Ligilo, monata esperanta revuo por ĉeĥoslovakoj, Prostějov

 

Responda redaktoro: František Heikenwälder

 

Ligilo 1930

 

Ligilo 1-2/1930: Přátelům esperanta!, H. Ch. Andersen: La avino, Kiel skribi leterojn? Germana Esperantista Kongreso kaj Higiena Ekspozicio en Dresden, Mezinárodní letní kurs esperanta v Holandsku, Plendo, Rozlišuj! (řád, vést, vázat), Esperanto en propagando kaj praktiko, Slovníček, Esperantská mluvnice, Z administrace, Všem našim váženým čtenářům!, Al Delegitoj de UEA kaj funkciuloj de esper. movado!

 

 

Ligilo 3/1930: Aŭtuno venas - ni eklaboru!, La ora lulilo (el HdE), O naší podzimní činnosti, Esperantská mluvnice, La Espero, El ĉeĥoslovaka movado, Henriko Ford pri mondlingvo, Esperanto en propagando kaj praktiko, Z redakce a administrace, Gajaj minutoj, A.Kameník: Hronov-Padolí (kresba).

 

Ligilo 4/1930: La XXII. kongeso en Oxford, Sur la posteno!, Skautská Hlídka, Skolta Esperantista Ligo, El ĉeĥoslovaka movado, Esperanto en propagando kaj praktiko, Por kursanoj.

 

Ligilo 5/1930: Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze!, Stratveneninisto (originale N. Foss), Kiel skribi leterojn?, Rozlišuj, Prof. Antonín Kameník (portrét a gratulace k jubileu), Esperanto en propagando kaj praktiko, Por  kursanoj.

 

Ligilo 6/1930: Zamenhof, Esperanto kaj la interna ideo, La almozulo-infano (Maŭro Jókai - tr. blindulino), La Esperanta librotago, Slovinci a mluvící film, La Pluvo (Zamenhof), El ĉeĥoslovaka movado, Esperanto en propagando kaj praktiko, Por kursanoj.

 

Ligilo 1931

 

Ligilo 1/1931: Nova jaro - nova laboro, La novjara nokto de malfeliĉulo, do II. ročníku Ligila, Esperantaj vortludoj, Naskiĝo de vortaro (Jan Filip), Ĉeĥoslovakaj himnoj (M. Lukáš), Aby nás Pán Bůh miloval (Filip), G. Suits: Aŭtuna kanto, H. Heine: Rigardu min (tr. Zanoni), El ĉeĥoslovaka movado, Esperanto en propagando kaj praktiko, Por  kursanoj, Z administrace.

 

Ligilo 2/1931: Dormado aŭ agado, Kiel naskiĝis vortaro (J. Filip), Vladimír Stiegler: Perla koliero (tr. J. Hladký), Rememoroj (poemo), El Esperantujo, El ĉeĥoslovaka movado, Por kursanoj, Diversaĵoj.

 

Ligilo 3/1931: Radio - Filmo - Esperanto, F. Sokol-Tůma: Vintro en montaro (tr. J. Hladký, el romano „Valašská světnice“),  M. P. Bokanov: La kanteto de Faŭno, Dormado aŭ agado? (reago de R. Fridrich), El esperantujo, Por kursanoj, El ĉeĥoslovaka movado, Diversaĵoj.

 

Ligilo 4/1931: Ni konfesu la veron! (J. Filip), M. Havránková: Inter esperantistoj, I. en Stuttgart (5.6. julio 1925), Esperantista urbeto, Esperantistaj kokoj, Tra la mondo, Tra respubliko, El Esperantujo, El ĉeĥoslovaka movado, Por kursanoj, Diversaĵoj.

 

Ligilo 5/1931: J. Filip: Antaŭmaja nokto, El „Fabelo de la majo“ (V. Mrštík, tr. J. Hladký), Seniluziiĝo, Komercaj esprimoj, El esperantujo, El ĉeĥoslovaka movado, Diversaĵoj.

