Starto 2/2005 (215)

 

45 jaroj de Esperanto-rondeto en Česká Třebová

Vendrede la 8-an de aprilo 2005 kun­venis esperantistoj por festi 45 jarojn de Esperanto-rondeto AMIKECO en Česká Třebová. Al la klubejo de SONS (blind­ula asocio) venis ne nur membroj, sed ankaŭ gastoj el najbaraj E-rondetoj kaj ĈEA-reprezentantino ing L. Dvořáková.

La ĉeestantojn bonvenigis la prezidan­tino Z. Novotná. Post komuna kantado laŭ akordeono ili aŭdis prelegon pri la historio de la rondeto, kiun preparis unu el la fondintoj, Jiří Pištora, laŭ tri kroni­koj, kiuj ekde 1960 dokumentas per vortoj, bildoj kaj fotoj la riĉan agadon de AMIKECO.

Ŝajnas preskaŭ nekredeble, ke la tradi­cio de Esperanto-baloj kaj Silvestro-tagoj estas konata inter esperantistoj malproksime post la ŝtatlimoj kaj multaj eksterlandanoj ilin rememoras.  La lasta balo estis jam la 36-a, ekde la 8-a ili estis sen fumantoj. Dum la 10-a, 15-a a 20-a datrevenoj de la balo realiĝis eĉ du baloj en unu jaro. Partoprenis ilin loĝantoj de la urbo kaj ankaŭ espe­rantistoj el Aŭstrio, Germanio, Hun­gario, Italio, Nederlando kaj Pollando. Pri la propagando de la urbo meritis esperantlingva broŝuro pri la historio kaj nuntempo de la urbo, kiu estis disdonata al eksterlandaj amikoj. La kronikoj atestas, ke la rondeton vizitis amikoj el 23 ŝtatoj, la klubanoj mem vizitis 22 ŝtatojn. Sed ne ĉiujn reciprokajn vizitojn registras la kronikoj. Baldaŭ post  estiĝo la rondeto komencis korespondi, eĉ kun 34 ŝtatoj, kaj prezenti sian agadon al la publiko per ekspozicioj (sume 7). La 22-an de julio 1991 estis malfermita kafejo Esperanto en la teretaĝo de la nuna Kul­turcentro kun ĉeesto de niaj rondetanoj, kiuj preparis ankaŭ la esperantlingvan manĝokarton. Bedaŭrinde restis nur la nomo de la kafejo, esperantlingvan menuon vi ne vidos.

Baldaŭ post estiĝo de AMIKECO ko­men­cis la membroj kunlabori kun kluboj en la najbaraj urboj Svitavy, Lanškroun, Žamberk, Litomyšl kaj Polička. En dumonataj intervaloj preparis ĉiu klubo programon por la ceteraj. Partoj de la programo estis dediĉitaj al ekzercado de Esperanto, al informoj pri la agado de la kluboj, al amika konversacio kaj al klerigado. Estas preskaŭ nekredeble, kion ĉion sukcesis la esperantistoj ek­koni. La kompleta listo estus tro longa, ni menciu nur la plej gravajn: tabak­fabriko, vinkelo, bierfarejo, kontrolturo, truta kovejo, Keralit, Svojanov, Litice, naskiĝdomo de Diviš, Landpordego, pun­to­muzeo, fazanbredejo, buĉejo, fiŝ­ejo, muzeo de kuriozaĵoj, librobindejo, entrepreno "ĉio por fajrobrigado", mi­nigalerio, vizito ĉe aproj, malnova muelejo, vulpofarmo, diversaj muzeoj ....

La rondeto tenas partnerajn rilatojn kun Esperanto-klubo en Schwerinn en Ger­manio kaj multaj niaj esperantistoj tie travivis semajnon de amikeco.

Nian rondeton vizitis male tieaj esperantistoj kaj pluraj raraj gastoj, kiel František Pytloun, eminenta esperant­isto, Theodor Killian, aŭtoro de E-lernolibroj, Jiří Karen, E-poeto, Zuzana Švabinská, duonfilino de Max Švabin­ský, De Jong kaj Joachim Giesner, prezidantoj de IFEF (fervojistoj).

