Knižní služba - Libroservo Českého esperantského svazu

NABÍDKA ZBOŽÍ

pro rok

2005

(2. vydání)

         Zboží uváděné v tomto seznamu si můžete objednat na adrese:

                            LIBROSERVO ČES

                            p. a.: Pavel Polnický, Na Vinici 110/10,

                                       290 01 Poděbrady II.             

                 nebo e-poštou na adrese: cea.polnicky@quick.cz

         Při větších nákupech poskytujeme množstevní slevy takto:

         při odběru zboží nejméně za:                  se poskytuje sleva:

                                      =200,00 Kč                    10 %

                                      =500,00 Kč                    15 %

                                   =1 000,00 Kč                    20 %.

         Výše uváděné slevy poskytujeme jak klubům esperantistů tak i jed­notlivým členům ČES při prodeji na fakturu. Tyto slevy neplatí pro prodej do zahraničí a při prodeji ve stáncích Knižní služby (Libroserva) během sjezdů, konferencí a ostatních setkání esperantistů.

         Ceny uváděné v tomto seznamu v Kč jsou zvýhodněnými cenami pro členy ČES v tuzemsku a neplatí pro prodej do zahraničí!

         Při zásilkové službě (tj. posílání zboží poštou) připočítáváme k ceně zboží expediční náklady, tj. poštovné a balné.

         Upozorňujeme, že některé zboží je na skladě jen v omezeném množství. Objednávky vyřizujeme v pořadí v jakém nám docházejí, až do vyčerpání zásoby. Ne vždy můžeme zaručit dodatečnou dodávku, zvláště u starších nebo zahraničních vydání.

         V tomto roce jsme do nabídky zařadili také knížky, které se nám podařilo získat z rušených soukromých knihoven. Tyto antikvární knížky jsou v nabídce psány kurzívou a označeny indexem a za katalogových číslem. Stupeň opotřebení byl již zohledněn při stanovení prodejní ceny a další sleva z tohoto důvodu již nebude poskytována. Množstevní slevy se na tyto knížky vztahují tak, jako na jakékoliv jiné zboží odebírané od zásilkové služby Libroserva ČES.

         Platit je možno pomocí dokladu „Vklad“ (bude přiložen k faktuře) u kterékoliv pobočky Poštovní spořitelny Československé obchodní banky (nebo u jejich přepážky na většině poštovních úřadů), případně bankovním převodem (z Vašeho bankovního účtu na účet ČES). Číslo účtu Českého esperantského svazu je 195 230 825, kód banky (ČSOB-PS) je 0300; jako variabilní symbol se uvádí číslo faktury,  konstantní symbol je 0379.

         Těšíme se na Vaše objednávky!

Upozornění: Český esperantský svaz není plátcem daně z přidané hodnoty!

1.     Učebnice a příručky k jazykovým zkouškám

1.05  Cink: Cvičebnice esperanta pro pokročilé  …………..…………….  =24,00

         Učebnice vhodná i pro samouky. Je také používaná v písemných kurzech pro pokročilé pořádaných ČES.

1.06  Vondroušek: Historie a spisovatelé  ………………………….……..  =10,00

         Stručný nástin dějin plánových jazyků, esperantského hnutí a písemnictví.

            (Česky).

1.07  Vondroušek: Historio kaj biografioj  …………………………..…...  =10,00

         Obdoba knížky 1.06 v esperantu.

1.09  Kilian: La Mondo Rakontas (LMR)  …………………………….….  =10,00

         50 povídek z 5 světadílů. Malá čítanka pro mírně pokročilé.

1.10  Kamarýt: Historio de la Esperanto-Movado en Ĉeĥoslovakio  …...  =20,00

         Dějiny čs. esperantského hnutí od jeho začátků v 19. století až po jeho násilné potlačení bolševiky v 50. letech 20. století.

1.16  Malovec: Gramatiko de Esperanto (Dua eldono plilarĝigita)  …...  =130,00

         2. rozšířené vydání známé a oblíbené učebnice mluvnice esperanta.

            Vhodné jak pro přípravu ke zkouškám tak pro zájemce o hlubší studium.

1.17.k  J. Melichárková: Esperanto pro děti  ………………………………  =98,00

            Nově zpracovaná základní učebnice esperanta pro děti, bohatě ilustrovaná

            M. Tomečkovou. Autorka je předsedkyní Pedagogické sekce ČES a má vlastní mnohaleté zkušenosti s vyučováním esperanta u dětí na základní škole.