 

Ligilo 6/1931: M: Havránková: Malnova amikeco, Miaj komencoj (de Tomaso Baťa, tr. J. Poláček), El ĉeĥoslovaka movado, Por  kursanoj, Diversaĵoj.

 

Ligilo 7-8/1931: Ni vivas! (J. Filip), J. Zeyer: Amo sub itala suno (el „Jan Maria Plojhar“ tr. J. Hladký), XXIII-a UK en Krakow, Internacia Esperanta Postkongreso en Varsovio, Ek al Pardubice!, El ĉeĥoslovaka movado, El Esperantujo, Por kursanoj.

 

Ligilo 9/1931: La Krakova kongreso, El Esperantujo, El ĉeĥoslovaka movado, R. Fridrich: Esperanto budí odpor konservativců, La Esperanta tago en Pardubice.

 

Ligilo 10/1931: Esperanta semajno, A. Jirásek: Adiaŭo kaj foriro de Machovec en fremdlandon (J. Hladký), J. Filip: Al la patrino, La unua foirego de la mondo, Ek esperantujo, El nia lando, Por kursanoj, Diversaĵoj.

 

Ligilo 11/1931: Ĉiu fosu sian sulkon (Fr. H.), La aventuroj sur Vistulo (Fr. H.), R. Fridrich: Jazyk není organismus, Poskongreso en Varsovio, Užití esperanta v tělesné výchově, El ĉeĥoslovaka movado, Kursanoj, Diversaĵoj.

 

Ligilo 12/1931: J. Filip: Kristnaskaj pensoj - Jen naskiĝis Krist‘ Sinjor‘, J. Hladký: Kristnaska noktomezo, Kaŭzo, El orienta lumo, El ĉeĥoslovaka movado, El esperantujo, Por kursanoj, Diversaĵoj.

 

Ligilo 1932

 

Ligilo 1/1932: Olomouc - urbo de nia V. ĉeĥoslovaka esperanto-kongreso (15.-16. majo 1932), Karaj gelegantoj, J. Filip: Je la Nova Jaro, Leo Vladyka: Arĝenta ŝildo (tr. Karafiát), Proč má býti každý esperantista členem národního svazu? UEA, Fervojistoj, Libroj, Movado, Societoj, Juristoj, Virinoj, Kongresoj.

 

Ligilo 2/1932: Banejo Poděbrady,  Invito (al la kongreso en Olomouc), For del a kadavroj!, Leo Vladyka: Arĝenta ŝildo (tr. Karafiát), El orienta lumo, UEA, Fervojistoj, Virinoj, Kongresoj, Movado, Societoj.

 

Ligilo 3/1932: Tomáš Masaryk, Ĝendarmoj serĉas vin ... (tr. J. Hladký), Kongreso en Olomouc, UEA, Movado, Fervojistoj, Lingvo, Societoj, Libroj, Gazetoj, Kongresoj, Virinoj, Oni ridas.

 

Ligilo 4/1932: Štrbské pleso, Leo Vladyka: Timegulo (tr. J. Hladký), Kongreso en Olomouc, Malgranda organiza propono, UEA, Movado, Kongresoj, Societoj, Virinoj, Oni ridas.

 

Ligilo 5/1932: D. Bartošík: Ĉsl. kongreso Olomouc 1932 (afiŝo), Saluton!, V-a Ĉeĥoslovaka Esperanto-kongreso en Olomouc, Gazetoj, UEA, Lingvo, Juristoj, Movado, Fervojistoj, Kongresoj, Societoj, Virinoj, Oni ridas.

 

Ligilo 6/1932: Esperanto-arbo kaj memorŝtono en Olomouc (foto), V-a kongreso en Olomouc, Glosoj al la V-a kongreso, Esperanto en komercaj akademioj, El la saĝo de Goethe, Movado, Libroj, Societoj, Virinoj, Oni ridas, Kuirejo.

 

Ligilo 7/1932: Banejo Luhačovice, J. Filip: Rebriloj, M. Havránková: En Hispanujo, Kongresoj, Lingvo, Fervojistoj, Movado, Societoj, Virinoj, Kuirejo.

