Rezoluce UNESCO, 1954

IV.1.4.422 Generální konference, po diskusi o Zprávě Generálního direktora o Mezinárodní petici ve prospěch esperanta;

IV.1.4.4221 Bere na vědomí výsledky dosažené esperantem na poli mezinárodní duchovní výměny a pro sblížení národů světa;

IV.1.4.4222 Uznává, že tyto výsledky odpovídají cílům a ideálům

UNESCO;

IV.1.4.4223 Bere na vědomí, že mnohé členské státy informovaly o své připravenosti zavést nebo rozšířit výuku esperanta ve svých školách nebo vyšších výchovných zařízeních, a prosí tyto členské státy informovat Generálního direktora o výsledcích dosažených na tomto poli;

IV.1.4.4224 Pověřuje Generálního direktora sledovat vývoj v aplikaci esperanta ve vědě, výchově a kultuře a spolupracovat za tímto účelem se Světovým esperantským svazem v záležitostech týkajících se obou organizací.

 

Generální konference UNESCO, Montevideo, 1954.

-----------------------------------------------------------------

 

Rezoluce UNESCO, 1985

 

Oslavy stého výročí esperanta

 

Generální konference

 

u vědomí toho, že na svém zased ání v roce 1954, které se konalo v Montevideu, svou rezolucí IV.1.4.4222-4224 zaznamenala výsledky

dosažené mezinárodním jazykem esperanto na úseku mezinárodní

kulturní výměny a vzájemného porozumění mezi národy světa a

uznala, že jsou v souladu s cíli a ideály UNESCO,

 

připomínajíc, že esperanto mezitím učinilo značný pokrok jako

nástroj dorozumění mezi národy a kulturami různých zemí tím, že

proniklo  do většiny oblastí světa a do většiny lidských činností,

 

uznávajíc velké možnosti, které esperanto představuje pro mezinárodní dorozumění a pro komunikaci mezi různými národnostmi,

zaznamenávajíc velmi významný přínos esperantského hnutí a

zvláště Světového esperantského svazu (UEA) pro rozšiřování

informací o činnosti UNESCO, jakož i pro jeho účast na této

činnosti

vědoma si skutečnosti, že se v roce 1987 bude slavit sté výročí

existence esperanta,

1. blahopřeje esperantskému hnutí k jeho stému výročí;

2. žádá  Generálního direktora, aby trvale pozorně sledoval rozvoj esperanta jakožto prostředku pro lepší porozumění mezi různými národy a kulturami;

3. vyzývá  členské státy, aby připomněly sté výročí esperanta vhodnými akcemi, prohlášeními, vydáním příležitostných poštovních známek apod. a aby se chopily iniciativy při zavádění studijních programů o jazykovém problému a o esperantu na svých školách a institucích vyššího vzdělávání;

4. doporučuje mezinárodním nevládním organizacím, aby se připojily k oslavám stého výročí esperanta a aby prozkoumaly možnost využití jako prostředku šíření informací mezi svými členy včetně informací o činnosti UNESCO.

 

Přijato generální konferencí UNESCO 8. listopadu 1985.