    En 1992 transiris al Urba Muzeo en Česká Třebová la Biblioteko de Jaroslav Šustr el Prago kaj tiel estiĝis Esperanto-kolekto, kiun riĉigis pluaj donacoj.      

Vi certe rekonos, ke ni rajtas soleni. Plie ni scias, ke en nia urbo estis espe­rantistoj jam pli frue, sed mankas skribaj dokumentoj. Nun esperantistinoj el Svitavy trovis en ilia kroniko interesan informon. Esperanto-aranĝojn en Svita­vy 1934 partoprenis esperantistoj el Čes­ká Třebová, en la jaroj 1935 la kroniko citas la nomojn Vaněk, Vopršál kaj Havlíček. En 1936 la kroniko mencias fondon de Esperanto-grupo en Česká Třebová. Do venontjare ni povus festi 70 jarojn. Kaj ni amas festadon. Vi certe ankaŭ, ĉu?

Rimarkigo de la redaktoro:

Bulteno de Ĉeĥoslovaka Asocio Esperan­tista (BĈAE) 2/1936 mencias sur p. 13:

Česká Třebová. Rondeto de amikoj de E. aranĝis la 11. X. paroladon pri la Univ. Kongreso en Romo kaj diskuton pri propag., kurso kaj fondo de EK aliĝonta al la nova tutŝtata centro. - 5. XI. malfermo de kurso.

BĈAE 6/1936, p. 42:

Česká Třebová. 8. X. laborkunveno de la loka societo de E-amikoj. Propagando kaj kurso preparataj.

Ligilo, majo 1936, p. 38

Svitavy-Zwittau. La „Verdstela Frataro“ .... La 28.3. du niaj grupanoj ĉeestis kiel gastoj en E. kunveno en Č. Třebová.

BĈAE 2/1937, p. 6-7:

En „Raporto pri agado de Esperanto-Asocio en ČSR en 1936“ estas Č. Třebová kaj Svitavy menciitaj inter lokoj, en kiuj okazis kursoj kaj kunvenoj, sed inter lokaj grupoj aliĝintaj al la Asocio ili mankas.

Schůze výboru ČES

V sobotu 14. května se sešel ve Svitavách výbor Českého espe­rantského svazu na své 11. schůzi v tomto vo­lebním období. Hlavním tématem jednání bylo zajištění stěhování LIBROSERVA a knihov­ny z Dobřicho­vic do nového sídla Svazu v Poděbradech, které se uskuteční v polo­vině června 2005. Výbor se rovněž zabý­val pokraču­jící přípravou organi­zace 11. sjezdu ve Vyškově v říjnu tohoto roku. Pozvánku s programem a přihlášku můžete najít v tomto čísle Starta. Následujícím diskutovaným bo­dem byla další existence Esperantského muzea v České Třebové a možnost zpřístupnění sbírek široké veřej­nosti. Výbor ČES dále projednal iniciativu esperantistů ve vztahu k poslancům Evropského parlamen­tu a rozhodl se spojit ji s evropskou kampaní japon­ského mecenáše Etsuo Myosi. V části schůze věno­vané sekcím vyslechli přítomní zprávu o výroční schůzi Sekce nevi­domých, která se uskutečnila letos v dubnu a o obnovení organi­zace espe­rantské mládeže.

Jiří Tomeček

Novaj libroj

Arne, la ĉefido (KAVA-PECH), aventuroj de vikinga knabo.

Intimaj temoj en la Esperanta beletro (KAVA-PECH) - kolekto de prelegoj en OSIEK 2003 (Ch. Declerc, G. Berveling, V. Kočvara, M. Malovec, E. Urbanová, M. Butan, J.-L. Tortel, E. de Zilah).

