapek, Medicinistaj Informoj (poste Sano); katolika sekcio invitis al Brno IKUE-kongreson, sed la reĝimo ĝin nuligis en la lasta momento

1972 al Ostrava invitita II-a kongreso de ĈEA (en majo), sed pro "nekontentiga politika situacio en la asocio“ ĝi estis forŝovita je unu jaro; ĈEA atingis 2500 membrojn en 37 kluboj

1973 en Ostrava kolektiĝis II-a kongreso de ĈEA (20.-22.4.1973), sed surloke ĝi estis nuligita kaj proklamita kiel laborkunsido de delegitoj por la II-a kongreso;

1974 trovita sidejo en Jilská 10, Prago, sed necesis 3-jaraj adaptoj antaŭ funkciigo

1975 II-a kongreso de ĈEA finfine okazis en Prago (7.-8.2.1975); efektiviĝis en Mělník la VII-a Konsultiĝo de E-asocioj de socialismaj landoj; en Vsetín okazis la II-a Renkontiĝo ĉe Limo inter Ĉeĥa kaj Slovaka Respublikoj

1976 ĈEA atingis nombron de 72 kluboj; subskribita (18.09.1976) kontrakto pri kun­laboro inter ĈEA (vicprezidanto Drah. Kočvara) kaj Asocio de Ĉeĥaj Filatelistoj (vicprezidanto A. Koukal) okaze de Internacia Ekspozicio de Poŝtmarkoj Ostrava '76

1977 ekfunkciis sekretariejo en Jilská 10

1978 en Herbortice nuligita katolika Esperanto-tendaro fare de la ŝtato

1979 en februaro okazis en Prago III-a kongreso de ĈEA, prezidanto iĝis d-ro Jaromír Jermář

1980 Seminario pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (SAEST) en Ústí nad Labem (La vivomedio hodiaŭ kaj morgaŭ)

1981 en Přerov VIII-a Konsultiĝo de E-asocioj de socialismaj landoj

1982 4-a kongreso de ĈEA en Pardubice (19.-21.3.1982); SAEST en České Buďějovice (Energio, la tutmonda problemo)

1983 en Prago okazis Monda Asembleo por paco kaj vivo kaj ĈEA ricevis proponon kunlabori pri "Problemoj de internacia komunikado“

1984 SAEST en Brno (Perspektivoj de la monda nutraĵ-produktado); la 6-an renkontiĝon de pacdefendantoj en Pardubice partoprenis 600 esperantistoj el 8 landoj; komenciĝis rekonstruado de asocia domo en Bor u Tachova, sed la afero fiaskis (domo vendita en 1990)

1987 5-a kongreso de ĈEA en Olomouc (11.-13.9.1987), prezidanto ing. Petr Chrdle; festado de centjariĝo de Esperanto

1988 en České Budějovice IX-a Konsultiĝo de E-asocioj de socialismaj landoj; Ŝtata Filmo produktis mallongan filmon Esperanto znamená naději (Esperanto signifas esperon)

1989 SAEST en Strážnice (Transporto), dudekjariĝo de ĈEA en Havířov (25.-28.8.1989); subskribita kontrakto kun GEA pri kunlaboro

1990 la 6-a kongreso de ĈEA en Třebíč (30.11.-2.12.1990)

1991 en Olomouc okazis IFEF-kongreso (11.-17.5.1991); kunveno de esperantistoj-handikapuloj en Františkovy Lázně instalis memortabulon al Zamenhof sur la loko de iama monumento detruita de nazioj; subskribo de kunlaboro inter AIS San Marino kaj Karla Universitato; en Učitelské noviny (Instruista gazeto) la ministerio pri instruado rekomendis al lernejoj kunlaboron kun esperantistoj

1992 UK planita por Prago estis pro ekonomia nestabileco en la ŝtato transigita al Vieno, en Prago okazis antaŭkongreso dediĉita al datreveno de Komenio;  per monda kongreso de AEH en Františkovy Lázně (18.-25.7.1992) la ĉeĥa sekcio de handikapitoj memstariĝis kaj formis sendependan asocion; en Česká Třebová fondita Esperanto-muzeo; Praga klubo partoprenis la televidan programon Videostop; Internacia E-filatela ekspozicio Strážnice (25.7./2.8.1992) oficiala ekskurso el Viena UK al Strážnice, regiono de J.A.Komenio (29.7.1992)

