Saluton el SET LANČOV

54 jaroj

                     de SOMERA ESPERANTO - TENDARO, LANČOV, ĈEĤA RESPUBLIKO

                  2.7.-15.7.2006      16.7.-29.7.2006     30.7.-12.8.2006

Estimata samidean(in)o!

La Esperanto-Klubo en Třebíč aranĝas Someran Esperanto-Tendaron (SET):

Ĝ okazas en tri etapoj, en la tradicia loko ĉe la digolago de Vranov, apud la vilaĝo Lanĉov, distrikto Znojmo, en suda Moravio. La instruado de Esperanto okazas ĉiutage krom dimanĉo de la 8-a ĝis l2-a horo en tri diversgradaj kursoj:

A - por komencantoj              B - por progresintoj     C - konversacia

            La supozataj scioj por kurso C devas havi la nivelon de la lernolibroj "Paŝoj al plena posedo" (W. Auld), "La tuta Esperanto" (H. Seppik) k. s. La lingvoscio en kurso C devas esti tiagrada, ke la partoprenanto estu kapabla konversacii.

            En la tendaro okazas ankaŭ kursoj de la angla, franca, germana kaj rusa lignvoj. En la 3-a etapo okazos ankaŭ kursoj de ŝakludo kaj pentrado. Ĉiu partoprenanto estas devigata frekventi iun el la kursoj kaj respekti la tendaran regularon, pri kiu oni estos informitaj surloke post la alveno.

            La loĝado estas en kvarlitaj kaj kvinlitaj kabanoj.

            La manĝojn oni ricevas de alveno (dimanĉo) ĝis la tago de la forveturo (sabato).

            Posttagmeze okazas sinbanado, sportado, ekskursoj, vespere tendarfajroj kun kantado kaj aliaj progameroj. La ekskursoj - unu tuttaga al la ĉefurbo de Aŭstrio-Vieno, kaj du duontagaj - ne estas enkalkulitaj en la kotizo. Ilia prezo estas proksimume 10 EUR.

            Ni invitas eksterlandajn samideanojn kun bona scio de Esperanto, kiuj laŭ ebleco povus ankaŭ kontribui al la tendara programo (ekz. prezenti sian landon aŭ loĝlokon, sed ankaŭ aliaj programeroj estas bonvenaj). Ni bonvenigas ĉies kunlaboron kaj proponojn al la programo.

            La tendaro troviĝas apud la vilaĝo Lančov, proksime de la Vranov ĉe Dyje. La plej proksima fervoja stacio estas Šumná (trako 241 ). El Šumná eblas daŭrigi per aŭtobuso al Vranov. Same oni atingas Vranov ankaŭ el la distritka urbo Znojmo.

            La kotizo de 3 000 Kĉ aŭ 98 EUR inkluzivas kvin manĝojn tage, loĝadon kaj instruadon. Post la ricevo de via aliĝilo ni informos vin pri la maniero de pago. Aliĝontaj grupoj devas havi akompananton, kiu bone regas Esperanton. Gvidanto, kiu akompanas 10-personan grupon, ĝuos 50%-an kaj gvidanto de 5-persona grupo 25%-an rabaton.

            Dum pli ol 50 jaroj partoprenis en SET geamikoj el preskaŭ ĉiuj eŭropaj kaj 5 transmaraj landoj. Por ĉiu etapo ni akceptos nur la unuajn 120 aliĝilojn. Tial ni konsilas al vi aliĝi kiel eble frue. La necesajn informojn rilate la alvenon, restadon kaj vivon en la tendaro ricevos ĉiu aliĝinto kune kun la konfirmo pri la akcepto.

            Ni ĝojus, se ni povus bonvenigi ankaŭ vin en nia tendaro.