 

Ligilo 8/1932: A. Pitlík: Reorganizo, La Pariza kongreso, UEA, Kongresoj, Fervojistoj, Movado, Societoj, Virinoj, Kuirejo.

 

Ligilo 9/1932: A. Pitlík: Reorganizo (daŭrigo), J. Hladký: Plantado de memor-arbo en Český Těšín, La privatjura situacio de Ligo de Nacioj, La bestoj kaj la morto, Inter foliaro - fruktoj, Lingvo, Movado, Libroj, Societoj, Virinoj, Oni ridas, Kuirejo.

 

Ligilo 10/1932: A. Pitlík: Reorganizo (fino), La statutoj de la proponata UFE, J. Pech: Esperanto-hejmo en Aspremont, J. Merchant: Fokso-Nukso (letero), Movado, Libroj, Societoj, Virinoj, Kuirejo, Karaj aboninto!

 

Ligilo 1933

 

LITERATURO

Per * signitaj estas poemoj.

La nomo de tradukinto estas en krampoj.

 

Beista K. (Hladký): Ora panjo 4

Big B. H. (B. Bittner): Pri societa vivo 14

*Blatný Ivan: Somera vespero 52

Cenek Ed. (J. Hladký): Fantomo en ŝakto 50

Faltis D. C. (~anto): Interparolo 60

*Fidelio: Mia Stelo 52

Hubálek Jar. (Hladký): Oktobro 82, 89

*Musset A. de (Thevenin): Memoru vi! 13

*Lamartine A. de (Thevenin): La Lago 57

 

PROPAGANDAJ TEKSTOJ

Al kluboj 44

Filip Jan: Ni varbu la junularon!

Invito al Ĝen. kunveno de ĈAE 25

Jíša: Lázně Bělohrad en Bohemujo 18, 58

Šamla Jiří: Dua intern. libertempejo en Lázně Bělohrad 49

 

EL. ESPER. VIVO

Halo, ĉi tie Radio Brno 5, 51, 65, 80, 81, 90

Jíša: Granda surprizo 58

K. S. Ĝenerala kunveno de ĈAE 42

Dr. Kamaryt Stan. 50-jara jubileo

La 25-a jubilea kongreso de Kolonjo 78

La nova helepiskopo de Praha 38

La Unuecigo de la esper. movado 77

Leŝinger St.: Kunveno de la Skolta Esp. Ligo 80

Dr. Pi.: Státní zkoušky z esperanta 30

Dr. Aŭg. Pitlík, 50-jara naskiĝdatreveno 70

Dr. Pi.: Esperantista Lingva Komitato 100

Tarantíková A.: Prof. Calmette mortis 100

Tridek jaroj de la esp. klubo en Praha 6

 

FAKAJ ARTIKOLOJ

Neužil A.: El mia lernejo 16, 26, 40, 58

Dr. A. Pitlík: Ĉu esperanto estas lingvo vere artefarita? 68

Šupichová Julie: Rimarkigoj al la Esperanto-literaturo 2

El Schücking-Wehberg (Dr. F. Fanckel): La publikjura situacio de Ligo de Nacioj 29

 

DIVERSAJ TEKSTOJ

Bartošík Dolfa:   Du semajnojn en la Esperanto-Domo 38

Comenius J. A.: Admono al Eŭropanoj 68

Karaj geamikoj!