1.27.k  Sabine Fiedler – P. Rak: Ilustrita Frazeologio  …………….…….  =140,00

         Esperantská frazeologie s vysvětlením jednotlivých přísloví, která jsou dopro-

            vázena vtipnými obrázky Pavla Raka.

2.     Slovníky

Viz též 6.18 a 6.23!

2.01  Kilian: 808 nejužívanějších slovních kmenů v mezinárodním  ……..  =8,00

         jazyce esperanto

2.02  Esperantsko-český a česko-esperantský slovníček  ………………....  =10,00

2.03  Hromada: Esperantsko-český a česko-esperantský kapesní  ………  =20,00

         slovník

2.05  Kraft – Malovec: Slovník esperantsko-český  ……………………..  =129,00

         Slovník středního rozsahu obsahující asi 28 tisíc termínů.

2.06  Kraft: Slovník česko-esperantský  ..……………………...…………  =188,00

         Slovník navazující na slovník 2.05. Obsahuje 23 566 hesel (220 472 slov)

            a je největším česko-esperantským slovníkem.

2.07  Rybář: Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj  ………………...……  =10,00

Systematicky řazený terminář hydraulických mechanismů. Definice

v esperantu, přiřazeny výrazy anglické, české, francouzské, německé a ruské.

2.08  Traxler: Česko-esperantský právnický slovník  ……………...….…  =25,00

2.09  Traxler: Esperantsko-český právnický slovník  …….…….….….…  =25,00

2.12.k  Bavant: Matematika Vortaro kaj Oklingva Leksikono  ……….  =320,00

         Matematický slovník s vysvětlivkami termínů v esperantu. Tam, kde je

            třeba jsou připojeny i ilustrace. V příslušných rejstřících jsou uvedeny ekvi-

            valenty slov v 8 jazycích: anglickém, českém, francouzském, maďarském, německém, polském a ruském.

2.14.a  Straaten: Esperanta-Nederlanda Vortaro (715 str.)  ………..……………….  =40,00

2.15.a  Bokarev: Rusa-Esperanta Vortaro  ……………………………..……………...  =30,00

2.16.a  Malgranda Esperanta-Hungara Vortaro (448 str.)……………...……………  =20,00

3.     Povídky, romány a jiná próza

3.02  Čapek: La blanka malsano  …………………………………………  =60,00

         Světoznámá divadelní hra K. Čapka v překladu T. Kiliana.

3.04  Kožík: Lumo en tenebroj. Dolorplena kaj heroa vivo  ……………  =26,00

         de J. A. Komenský

         Kožíkovo dílo o J. A. Komenském, doplněné o části „El la saĝo de Komenio“

            a „Labirinto de la mondo kaj paradizo de la koro“.

3.07  Echtner: Sep tradukoj  ……………………………………..……….  =13,00

         Esperantské překlady V. Echtnera pro knihu „Ĉeĥoslovaka Antologio“.

            Ukázky z děl A. Jiráska, J. Zeyera, F. Šrámka, H. Malířové, A. M.

            Tilschové, J. Š. Baara aj. J. Vrby.

3.13  Rumler: Abunde kaj redunde   …………………..……….………….  =4,00

         Esej o různých stylech v esperantu. Přídavkem glosář synonym

            Pražské literární školy.

3.20  Kurisu Kei: Co mi dala česká literatura  ……………….….……….  =30,00

         Vyznání význačného japonského překladatele ze svého vztahu k české lite-

            ratuře. Popisuje i úskalí cenzury, které poznal při překladu děl K. Čapka,

            J. Haška, J. Fučíka a dalších českých spisovatelů.

3.22  Foglar: La knaboj de Kastora Rivero  ………………….…..………  =50,00

         "Hoši od Bobří řeky" nejznámějšího českého spisovatele pro mlá-

            dež, jehož romány hlavně ze skautského prostředí čte už 3. gene-

            race, v esperantském překladu od D. Berndta.