Fake pri Esperanto kaj Esperante pri sciencoj (KAVA-PECH) - kolekto de prelegoj KAEST 2004 (J. Werner, D. Blanke, H. Hoffmann, W. Blanke, M. Malove, J. Hron, M. Bavant, M. Minich, R. Sachs, O. Haszpra, B. Leonov

Celostní medicína a Saamova akupunktura (KAVA-PECH) - traduko el Esperanto en la ĉeĥan pri la klasika korea medicino.

Legolibreto II.  (EK Mladá Boleslav kaj Mnichovo Hradiště) - dua volumo de legolibro, kompilita de J. Drahotová a M. Vaněk (lingva kontrolo Richard Moerbeek) alportas facilan legaĵon por komencantoj (Jindřiška Drahotová, Sadová 745/36, CZ-293 01 Mladá Boleslav, 50 Kč + 16 Kč afranko).

Pošli to dál III (Chronos) - tria spirita mesaĝo de poetino Věra Ludíková, al kiu kontribuis famaj kaj malpli famaj personoj (ekz. Jan Kačer, Josef Fousek, Jan Vodňanský, geedzoj Berger, Jan Zákopčáník). El esperantistoj kontribuis Kokou Sagbadjelou, Gerrit Berveling, E. Urbanová, Č. Vidman, M. Malovec, J. Karen (sendis la vidvino).

Verda duopo (EK. Brno) - kolekto de prelegoj omaĝe al Josef Vondroušek (1904-1995) kaj Vilibald Scheiber (1904-1974), kies 100-an datrevenon de la naskiĝo la klubo festis en decembro 2004.

 

Skokovy

Dum tre bela vetero pasis semajno en Ĉeĥa Paradizo – la XX-a lingva seminario de AEH – Asocio de Handikapitaj Esperantistoj. Ne ĉiuj povis ĝui tutan semajnon, sed entute 50 personoj partoprenis. Nia neder­landa gasto restis eĉ pli longe. Loka klubo petis lin prelegi pri lia lando al studentoj de „Universitato de la tria aĝo“ en Mladá Boleslav. Esperantistoj interpretis lian prele­gon ĉe lia granda mapo de Neder­lando.

Dum la seminario aperis kelkaj ko­mencantoj kaj interesiĝantoj. Estra­ranoj de ĈEA, s-roj Chrdle kaj Pluhař, dediĉis al ni tempon kaj prezentis librojn kaj sciigis informojn.

Oni instruis en kvar grupoj antaŭ­tagmeze (J. Werner, M. Tur­ková, L. Filipová kaj J. Drahoto­vá).  Frua postagmezo apartenis al la printempa verda naturo. Oni povis unuan fojon trairi „Padon de Drahoš“, kiun post longa penado permesis lokaj insti­tucioj realigi, sed nur por bezonoj de pensiono ESPERO. Geedzoj Stibůrek kaj s-ino Drahotová indikis la vojon per verdaj palisetoj, enbatitaj pro­funde en la teron. La vojeto gvidas paŝantojn laŭ rokaro, proksime de la pensiono en la arbaro.

Vesperaj prelegoj ĉiam vekis abun­dan diskuton kaj la vespero ne en­havis prelegon nur unu. Estas necese laŭdi prelegon de Majka Pichová pri ŝia laboro kun cerami­ko, demonstra­tan per montraĵoj de la labora proce­do. Cetere ĉiuj pre­legoj estis valoraj kaj informoj utilaj.

Grava estos ekspozicio en Plzeň oka­ze de la centjara jubileo de la klubo kaj akompana programo, pri kiu parolis al ni Václav Kaprál.

La venona seminario okazos de la 7­-a ĝis la 13-a de novembro 2005.

J. Drahotová

SKOKOVY - nia ESPERANTO-HEJMO

Hejmo  -  Domo

Kiu ne scius la vortojn de nia himno? Nia hejmo estas tie ĉi tuta nia lando, ĉiuj ĝiaj naturbeloj. Iam estas la hejmo kunigita kun nia naskiĝloko, kun nia gepatra lingvo. Mi ŝatas kanti kaj aŭskulti nian himnon, precipe kiam ĝi sonas sur olimpia aŭ iu alia monda stadiono.