Kion oni fabrikas en Škoda-entreprenoj? 69

Dr. Krofta K. (Kariofilo): Nia reformacio estu por ni fenestro al Eŭropo 68

La monato de la libro 101

Luther kaj Ĉeĥoj 98

Dr. Pitlík A.: Internacia Mondekspozicio en Chicago 99

 

REGULAJ RUBRIKOJ

El nia kuirejo 12, 24, 36, 47, 56, 76, 88, 96, 105

Fervojistoj 10, 22, 45, 74, 105

Gazetoj 63

Kongresoj 19, 31, 61, 74, 86, 100, 101

Libroj 10, 35, 75, 87, 94, 104

Lingvo 11, 23, 34, 46, 55, 75

Movado 7, 20, 33, 43, 52, 60, 71, 83, 92, 102

Oni ridas 12, 23, 36, 47, 64, 96, 106

Skoltoj 62, 87, 95

Societoj 8, 19, 32, 44, 54, 62, 72, 85, 92, 103

A.E.A. 7, 18, 31, 42, 52, 59, 70, 83

Virinoj 11, 23, 35, 47, 64, 76, 105

 

ILUSTRAĴOJ

Dolfa Bartošík:     Al tutmonda paco   1

                          14.7.1917              37

                          Portreto de dro Kamaryt 91

                          Slovaka Esperanto-klubo Uh. Hradiště 47

Portreto de dro Aŭg. Pitlik 70

 

Aparte bindebla literatura aldono:

 Du noveloj: Jiří Sumín: Genutrantoj - Růžena Svobodová: Maryčka danculino.

 

 

Ligilo 1934

 

LITERATURO

La nomo de la tradukinto estas en krampoj.

 

Den Petro: Petro Den laŭdas la nunan krizon 82, 90

Kantor Valda (J. Hladký): Brulanta tombo 10

Omelka Fr. (D. Bartošík): En la mondon 38

Skácelík F. (Hladký): Maljunulino 22

Šamla Jiří V.: Johano Merveld 58

Wolker Jiří (J. Šamla): Balado pri okuloj de l‘ hejtisto 1

zil-Košice: Kreo de la virino laŭ la budaista tradicio 74

 

PROPAGANDAJ TEKSTOJ

B.T.: La nacieco kaj Esperanto 61

-fh-: Liberigu la vojon al unuecigo en ČSR 21

Krysta: Kiel plivigligi la klubon vivon? 12

Šamla J. V.: La verda stacio parolas 51

Šamla J. V.: Sur rozoj sternite 89

 

EL ESPER. VIVO

Bartošík D.: Al ĉiuj gesamideanoj de slovaka regiono 73

Esperanton en la lernejon kaj la praktikon 41

Esperanto Pioniro Eduard Kühl 40

-fh-: Brila sukceso de la stockholma kongreso 69

-fh-: Grava paŝo estas farita 29

Fridrich J.: Per Esperanto tra la Rumanjuo 65

Havránková M.: Inter gesamideanoj en Amsterdam 63

Hladký J.: Nia brava regiono 92

Kilian Th.: Esperanto-kurso ĉe Radio-Stacio Brno 72

Kilian Th.: Internacia esperanto-konferenco en Vieno 80

La XIIa tendaro de Skolta Esperantista Ligo, Kordiko 73

Paska interkunveno de moraviaj esperantistoj en Prostějov 13

Por forta unuecigita E-movado en ĈSR 3

Šamla J. V.: Kulturklubo - Trakt 53

Tria internacia libertempejo en Lázně Bělohrad 53

 

FAKAJ ARTIKOLOJ

Dr. Francke Fr.: Evito de herede malsana posteularo 11

Dr. Francke Fr.: Pri la nova germana trafikjuro 75

Dr. Pitlík Aŭg.: Zamenhofa lingvo 2

Dr. Pitlík Aŭg.: Esperantisto - Esperantano 9

Šupichová Julie: Novaj libroj 40

 

DIVERSAJ TEKSTOJ

Ĉu la unuecigo utilos al E-movado en ĈSR? 37

Friedrich J.: Unuecigo en Ĉeĥoslovakio 57

Karaj amikoj! 8

Reorganizo 49

Strejčková M.: Esperanto antaŭ la mikrofono 30

Trombík Pavel: Revekiĝo 24

 