1993 7-a kongreso de ĈEA en Karlovy Vary (28.-31.5.1993) komuna kun la germana kongreso; prezidanto ing. Vlastimil Kočvara; fondita SAT-amikara sekcio de ĈEA; ICEM-renkontiĝo en Pardubice (14.-23.7.), 10-taga internacia renkonto de pedagogoj kaj edukistoj, favorantoj de Freinet-pedagogio (60 personoj el 9 landoj, organizis EK Pardubice)

1994 67-a SAT-kongreso en Strážnice (16.-23.7.1994); nuligita sidejo en Jilská pro ekonomiaj kaj juraj motivoj; juna vandalo detruis la memortabulon en F. Lázně; lingva seminario de AEH (25.4.-1.5.) en pensiono Skokovy (40 pers. el 21 urboj)

1995 48-a kongreso de IKUE en Olomouc (8.-15.7.1995); Asocio de Handikapuloj renovigis memortabulon en Františkovy Lázně; en Brno konferenco de ĈEA kun festivalo de Esperantaj videofilmoj; en Brazilo aperis aŭtobiografia romano de Eli Urbanová "Hetajro dancas“, kiun multaj konsideras unu el la ĉefverkoj de E-literaturo; unusemajnaj renkontiĝoj de AEH (31.3.-7.4.; 17.11.-24.12.) en Skokovy (76 pers., 12 eksterlandaj)

1996 81-a UK en Prago (20.-27.7.1996), aranĝo Moravia folkloro al la mondo en Brno (14.-20.7.1996) kiel oficiala antaŭkongreso de UK, 62-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj, Infana kongreso en Rabyně, ILEI-konferenco en Tábor kaj 8-a kongreso de ĈEA en Havířov (29.11.-1.12.1996); Internacia Printempa Renkontiĝo (14.-21.4.) de AEH (49 pers.); IX-a Esperanto-tago en Pardubice (75 pers. el 26 lokoj)

 

 

ESPERANTAJ ELDONAĴOJ

 

 

Periodaĵoj: 

     Bulteno, komuna informilo de EK Praha kaj EK Brno

     Dio benu, organo de katolika sekcio

     Informilo, ĉiumonata organo de Asocio de E-handikapuloj kun kvaronjara kultur-almanako Antaŭen

     Internacia Koresponda Adresaro, Eŭro­regiona Esperanto-klubo Liberec en Eduka kaj Kongresa Agentejo Esperanto

     Starto, organo de ĈEA

 

Eldonaĵoj 1968-1996:

 

1968 Kníchal, Oldřich: Co nevíte o esperantu, Osvětový ústav v Praze a Československý esperantský výbor, 50 p.

1969 Hromada R.: Esperanta‑ĉeĥa kaj ĉeĥa-esperanta poŝvortaro, SPN, 392 p.,   20000 ekz

1970 Čapek K: Libro de apokrifoj, ĈEA, tr. J.Vondroušek, 109 p.