3.24  Tvarožek: Ŝercoj  1.  ..………………..…………………..…………..  =12,00

3.25  Tvarožek: Ŝercoj  2.   .………………………………….……..……...  =12,00

3.30.k  Váňa: Rakontoj ne nur ŝercaj  ……………………………………  =146,00

            Sbírka povídek prolnutých komikou všedního dne. Některé vycházejí       z osob-

            ní zkušenosti spisovatele, který nějaký čas působil jako učitel         na gymnáziu.

            Ačkoliv byly psány v 60. létech minulého století a je z nich cítit ovzduší tehdejší doby, svým dobrosrdečným humorem budou blízké i současnému čtenáři.

3.32.a  Szląnzakowa, A.: Janusz Korczak  …………………………………………..…..  =30,00

            Životní příběh Dr. Korczaka, který zahynul spolu s dětmi z dětského

            domova, který vedl, za nacistické okupace Polska.

3.35.a  Novák: Ĉeĥa literaturo laŭ la birdperspektivo  ……………………………..…  =20,00

3.43  Věra Ludíková: Pošli to dál II  ………………………………….….  =150,00

         Druhý díl „Knihy vzkazů lidem a vesmíru“.

4.     Básně, sbírky básní

4.01  Eli Urbanová: El subaj fontoj  ……………………………………….  =16,00

         Druhá sbírka básní Eli Urbanové dávající nahlédnout do intimního                světa

            ženské duše.

4.02  Eli Urbanová: Peza vino / Těžké víno  ………………………..……..  =39,00

         Sbírka intimně laděných básní proslulé esperantské básnířky,          v zrcadlovém

            vydání s českým překladem od J. Rumlera.

4.03  Karen (Kořínek) – Rumler – Eli Urbanová – Vidman:  …………….  =4,00

         Kvarfolio

         Výběr z veršů pražských básníků-esperantistů.

4.05  Kořínek: Elekto el la orginalaj kaj tradukitaj poemoj  ………….….  =5,00

         Připojen životopis J. Kořínka od V. Novobilského a stručné údaje     o básnících

            jejichž básně jsou v překladu uvedeny.

4.07  K. H. Mácha: Majo  …….…………………………………………….  =62,00

         Máchův „Máj“ ve výborném překladu od T. Pumpra.

4.09  Věra Ludíková: Ekaŭdi la animon / Uslyšet duši  ……………….….  =96,00

         Již čtvrtá sbírka básní autorky, tentokrát vydaná zrcadlově s výborným

            esperanským předkladem od M. Malovce a J. Mráze.

4.10  Gazda: Frenezetaĵoj  ………………………………………………….  =10,00

4.12  Věra Ludíková: Uslyšet duši 1 + 10  ………………………...…….…  =96,00

         Nejkrásnější báseň ze sbírky „Ekaŭdi la animon / Uslyšet duši“ (katalog.

            čís. 4.09) ve svém českém originále spolu s uměleckým překladem

            do dalších 10 jazyků: angličtiny, čínštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny,

            polštiny, ruštiny, slovenštiny, španělštiny a esperanta.

4.13  Věra Ludíková: Uslyšet duši 1 + 16  ……………….………………..  =96,00

         Báseň ze 4.12, tentokrát se 16 překlady, i do neindoevropských jazyků.

            Jedním z jazyků je i esperanto.

4.15.b  Zdenka Bergrová: Slova noci  ………………..…………………….  =50,00

         Sbírka básní s ilustracemi Věroslava Bergra.

4.17.k  Eli Urbanová: Rapide pasis la temp´  …….. ………………………  =98,00

         Nejnovější sbírka básní a krátké prózy známé esperantské básnířky.

5.     Zpěvníky

5.04.k  S.Chrdlová (ed.): Kantoj por ĝojo  ………………….……………..  =86,00

            Zpěvníček nejoblíbenějších písniček, ale také písniček méně známých,

            s esperantskými texty, notami a akordy pro kytarový doprovod.

5.05.a  Cink: Junulara Kantareto – 3-a kajero  ………………………………..………...  =5,00

5.06.a  Cink: Kantareto de ministaj kantoj: Kladno-regiono  ……………..…………...  =5,00

6.     Odborná knihovna

6.01  Kolekto de la referaĵoj el la internacia seminario  …………………  =10,00

         „Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko 1982“

         Zaměření přednášek: Energie – celosvětový problém

                                                 Odborný jazyk a terminologie.

6.02  Kolekto de la referaĵoj el la internacia seminario  ………………….  =30,00

         „Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko 1989“

         Zaměření přednášek: Železniční doprava.