REGULAJ RUBRIKOJ

El eksterlanda movado 15, 43, 78

El nia kuirejo 8, 20, 48, 68, 80

Fervojistoj 6, 19, 47, 94

Gazetoj 18, 28, 46

Kongresoj 16, 24, 44, 55, 68, 78

Libroj 18, 34, 46, 55, 88

Lingvo 18, 45

Movado 4, 14, 25, 31, 42, 54, 65, 75, 84, 93

Oni ridas 20, 36, 48, 88, 95

Radio 5, 17, 34, 45, 66, 79, 87, 94

Skoltoj 19, 26, 35, 46, 66, 77

Societoj 6, 16, 26, 32, 43, 54, 67, 78, 94

UEA 4, 13, 79

Virinoj 7, 19, 35, 47, 56, 80, 99

 

ILUSTRAĴOJ

Crhounek Oldřich: 2 ilustr. al la novelo Johano Merveld 59, 61

Wolker Jiří: Portreto 10

Sur rozoj sternite 89

 

Aparte bindebla literatura aldono: Noveloj de K. M. Čapek-Chod.

 

Ligilo 1935

LITERATURO

La nomo de la tradukinto estas en krampoj.

 

Amicis Edmondo de (A, Tarantíková): La monkolekto  55

Čapek Josef (Jar. Hladký): La printempo 33

Čapek Karel: La infano kaj ĝia mondo 23

Jahoda Jos. (Karel Loveček): Muziko en animo  47, 54

Ludwig Emil: Masaryk-homo 22

Müller E. V.: Ĉe piramidoj 85

Watzlik Hans (-hr-): Renkonto 15

                 (Tonĉa Mrázková) Peto 4

                 Sentencoj de saĝuloj 5

 

PROPAGANDAJ TEKSTOJ

B.T.: La ĉeĥoslovaka patrino kaj la tutmonda lingvo 25

-jh-: Ĉu venkos la racio? 1

Kilian Th.: Halo, radiostacio Brno 2

Kongreso-krozado-karavano 53

Kongreso de esperantistoj de la Ĉeĥoslovaka respubliko 61

La verda banejo en Ĉeĥoslovakujo 64

Nia VI-a esper. kongreso fariĝu granda sukceso 69

Nia Radio-Brno 86

 

EL ESPER. VIVO

Dlouhá Sidonie: Ĉeĥaj esperantistinoj dum la mondmilito 37

-jh-: „Kial ne pace kaj konkorde kunlabori?“ 96

Friedrich Josef: Fondo de tutŝtata Esperanto-Asocio 45

Hladký: Regiona Esper. Ligo dum la lastaj tri monatoj 87

Hladký: Regiona Esperantista Ligo 96

Kubásek Emanuel: Kiel estis fondita la Esperantista klubo en Plzeň 34

Staněk Fr.: Esperanto en la landa muzeo en Praha 64

Tarantíková Anna: Miaj impresoj de la XXVII-a 71

Tarantíková Anna: La krozado post la XXVII-a 83, 93

Tarantíková Anna: Nia kongreso 81

Tarantíková Anna: Universala kongreso de Esperanto 1935 en Roma 3

Th. K.: Momentoj el la vivo de dro Esperanto 91

Rezolucioj, akceptitaj de la kongreso en Brno 92

 

FAKAJ ARTIKOLOJ

Dro Rádl Emanuel: La respondeco 14

Šamla Jiří V.: Jiří Mahen 13

Šupichová J.: Novaj libroj 16

 

DIVERSAJ TEKSTOJ

Kilian Th.: Solena transdono de tero al la tombo de Aleksandro la Unuiginto 62

SOĈNE: Mondekpozicio de la blindula preso en Praha 63

 

REGULAJ RUBRIKOJ

El eksterlanda movado 9, 30, 67

El nia kuirejo 11, 20, 32, 44, 60, 68, 98

Fervojistoj 9, 43

Gazetoj 10, 31, 68, 80

Kongresoj 29, 66, 79

Libroj 11, 31, 42, 51, 60, 67, 89

Movado 6, 17, 27, 39, 48, 56, 65, 77, 88, 97

Oni ridas 15, 44

Radio 8, 20, 42, 51, 59, 66, 80, 93

Skoltoj 29, 67

Korespondi deziras 9, 30, 68

Societoj 8, 41, 50

U.E.A. 6, 17, 65

Virinoj 43, 51, 90

 

ILUSTRAĴOJ

Jiří Mahen: portreto 13

Dr. T. G. Masaryk: portreto 21

Xaver Kutílek: portreto 35

Ing. Rudolf Novák: portreto 35

Panoramo de Brno 69

Kongresaj bildoj 72, 73, 94, 95

 

Aparte bindebla literatura aldono: Petro Den: Kreanto facile kaj rapide.