1970 Auld W.: Paŝoj al plena posedo, HdE‑ĈEA, 240 p., 2000ekz.

1970 Bezruč P.: Sileziaj kantoj, Opava, 122p, tr. T.Pumpr, R.Hromada, J.Kořínek

1970 Poŝatlaso de la mondo, Kartografie Praha, 220 p., 13000 ekz., tr. T.Pumpr

1970 Hube W.: Jan Amos Komenský. Pioniro de internacia lingvo. Přerov, 16 p.

1970 Pardubice, prop. broŝuro, 12 p., Kultura domo de ROH Dukla, trad. kolektivo de esp.

1972 Kilian T.: Cvičebnice esperanta, SPN, 8000 ekz., 270 p.

1972 Tůma M.: Pri la varmo, ĈEA, 215 p., 1000 ekz.

1973 Nesvadba J.: La perdita vizaĝo, ĈEA, tr. A.Staňura, 112 p., 5000 ekz.

1974 Komenio kaj la internacia lingvo, ĈEA, 16 p., preparis O. Kníchal kaj V. Novobilský

1974 Cink J.: Cvičebnice esperanta pro pokročilé, SPN, 176 p., 10000 ekz.

1974 Demografia vortaro, Praha, E‑ĉ‑r‑a‑f‑h, 91 p.

1975 Printempo, ĈEA, Panoramo, 36 p.

1975 Aŭtuno, ĈEA, Panoramo, 56 p.

1976 Kanto super lulilo (ok slovakaj aŭtoroj), ĈEA, 32 p.

1976 Kořínek J.: Vitreroj, ĈEA, Panoramo, 88p.

1976 Tridek jaroj. Faktoj pri Ĉeĥoslovakio, ĈEA, 42 p., tr. M. Lukáš

1977 Lukáš M.: Kolora Kalejdoskopo, ĈEA, Panoramo, 76 p.

1977 Vondroušek J.: Historio kaj biografioj, Třebíč, 32 p.

1978 Hromada R.: Intima triptiko, ĈEA, Panoramo, 72 p.

1978 Kníchal O.: Svědadíl bez tlumočníků, ĈEA, 132 p, 3000 ekz.

1979 Fučík J.: Riporto skribita en pendumila maŝo, ĈEA, tr. R.Hromada, 112 p.

1979 Hradil, J.: Esperanta medicina terminaro, UMEA-ĈEA

1980 Cink J.: Písemný kurs, ĈEA, 92 p.

1980 Kavka J.: La fonemo ĥ, Ústí/L., 12 p.

1980 Kníchal O.: Mediteme, ĈEA, Panoramo, 74 p.

1980 Meze de Eŭropo, ĈEA, 100 p., tr. E.Seemannová, O.Kníchal, A.Staňura

1980 Papírníková I.‑Kozel B.: Burgoj kaj kasteloj, České Budějovice, 42 p.

1980 SAEST Ústí/L, ĈEA, 104 p., 500 ekz.

1980 Niaj aŭtoroj sin prezentas al vi. Almanaketo poezia. Praha, 15p.

1981 Čapek K: Rakontoj el unu poŝo. Rakontoj el la dua poŝo, tr. J.Vondroušek, ĈEA, 288 p., 5000 ekz.