6.03  Werner: Terminologia Kurso  ……………………………………….  =20,00

V Česku jediná snadno a levně dostupná příručka v esperantu pro

terminologickou práci.

6.04  Tůma: La fundamentaj konsideroj de la scienco pri la varmo  ……..  =9,00

         Kurz termodynamiky s četnými grafy a matematickým aparátem

            jen na nezbytné úrovni.

6.05  Internacia Seminario pri Komenio  …………………………………  =10,00

         Sborník přednášek ze semináře pořádaného na počest  400. výročí naro-

            zení J. A. Komenského, v rámci Předkongresu UEA v Praze 1992.

6.10  Yosimi Umeda: Jak úspěšně vyjednávat s Japonci  ………………..  =30,00

         Japonská mentalita, její pozadí, role náboženství v životě Japonců,

            jak se rozhodují a co předchází jejich rozhodnutím. Co vše je nutno

            mít na paměti, pokud chce být člověk v jednání s nimi úspěšný.

6.11  Vogelmann: La Nova Realismo (III)  …………………………..….  =150,00

    Osobní intimní vědomí, že všechno co se děje kolem nás má svůj smysl,

            že člověk není samoúčelný, to je společné bohatství seriózního věřícího

            i seriózního ateisty. Na tomto základě je postaveno filozofické dílo německé-

            ho myslitele, přeložené již do 25 jazyků. (Vázané, reprezentativní vydání).

6.12  Vogelmann: La Nova Realismo (II)  …………..……………………..  =63,00

         Kniha 6.11 v brožovaném provedení.

6.19  Frank a spol.: Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko – 6.    =880,00

         Sbírka článků z oboru z let 1973 – 1992, převážně německy a v esperantu.

6.20  Frank a spol.: Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko – 7.    =880,00

         Sbírka obsahuje některá obsáhlejší díla z oboru, např.: Frank: „Kybernetische Grundlagen der Pädagogik“ (německy), Frank - Böhringer: „Rhetorische Kommunikation“ (německy), Kolektiv: „Lexikon der Kybernetischen

            Pädagogik und Programmierten In     struktion“ (německé definice s ekvivalenty

            angl., franc. a rus.), Frank: „Propedeŭtiko de la Klerigscienco Perspektiva“ (esperantem a německy) a řadu kratších prací.

6.22  Modernaj rimedoj de komunikado  ……………………………….  =150,00

         Sborník přednášek z konference AEST Praha 1998. Red. M. Malovec.

            Hlavní téma: Modernaj rimedoj de komunikado. Vedlejší témata:

            Terminologiaj problemoj de aplikoj de Esperanto en scienco kaj

            tekniko. Scienco kaj tekniko ĝenerale. Vydal KAVA-PECH 1999.

6.23  Werner: Matematika vortaro Esperanta-ĉeĥa-germana  ………….  =20,00 Trojjazyčný matematický slovník esperantsko-česko-německý s českým a ně-

            meckým rejstříkem. 3722 termíny.

6.24  Fakaj Aplikoj de Esperanto  …………………………………….…  =150,00

         Sborník přednášek z konference AEST, Praha 2000. Red. Z. Pluhař.

            Hlavní téma: Ekonomio sojle al la tria jarmilo; Vedlejší témata: Terminologiaj problemoj de fakaj aplikoj de Esperanto. Aplikoj de Esperanto en scienco

            kaj tekniko (ĝenerale). Vydal KAVA-PECH 2001.

6.26Freud: Kompendio de psikanalizo  …….……………………….…  =146,00

            Poslední dílo světoznámého psychoanalytika, ve kterém shrnuje své celoži-

            votní dílo. Přeložil zkušený psychoanalytik Gérard Patureaux.

6.27.k  Puramo Chong: Kompleksia Medicino kaj Saama Akupunkturo =430,00

            Úvodní učebnice korejského celostního lékařství a akupunktury podle     Saama.

Autor je mnohaletým majitelem a vedoucím kliniky korejské medicíny a akupunktury a vysokoškolským profesorem v tomto oboru.