 

Ligilo 1936

 

POEMOJ:

Březina Otakar (Stan.Kamaryt): Naturo 41

Erben K. J.  (Dr. Pumpr): Kristnaska vespero 73

Machar J. S. (Miloš Lukáš): Tri ringoj 9

Smrek Jan (J. V. Dolinský): Verso pri la florantaj manplatoj 43

Vajanský St. H. (J. V. Dolinský): Konsoliĝo 43

Vajanský St. H. (Miloš Lukáš): La malgranda dratumisto 49

Vrchlický Jaroslav (Miloš Lukáš): Kvieto 25

Šamla J. V.: Vi estas kavalir‘ - Valso 19

Šamla J. V.: Knabin‘ vin sendis feliĉ‘ fein‘ 19

 

PROZAĴOJ:

Bartošík Dolfa: Miaj impresoj kaj laboro en Nederlando 19

Čapek Karel (Miloš Lukáš): El kritiko de vortoj 6

Endris Zdeněk: La edzo dors- kaj antaŭflanke 44

Hausmann Jiří (Miloš Lukáš): Fablo pri la leĝo de sovaĝejo 42

Masaryk T. G. (K. Č.): Maljuna arbo 28

Mihal Štefan (Pavel Rosa): Krepusko 20

Pechoč V.: La tragedio de la juneco 29

Pleva Josef V. (J. V. Šamla): Fragmento el la romano „La ekskorto“ 50

Seppik H.: Kion  mi vidis en Ĉeĥoslovakio? 33

Šamla J. V.: In memoriam Jiří Wolker 26

Šrámek Fráňa (A. Jandík): Ŝanĝita situacio 10

 

PROPAGANDAJ ARTIKOLOJ

-fh- Bilancoj kaj perspektivoj 1

-fh- Laboru serioze! 17

-fh- Sukcesoj kaj batoj 25

-fh- Malfacila situacio 41

Fino de UEA - Fondo de IEL 58

Friedrich J.:  Per novaj metodoj 57

Isbrücker R. J. G.: Ni faru finon! 76

Kilian Th.: Sukcesa komenco 4

Kilian Th.: Ni kaj la aliaj 65

Kilian Th.: Instruistoj kaj profesoroj 7

Zamenhof Lidia: La siatuacio 66

 

FAKAJ ARTIKOLOJ

Kilian Th.: Ĉu estas Esperanto nur lingvo? 12

Šupichová Julie: Novaj libroj 36

 

Diversaj

Friedrich J.: Rezultoj de laboro de Seppik 37

Internacia restadejo L. Bělohrad 46

Intervjuo kun ĉina samideano 60

Kucharčíková A.: Kie ni estas dimanĉe 54

Oskar Nedbal kaj lia Pola Sango 5

Saluton al nova prezidanto! 1

Seppik H.: Saluton! 9

Seppik H.: Mia plej interesa vespero 37

Seppik H.: Mia angulo 51

Seppik H.: Esperanta klubo 69, 75

Šamla J. V.: Grava entrepreno akirita 62

jvš.: La verda stacio invitas 29

Šamla Jiří V.: Esperantistoj kalkulotaj 77

 

PRI E. KONGRESOJ

Raportoj kaj informoj sur paĝoj: 13, 14, 34, 35, 49, 52, 55, 59, 67, 69.