1981 Prachař L.: Esperanto 1, ĈEA, 5000 ekz., 124 + 106 p.

1981 Křimský Z.: Sociologia esploro, ĈEA, tr. J.Vondroušek, 59 p., 800 ekz.

1981 Sur la du frontoj, ĈEA, 32 p., 3000 ekz.

1981 Urbanová E.: El subaj fontoj, ĈEA, Panoramo, 96 p.

1981 Vinař V.: La skandalo pro Jozefo, ĈEA, Panoramo, 70 p.

1982 Březina 0.: La konstruado en alto, Třebíč, Kilian, 12 p.

1982 Cabák F.: Komputika vortaro e‑ĉ kaj ĉ‑e, ĈEA, 30 p.

1982 Hradil J.: Esperanta medicina vortaro, ĈEA, 63 p.

1982 Rybář J.: Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj, ĈEA, 52 p., 500 ekz.

1982 Steletoj, infana legaĵo, Třebíč, 24 p.

1982 SAEST České Budějovice, prelegaro, ĈEA, 94 p.

1982 Rememoro. 4‑a kongreso de ĈEA, Pardubice, ĈEA, 28 p., 48 fotoj

1983 Kamarýt S.: Historio de Esperanto-‑movado en Ĉeĥoslovakio, ĈEA, 256 p., 3500 ekz.

1983 Polenský J.: Učebnice esperanta pro začátečníky, České Budějovice, ilustris M.Tomečková, 67 p.

1983 Prachař L.: Esperanto 2, ĈEA, 2500 ekz., 168 + 144 p.

1983 Armea generalo Ludvík Svoboda, EK Třebíč, 1 p. + foto

1984 AEST Brno, prelegaro, ĈEA, 175 p.

1984 Kožík F.: Poeto ne mortas, ĈEA, 32 p., 3000 ekz.

1984 Vondroušek J.: Historie a spisovatelé, Třebíč, 44 p.

1984 Vondroušek J.: Ĝojoj de mia vivo, ĈEA, Panoramo, 100 p.

1985 Bradatsch G.: Ĉiam malnova kaj ĉiam nova, ĈEA, 136 p.,  5000 ekz.

1985 Dyk V.: Ondro kaj drako, Třebíč, tr. J.Vondroušek, 48 p.

1985 Kvarfolio, ĈEA, 32 p., 3000 ekz.

1985 Nezval V.: El mia vivo, Třebíč, tr. Vondroušek, 12 p.

1986 Fabeloj, Třebíč, tr. M.Malovec, 32 p.

1986 Rumler J.: Abunde kaj redunde, ĈEA, 32 p., 3000 p.

1986 Traxler K.: Jura vortaro e‑ĉ, ĈEA, 168 p., 500 ekz.

1986 Traxler K.: Jura vortaro ĉ‑e, ĈEA, 138 p., 500 ekz.

1986 Werner J.: Terminologia kurso, Roudnice/L., 88 p., 200 ekz.

1987 Filip J.: Velký slovník e‑ĉ, Mělník, 445 p., 3000 ekz., represo

1987 Karel Čapek, ĈEA, 32 p., 3000 ekz., tr. J.Vondroušek

1987 Rumler J.: Ranní dojení ‑ Matena melkado, Praha, 29 p.

1988 Cíchová J.: Liriko intima, České Budějovice, il. J.Schafer, 20 p.

1988 Jiří Kořínek, ĈEA, 32p, 3000 ekz.

1988 Kilian T.: Esperantsko‑český a česko‑esperantský slovníček,      Třebíč, 64 p.

1988 Malovec M.: Gramatiko de Esperanto, Třebíč, 102 p., 200 ekz.

1988 AEST Strážnice, ĈEA‑IFEF, 109 p.

1989 Barandovská V.: Esperanto pro samouky, SPN, 368 p., 20 000      ekz.

1989 Cink J.: Cvičebnice esperanta pro pokročilé, ĈEA, 176 p.

1989 Rumler J.: 52 poetoj, ĈEA, 36 p., 3000 p.

1989 Vondroušek J.: Historio kaj literaturo de Esperanto, Třebíč, 36 p.

1990 Cink J.: Písemný kurs, ĈEA, 82 p.

1990 Corsetti R.: Slovník hanlivých výrazů v esperantu, Klavis Praha, 32 p., 2000 ekz.

1990 Thilleux G.‑Disano B.: Zamenhof, Brno, tr. M.Malovec, bildrakonto, 36 p., 500 ekz.

1990 Werner J.: Matematika vortaro Esperanta‑ĉeĥa‑germana, propra eldono, Brno, 184 p., 400 ekz.

1990 TRASE '90, tradukseminario en Brno, stencilaĵo, 84 p., preparis M. Malovec

1990 TGM, Urba kultura centro en Kladno, 6p.

1990 SLANÝ, prop. broŝuro, AEH, 18 p.

1991 Echtner V.: Sep tradukoj, Třebíč, 24 p.

1991 Cíchová J.: Kvar sezonoj, Brno, 16 p.

1991 Cíchová J.: Signo de ekkrio, Brno, 16 p.

1992 Cíchová J.: Pragaj preĝoj, Brno,

1992 Kožík F.: Lumo en tenebroj, ĈEA, 130 p., biografio de Komenio, tr. Z.Rusín, fragmentojn el pedagogiaj kaj filozofiaj      verkoj kaj el Labirinto tr. M.Malovec

1992 Jarlibro de ĈEA, preparis M.Malovec

1992 Doktoro Johano Faŭsto, pupteatraĵo, eldonis Esperanta Literatura Fondaĵo Brno kaj Pupteatro Radost, Brno 1992, tr. Miroslav Malovec

1992 Internacia Seminario pri Komenio, Prelegaro, ĈEA, Prago 1992, redaktis M.Malovec

1992 Helmar G. Frank: Propedeŭtika Valoro de la Internacia Lingvo - Propedeutická hodnota mezinárodního jazyka, KAVA-Pech, Dobřichovice 1992, tr. Věra Barandovská-Frank

1992 Katalogo / Tema filatela ekspozicio kun internacia partopreno. Strážnice 25.7.-2.8.1992, Kulturní dům Strážničan, preparis V.Hasala

1992 Vortlisto al "Gerda malaperis!" de Claude Piron, Ĉeĥa Esperanto-Junularo, Esperanta-ĉeĥa vortareto, preparis PhDr. Pavla Dvořáková kaj PhDr. Marie Nýdecká

1992 Vlk, Vlastimil: Právní postavení občanských sdružení po 1. lednu 1992, ĈEA

1992 Františkovy Lázně, prop. broŝ., AEH, 16 p.

1992 kongresa libro Františkovy Lázně, AEH, 12 p.