6.29.a  Röllinger: Monumente pri Esperanto  ………………………………….………   =70,00

6.32.a  Esperanto-Dokumentoj 20E: La Oficiala Situacio de la Esperanto-  ………  =10,00

            Instruado en la mondo

6.33.a  Esperanto-Dokumentoj 21E: Esperantista Junulara Organizo  ……….………=10,00

6.34.a  Esperanto-Dokumentoj 22E: La Lingva Problemo en Turismo  ……….….…  =10,00

6.35.a  Lanti – Ivon: Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio?  …………………….…..  =15,00

6.37.a  Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj  ………………………………………………….…...  =40,00

6.40.k  M. Bavant: Matematika Vortaro kaj Oklingva Leksikono  ……..  =320,00

            Výkladový osmijazyčný matematický slovník. Definice termínů jsou v esperantu, rejstříky v angličtině, češtině, francouzštině, maďarštině, němčině, polštině

            a ruštině.

6.41.k  D. Blanke: Interlingvistika  ………………………………...…..….  =118,00

            Práce předního německého interlingvisty uvádějící do interlingvistiky

            a esperantologie a práce s odbornou literaturou z tohoto oboru. Významnou

            součástí knihy je rozsáhlá bibliografie. Dodatek o situaci v Česku

            zpracoval M. Malovec. S touto knihou by se měli seznámit všichni,

            kdo chtějí interlingvistiku studovat a nebo se k ní na dostatečně

            odborné úrovni vyjadřovat.

6.42  Fakaj Studoj en Esperanto  ................................................................  =150,00

         Sborník přednášek z konference AEST 2002, Dobřichovice, red. Z. Pluhař.

            Hlavním tématem byly „Elektronické prostředky“, další témata: „Terminolo-

            gické problémy odborného užití esperanta“ a „Užití esperanta ve vědě a tech-

            nice (všeobecně)“. Vydal KAVA-PECH 2003. Přednášky jsou v esperantu,

            souhrny v angličtině, němčině a češtině.

6.43  Fake pri Esperanto kaj Esperante pri Sciencoj  ................................  120,00

            Sborník přednášek z konference AEST 2004, Dobřichovice, red. Z. Pluhař.

            Hlavním tématem byly otázky oborného jazyka a otázky terminologické

            a názvoslovné. Vydal KAVA-PECH 2005. Přednášky jsou v esperantu,

            souhrny v angličtině, němčině a češtině.

7.     Mapy

7.01  Poŝatlaso Praha   ………………………………………...……………  =15,00

         Kapesní atlas (plán) Prahy vydaný pro 81. světový kongres esperanta

            v Praze 1996.

8.     Nosiče zvukového záznamu

         KA = mag. kazeta

            KD = komp. disk

8.01  KA: Team en Esperanto  …..………………………………….…….  =58,00

         10 písní známé slovenské rockové skupiny „Team“ nazpívaných v esperantu.

8.02.g  KA: Famaj kantoj por belaj horoj  ……………………………….  =57,00

         Známé operní a operetní árie zpívané v esperantu K. Kudlíkovou a M. Smyčkou,

            na piano doprovází J. Zimmel.

8.03.g  KA: Kantoj de l´popolo  …………….……………………………..  =57,00

         Slovenské lidové písně nazpívané v esperantu.

8.04.g  KD: Kantoj de l´popolo  ..…………………………………………  =115,00

         Lidové písně nazpívané v esperantu.

9.     Odznaky

9.01  Esperantská hvězdička v bílém kruhovém poli, Ø 7 mm  ………….  =5,00

9.02  Esperantská hvězdička v bílé kruhové výseči, pod ní v oblouku  ….  =5,00

         nápis ESPERANTO, 10 x 17 mm

9.03  Odznak esperantistů-zdravotníků  ..…………………………………  =5,00

9.04  Odznak Českého esperantského svazu  ……………………….……..  =5,00

0.     Pohlednice a ostatní zboží

0.01  Pohlednice „Saluton el Praha“  ………………………………………  =2,00

         Motivy: Staroměstská radnice, Václavské nám., pražské mosty, Karlův most.

0.02  Pohlednice „Saluton el kongresurbo Praha“  ..……………….……..  =2,00

         Motivy: Palác kultury (nynější Kongresové centrum) a Žofín.

0.03  Pohlednice „Saluton el kongresurbo Praha“   ………………………  =3,00

         Motivy: Kongresové centrum a Žofín. Na rubu text aktualizovaný

         pro 81. světový kongres esperanta v Praze 1996.

Květen 2005                                                                                                                                   zp