 

RUBRIKOJ

Ĉeĥoslovaka movado: 4, 12, 22, 28, 37, 44, 54, 60, 68, 76

Diversaj: 32, 40, 48, 56, 63, 72, 80

Eksterlanda movado: 2, 10, 20, 26, 43, 52, 58, 67, 75

E. en naciaj gazetoj: 5, 15, 31, 48, 80

E. en propagando kaj turismo: 7, 63, 78

Filatelio: 72, 80

Gazetoj - rewvuoj: 7, 40

Iom da humoro: 32

La administracio parolas: 8, 16

La redakcio parolas: 8, 16

Libroj: 15, 24, 40, 46, 70, 79

Por korespondado: 8, 16

Radio: 8, 16, 18, 23, 31, 39, 48, 56, 64, 71, 79

Skoltoj: 16, 24

Subvencioj por la presfondo: 8, 15, 24, 32, 39, 48, 64

Voĉoj el E. gazetaro: 14, 39

 

ILUSTRAĴOJ

Dr. E. Beneš: Portreto 1

Inĝ. A. Slavík: Portreto 2

Bakov: Portreto 6

H. Seppik: Portreto 9

A. Kameník: La urbodomo en Prostějov 11

Tri teatristoj 17

IV-a  ĝendarma E. kurso, Praha 18

Dolfa bartošík: Portreto 19

Benzinpumpilo 21

Parko en Lány 25

Josef Válka: Portreto 26

TRAKT 29

El ĉirkaŭaĵo de Potštejn 33

Vlasta Stolejdová: Portreto 34

Brno: Katedrala preĝejo 35

Lázně Bělohrad 41

Zdenka Švábíková: Portreto 42

Lektoro Seppik dum dimanĉa ekskurso 44

Dro J. Kao: Portreto 49

Dalibor Chalupa: Portreto 50

„Pardoubek“ 52

E. Pensiono, Potštejn 56

Valkonstruaĵo de Vranov 57

P. Jan Filip, Portreto 58

Librosigno kun E. stelo 63

La montaro Krkonoše 65

Theodor Kilian, Portreto 66

Erika Seppik: Portreto 73

V-a ĝendarma E-kurso Praha 75

Memorŝtono en Lichnov 78

 

Aparte bindebla literatura aldono: Jan Vrba: Homo de Dio.

 

 

Ligilo 1937

 

POEMOJ

Dolinský J. V.: Bukso vi ... 70

Dolinský J. V.: Etulino 54

Hurban Vajanský (miloš Lukáš): Jelena 15

Krasko Ivan (J. V. Dolinský): Vesper dominacae 41

Fa Presto (Miloš Lukáš): Prologo de Kaspareto 73

Smrek Ján (J. V. Dolinský): Elurba letero al knabino 18

Szeemann Št.: T. G. Masaryk 61

 

PROZAĴOJ

Čapek K.: Fabloj 4

Č. K. (S. K.): Sub specie aeterni 62

Krämer Franz: Vera vagulo 26

Pilař F.: Ne timu malsanon 38

Procházka J.: La nobla filo 42

Procházka J.: Kiu el ili estas nobelo? 42

 

PROPAGANDAJ ARTIKOLOJ

db: Ĉiuj al E-Tago en Uh. Hradiště! 33

fh: En jubilean jaron 1

fh: Ĝojiga decido 9

fh: Nia parlamento laboros 17

fh: Kie aktiva esperantisto, tie Esperanto-grupo 25

fh: Aktiveco en somero 45

fh: 50 jarojn Esperanto 53

ilk: Henrik Seppik en M. Ostrava 20

SEK: Nur unu monato ankoraŭ! 47

Seppik Henrik: Esperanta klubo:

         Kunvenoj 2

         Agadplano kaj budĝeto 10

         Gvidantoj 13

         Membroj 46

Seppik Henrik: Nova sezono, nova laboro 65

Zamenhof Dr. L.L.: Konkordo 1

 

FAKAJ ARTIKOLOJ

db: Turismo en Mor. Slovakio 35

db: El la historio de Mor. Slovakio 36

db: Kulturo de Mor. Slovakio 37

Seppik Henrik: Internacia stilo 54

Šupichová J.: Novaj libroj 40

 