1993 Kongres-libro, 1a ĉeĥa-germana Esperanto-kongreso, Karlovy Vary - Thermal 28.-31.5.1993, eldonis ĈEA, redaktis M.Malovec

1993 Pospíšil, Jan:Landoj, valutoj kaj lingvoj, TEC Kladno 1993

1993 Pardubice, renovigita broŝuro, eldonita okaze de ICEM-renkonto, eld. de Synthesia-fabriko, 12p. (por E-klubo de dr. Schulhof)

1994  La stato kaj estonteco de la internacia lingvo Esperanto - kolokvo aranĝita de Akademio de Esperanto, Chrdle, P. (red.): kolokva laborkajero, eldonis KAVA-PECH

1994Frank, Helmar: Mallonga enkonduko en la kibernetikan pedagogion. KAVA-PECH, Dobřichovice 1994

1994 Maxwell, D.: Lingvo kaj kibernetiko, eldonis Akademia Libroservo pere de KAVA-PECH, Dobřichovice (Praha) (selekto de prelegoj pri lingvo kaj kibernetiko de la 6-a TAKIS-kongreso INTERKIBERNETIK '93 en la rumana Iasi 1994-08-23/26)

1994 Karel Čapek: Milito kontraŭ Salamand­roj, eldonis KAVA-PECH kunlabore kun ĈEA, tr. Josef Vondroušek, por la eldono preparis Esperanta Literatura Fondaĵo Brno

1994 La stato kaj estonteco de la internacia lingvo Esperanto - prelegaro, eldonis KAVA-PECH

1994  La 67-a kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda, Chrdle, P. (red.): kongres­libro, Strážnice 1994-07-16/23

1994 Hašek, J.: Ne nur soldato Ŝvejk, KAVA-PECH, 1994, 248 p.

1994  25 jaroj de ĈEA, Malovec, M., ĈEA 1994, jarlibro, 64 p.

1994 kongreslibro de AEH Kladno, AEH, 12 p.

1994 Rýznarová, J.: Kolekto de ludoj (helpilo por E-kluboj), AEH kun EK de dr. Schulhof en Pardubice, 22 p.

1994 Rýznarová, J.: Vivo kaj verko de Dr. Stanislav Schulhof, AEH, 13 p.

1995 Kočvara, Drahomír: Esperantaj monumentoj, EK Ostrava, supervido pri E-monumentoj en Ĉeĥa Respubliko

1995 Karolo la IV-a: Propra biografio, KAVA-PECH, tr. J. Vondroušek, 88 p.

1995 Kraft, K.-Malovec, M.: Esperanta-ĉeĥa vortaro, KAVA-PECH, 240 p.

1995 Malovec, M.: Gramatiko de la ĉeĥa lingvo, KAVA-PECH, 38 p.

1995 Chrdle, P.-Chrdlová, S.: Esperantem za tři měsíce, KAVA-PECH, 160 p.

1995 Barandovská-Frank, V.: La latina kiel interlingvo - Latein als internationale Sprache, KAVA-PECH, 193 p.

1995 Barandovská-Frank, V.: Úvod do interlingvistiky, SAIS Nitra, 127 p.

1995 Barandovská-Frank, V.: Latina jako mezinárodní jazyk, KAVA-PECH, 86 p.

1995 Chrdle, P.: Profesia uzo de Esperanto kaj ĝiaj specifaj trajtoj, KAVA-PECH, 40 p.

1995 Sachs, R.: Nebezpečí tropických nemocí, KAVA-PECH, elesperantigis Eva Kopečná, 36 p.

1995 Kavka, Josef: Ĉu leŭcito en Bohemio? KAVA-PECH, 32 p.

1995 Bildkartoj de Skokovy (2 specoj), AEH

1995 Ĉeĥlingva afiŝeto pri Esperanto. AEH (dissendita al lernejoj en Pardubice)

1995 Praktika bildvortaro en tri kajeroj (ŕ 12p.), AEH (+ pluaj 5 lernkompendioj)

1996 Chrdlová, S.-Malovec, M.: Baza ĉeĥa konversacio, KAVA-PECH, 32 p.

1996 Kafka, Franz: Sonĝo kaj aliaj rakontoj, KAVA-PECH, tr. Wilhelm Lutermann, 102 p.

1996 Kurisu Kei: Co mi dala česká literatura (Kion donis al mi la ĉeĥa literaturo), KAVA-PECH, 32 p., el Esperanto tr. Jaroslav Žák

1996 Lee Chong-Yong: Vzorec ekonomického úspěchu (Formulo de ekonomia sukceso),  KAVA-PECH, elesperantigis P. Chrdle, 16 p.