Nia hejmo povas esti ankaŭ regiono aŭ loko de nia restado. La „hejmo“= „domov“ en la ĉeĥa, origine devenas de la vorto „domo“, tiu ĉi estas loko, kie ni loĝas. Por senti la hejmon – ofte sufiĉas al ni lito, tablo kaj seĝo („Kdo židli má – bydlí“). Sed precipe oni devas senti kvieton de familia kameno, seku­recon de familia interna lando. Tiu ĉi familia kohereco daŭras en nia vivo. La hejmo-ligilo estas tre forta kaj ĝi devigas nin averti ĉiam al tempo de nia juneco, eĉ se nur en niaj pensoj.

Ni povas havi ankaŭ la senton el nia dua hejmo. Tiun mi havis ĉiam dum miaj vizitoj en Slovakio. Tie ĉi mi sentis min kiel inter miaj plej proksimaj, ja ankaŭ la slovaka lingvo estas proksima al nia. Iu translokiĝis eksterlanden, alkutim­iĝis al la koncerna lando, ĝi estiĝis onia hejmo. Kaj kio estas hejmo? „Tio estas loko, kie ni povas pendigi nian ĉapelon“, diris Jiří Voskovec. La loko, kie ni povas sen iaj maltrankviliĝoj ripozi. La loko, kie nin edukas niaj gepatroj. Kaj ĉefe, kie estas nia patrino, kie ni povas vivi en la familia rondeto, kie ni havas niajn konatojn kaj amikojn, de kie ni startas ekkoni la mondon.

Kiam alvenas maljuneco kun siaj korpaj kaj psikaj difektoj kaj mal­sanoj, estadas „konvena“ la hejmo por pensiuloj kun senĉesa medicin­ista kura­cado, flegado, servistina helpado, inklu­zive manĝadon, ord­iga­don kaj riparadon. Ekzistas an­kaŭ hejmoj por korpe difek­titaj homoj – sendepende ĉu junaj, ĉu maljunaj. Ĝuste en tia Hejmo por vidkapablo-difektitaj homoj mi troviĝas. Ĝi plenumas funk­cion de vera, natura hejmo, kun ĉia prizorgo – krom tiu de la familia rondeto.

Kaj ĝuste tiun familian rondeton, tiun hejmecon mi trovis inter esperantistoj en SKOKOVY.

Mia koro kaj animo abundis je agrablaj kaj dankemaj sentoj, kiujn mi dum­semajne notadis surpaperen. Nur la las­tan nokton mi eksciis, kio kompletigas la senton de la hej­meco: hundo. Li atentigis min kompreni, ke:

Próza je dobrá věc

ale nakonec

zkuste to s básničkou

třeba maličkou

Co tomu říkáš Roníčku

Celou noc jsi štěkal

nějakou psí básničku

To tě tak měsíc rozštěkal?

Skokovy v květech žijí dál

A náhle slyšíš koní cval

Břízy tu šumí opodál

Jak rád se vracíš do tohoto kraje

u Českého Ráje

kde to všechno kolem zraje

rozkvétá a zpívá

Tady zní stále podmanivá

jedna řeč v téhle zeleni

a rozbíhá se do světa

po celých sedm jarních dní

Ať její naděje se naplní

 

Čestmír Vidman, Skokovy 16.4. 2005

Prozo povas ja konveni

tamen estonte

kun poemo provu veni

al ni renkonte

Jen -  impresis versa nuno

nokte hundon kiu bojis

pro poemo laŭte ĝojis

kiun verkis li por luno

Galope tuj ĉevaloj kuras

nefore arboj eksusuras

Skokovy floras – ĉu fortuno?

Apude lando promesita

nomita Ĉeĥa Paradizo

Ni iras tien por provizo

de bonhumor´, por kanto sprita

Tiea lingvo Tre ekscita

ruliĝas kiel verda ondo

Ĝi disvastiĝas tra la mondo

pleniĝas per ĝi la semajno.

Kredu ni al ĝia gajno!