DIVERSAJ

Bystřický R.: Ĉu ni bezonas Esperantan ĵurnalon? 21

db: SEK, Uh. Hradiště preparas sin por granda festo 5

fh: Donaco pli valora ol diskutoj 9

fh: Kien veturi? 33

fh: Malgraŭ ĉio antaŭen! 81

Havránková Marie: Surŝipa E kurso 71

Heroldo: La nekonataj soldatoj de l‘ verda armeo 25

Intern. kursoj por Ĉe-metodaj instr. 76

Jubileo de ĉeĥa E propagandistino 34

Kavaleria patrolo 27

K. S.: T. G. Masaryk 61

Kola Ajayi en ĈSR 62

Kontraŭ milito, malamo kaj mizero 39

La Esperanto-Tago en Uh. Hradiště 26

Lázně Bělohrad: E-kursoj en Esp. libertempejo 48, 56

Pantero: Jen germana vipo 67

Por pura lingva evoluo 81

Premioj por frupagintoj 28

Procházka Jar.: Esperanto en lernejon 86

Procházka J.: Ni funebras 62

S. H.: Regiona Esperanto-Ligo 79

Seppik Erika: Adiaŭa letero 34

Universala adresaro 55

Zamenhof Dr. L. L.: Patriotismo 53

 

ILUSTRAĴOJ

Vintro en Tatra-montaro 1

Zamenhofstrato en Lázně Bělohrad 2

Moderna Masaryk-resanigejo en Rojnov p. R. 9

Jindra Loukota 11

La nova urbodomo en M. Ostrava 17

Prof. inĝ. L. Krajc 27

Rondo de esperantistoj en N. Jičín 28

Vilaĝanino el Mor. Slov. 33

Ginz kaj Šustr 34

Vilaĝaninoj sur foiro en Uh. Hrad. 36

Slovakaj knabinoj en nacia kostumo 37

H. Seppik, karikaturo 43

Nacia teatro en Praha 47

S-ano Kobza 47

Praha dumnokte 53

Robert Bloch 54

Naciaj kostumoj en Moravio 55

Hradčany 56

T. G. Masaryk 61

Grupo de Esp. en Uh. Hradiště 68

Varsovia policistino 69

Survoje al belvedere 69

M. Havránková instruas surŝipe 71

Subkarpata pejzaĝo 73

Praha, Václav. nám. 75

Kola Ajayi 76

Tatra-montaro allogas la vintrosportulojn 81

Rondeto de esperantistinoj 86

 

RUBRIKOJ

Ĉeĥoslovaka movado: 4, 12, 20, 28, 38, 47, 56, 64, 74, 82

Diversaj: 7, 15, 23, 32, 51, 72, 80, 88

Eksterlanda movado: 3, 10, 19, 26, 35, 46, 55, 62, 74, 82

E. en naciaj gazetoj: 24, 50, 87

E. en turismo: 15, 23, 51, 58, 87

Esperanta gazetaro: 43

Filatelio: 7, 24

IEL-UEA: 32, 72, 78

Iom da humoro: 3, 16, 78, 84

Korespondado: 43, 70

La administracio parolas: 8, 15, 23, 16

La redakcio parolas: 8, 15, 32, 60

Libroj: 7, 14, 24, 31, 44, 51, 59, 71, 79, 87

Lingvo: 43, 52, 59

Nia presfondo: 6, 15, 32, 35, 72, 79

Radio: 7, 14, 23, 31, 43, 50, 58, 69, 79, 87

Voĉoj el gazetaro: 40, 87

 

LINGVA ANGULO: (De H. Seppik)

Esperanto kaj naciismoj 6

Artikolo 12, 19

Kiel saluti. Granda komenclitero 85

 

KONGRESRAPORTOJ:

sur paĝoj: 11, 17, 25, 34, 45, 55, 58, 66, 68, 69, 74, 82.

 

Aparte bindebla literatura aldono: Vilém Werner: Homo sur flosglacio.