1996 Yoshimi Umeda: Jak úspěšně vyjednávat s Japonci (Kiel sukcese trakti kun japanoj),  KAVA-PECH, elesperantigis K. Kraft, 32 p.

1996 Eli Urbanová: Peza vino / Těžké víno, KAVA-PECH, aranĝis kaj en la ĉeĥan tradukis Josef Rumler, 40 p.

1996 Havel, V.: Aŭdienco, KAVA-PECH, tr. J. Vondroušek, 40 p.

1996 Kavka, Josef: Kontribue al PIV, KAVA-PECH, 32 p.

1996 Vogelmann, Bruno: Nový realismus, KAVA-PECH, elesperantigis Václav Pecák a Miroslav Malovec, 176 p.

1996 Rýznarová, J. kun kolektivo: Pardubice, AEH Pardubice, 8 p.

1996 Vaněček, Josef: AEH prezentas sin, AEH Informilo, 12 p.

1996 AEH Informilo: Kalendaro 1997, 30 p.

1996 Helfštýn - Historio kaj arkitektura evoluo, Muzeum Komenského Přerov, 2-paĝa flugfolio kun kolora foto sur kreta papero

1996 Přerov, EK Přerov, esperanta traduko keil aldono al kolorfota broŝuro pri la urbo Přerov

1996 Esperanto-klubo Přerov, unupaĝa  surmura kolora kalendaro por 1997

1996 Bonvenon en Havířov, EK Havířov,  20 p., brošureto pri la urbo

1996 Čapek, Karel: La blanka malsano, EK Třebíč, tr. Th. Kilian, 100 p.

1996 Foglar, Jaroslav: La knaboj de la kastora klubo, EK Třebíč, tr. Dieter Berndt, 175 p.

1996 Kongresa afiŝo, UEA kun ČEDOK (apostoloj)

1996 Kongresa afiŝo, AEH (2 specoj)

1996 Kongresa bildkarto, AEH (2 specoj)

1996 Bildkartoj okaze de IX-a E-tago en Pardubice, AEH (4 specoj)

1996 Rýznarová, J. kun kol.: Pardubice, nove korektita okaze de 81-a UK en Prago, AEH, 10 p., 16 fotoj

 

ĈEĤAJ AŬTOROJ ELDONITAJ EN EKSTERLANDO

1981 Píč, Karel: La litomiŝla tombejo (originala romano), Iltis, Saarbrücken, 276 p.

1982 Píč, Karel: Angoro (poemaro), Iltis, Saarbrücken

1983 Píč, Karel: La mortsonorilo de Chamblay (detektiv-romano), Iltis, Saarbrücken

1984 Píč, Karel: Obsedo (poemaro), Iltis, Saarbrücken

1985 Karen, Jiří: Flugilhava ŝtono, tr. Jiří Kořínek, Fonto, Chapecó, 238 p.

1986Procházková, Markéta: Sur la sojlo de la amo, tr. Jiří Kořínek, Fonto, Chapecó, 96 p.

1986 Urbanová, Eli: Verso kaj larmo (elektitaj poemoj), Iltis, Saarbrücken, 87 p.

1987 Píč, Karel: Naturalismo kaj skemismo, Iltis, Saarbrcken

1987 Píč, Karel: Klaĉejo, Iltis, Saarbrücken

1989 Píč, Karel: Urbi et orbi, Iltis, Saarbrücken, 20 p.

1989 Píč, Karel: Frua pledo por la Iltisa Skolo, Iltis, Saarbrücken

1989 Schulhof, Stanislav: Per espero al despero, Pro Esperanto, Vieno, 26 p.

1991 Fonto: Josef Rumler, speciala numero de la gazeto, Fonto 131, novembro 1991, Chapecó, 34 p.

(en la gazeto ofte aperas pecoj el la ĉeĥa literaturo, plej ofte en traduko de J. Rumler)

1991 Ŝulco, R.-Malovec, M.: La Analiza Skolo antaŭ la Maloveca Tribunalo, ECP, Paderborno, 36 p.

1992 Rumler, Josef: La lasta ĉevalo (originala poemo), Fonto, Chapecó, 42 p.

1994 Píč, Karel: Perspektivoj de la Ilustralo, Iltis, Saarbrücken

1995 Píč, Karel: La interna vivo de Esperanto (eseoj), Iltis, Saarbrücken

1995 Urbanová, Eli: Vino, viroj kaj kanto (originala poemaro), Fonto, Chapecó, 60 p.

1995 Urbanová, Eli: Hetajro dancas, Fonto, Chapecó (Brazilo), 37 p.

1996 Havlíček Borovský, Karel: La bapto de Caro Vladimír, trad. el la ĉeĥa Tomáš Pumpr, Fonto, Chapecó (Brazilo), 127 p., ilustraĵoj de Josef Lada, spegule la ĉeĥa originalo, 3-a eldono

1996 Halas, František: Inoj, el la ĉeĥa Josef Rumler, Fonto, Chapecó, riĉe ilustrice, 64 p.

1996 Divaldo P. Franco: Šťastný život, el Esperanto tradukis Vlado Sládeček, Livraría Espírita Alvorava Editora, Brazilo, 500 ek.

 

Son-eldonaĵoj

1983 Barbuloj: Stacidomo, Johny, Ĉie­l­vakeroj, Vespero proksimiĝas (gramofon­disko), ĈEA

1996 Famaj kantoj por belaj horoj (kazeto), KAVA-PECH, tr. Joachim Giessner, kantas Kateřina Kudlíková kaj Miroslav Smyčka

1996 Kantoj de l' popolo (kazeto), KAVA-PECH, popola muzikensemblo Keĉka

1996 Kreskas herbo Kantareto de 29 naciaj kantoj, kasedo, tr. Marie Bartovská, kantas Vlado Sládeček, gitaro V. Sládeček, piano prof. Zachoval, preparis EK Ostrava-Poruba

 

 

PŘEDPLATITELNÉ ČASOPISY

 

HEROLDO DE ESPERANTO

adresa: Pavel Polnický, Lesní 150/VI., 290 01 Poděbrady (tel. 0324/5651), roční předplatné 420,- Kč.

Zaplatit můžete v každé pobočce Agrobanky na účet č. 429 531 - 584/0600 (nezapomeňte uvést své jméno na pokladní stvrzenku a její kopii P. Polnickému zaslat!!!) nebo poukázat pošt. poukázkou "C“ na výše uvedenou adresu. Na stejné adrese si můžete předplatit i časopis DIA REGNO, vydávaný KELI.

 

ESPERO KATOLIKA

adresa: Miloslav Šváček, Tršická 6, 751 27 Penčice, tel. 068/5500311

 

INTERNACIA FERVOJISTO

adresa: Jiří Pištora, Nové nám. 1746, 560 02 Česká Třebová

 

Následující časopisy si můžete objednat na adrese:

Vladislav Hasala, A. Dvořáka 1, 696 62 Strážnice, distr. Hodonín, tel. 0631/332 278, fakso 0631/332 507

Afrika Vekiĝo                                                87,- Kč

Amikeca Reto                                                80,- Kč

El Popola Ĉinio                                               430,- Kč         

Kosmos                                                           204,- Kč

La dua jarcento                                              120,- Kč

La Eta Gazeto                                                358,- Kč

La Migranto                                                   60,- Kč

Esperantisto Slovaka                                     libervola         

Eventoj                                                           616,- Kč

Interligilo                                                        65,- Kč

Juna Amiko                                                    125,- Kč

Ruslanda Esperantisto                                  196,- Kč

Sennaciulo                                                      500,- Kč

Tutmondaj Scienco kaj Tekniko                   437,- Kč

La ondo de Esperanto                                    258,- Kč

Litova Stelo                                                    167,- Kč

Monato                                                           475,- Kč

Oomoto                                                           ŝipe 200,- Kč

                                                                        aere 250,- Kč