                 Esperantigis Jaroslav Krolupper

 

Esperantská mládež

Dobrý den,

jsme skupina tří mladých lidí, kteří se v současné době snaží obnovit aktivity ĈEJ - Ĉeĥa Esperanto-Junularo, mládežnické sekce ĈEA. V současné době se snažíme zkon­tak­tovat co nejvíce mladých lidí z České republiky (obvyklá věková hranice je 30 let) a nabídnout jim možnost stát se členem ĈEJ, aby­chom mohli později spolu s nimi začít vyvíjet společné aktivity. Tímto dopisem se na Vás obracíme s prosbou, abyste předali níže uvedené sdělení informující o obnově ĈEJ všem členům naší organizace a všem svým přátelům, kterých by se mohlo týkat, či kteří by mohli zprostředkovat jeho předání takovýmto lidem. Vaši pomoc v této věci velmi uvítáme, přispějete tak k rozvoji aktivit mladých českých esperantistů. Jakékoliv Vaše dotazy či připo­mínky rádi přijmeme a zodpovíme na e-mailové adrese

 

chrosticek@seznam.cz.

 

S pozdravem za ĈEJ Marek Blahuš, Tomáš Břicháček a Dáša Chvátalová

Milí přátelé,

v letošním roce dochází k obnově ĈEJ - České esperantské mládeže. Zveme proto vás, mladé espe­rantisty, příznivce a třeba i jen zájemce o tento mezinárodní jazyk, do našeho kruhu. Snažíme se obnovit klub české esperantské mládeže, který by měl sdružovat všechny mladé české esperantisty
a zájemce o esperanto, pořádat kurzy, organizovat vlastní setkání a společné cesty na zahraniční akce, sbírat informace o esperantu a jeho využití, pomáhat lidem využívat esperanto k dopisování, cestování, přátelství a dalším účelům.

Většina komunikace mezi členy klubu bude probíhat prostřed­nictvím internetových stránek a elektronické pošty, ale samozřejmě ani lidé bez přístupu k internetu nezůstanou stranou - mohou využít klasickou poštu.

Prozatímní WWW stránky si můžete prohlédnout na

www.esperanto-cz.net.

Jsou zde zveřejňovány aktuality a zajímavosti ze světa esperantistů, kurzy a spousta dalších odkazů.

Nejdůležitější akcí tohoto roku bude IJK (Mezinárodní mládežnic­ký kongres), který se koná začát­kem srpna v Polsku (poblíž českých a slovenských hranic). Rádi bychom využili této příležitosti a zúčastnili se v co největším počtu. Je přece lepší jet se známými a kamarády společně. Vezmeme s sebou i toho, komu by se samot­nému nechtělo.
  Podívejte se na naše stránky a můžete se rovnou zaregistrovat. Elektronická přihláška:

http://esperanto.blahus.cz/ĉej/aliĝilo.php

Popřípadě můžete odpovědět na otázky, které se nacházejí vpravo, a zaslat na následující adresu:
Dagmar Chvátalová Vysočanská 763 582 91 Světlá nad Sázavou E-mail:
chrosticek@seznam.cz

Pokud víte ve svém okolí o nějakých dalších mladých lidech se zájmem o esperanto, určitě jim tento dopis předejte, aby také měli možnost přihlásit se. Děkujeme.

Za ĈEJ Marek Blahuš, Tomáš Břicháček a Dáša Chvátalová

Přihlášku můžete vyplnit buď v češtině, nebo v esperantu. Údaje, které je povinné vyplnit, jsou označeny hvězdičkou, nicméně velmi přivítáme, pokud vyplníte i zbývající. Umožníte nám tak udělat si lepší představu o členech našeho sdružení.

 

Česká esperantská mládež - Přihláška ke členství

Jméno a příjmení*:

Adresa*:

E-mail*:
Datum narození*:

Zaměstnání/student (čeho):

Zájmy: Zkušenosti s esperantem (cestování, komunikace, kurzy, semináře, IJK...)

Úroveň znalostí esperanta (žádné / začátečník / pokročilý / zkušený)*:
Jak dlouho znáš/"děláš" esperanto:
Odkud znáš esperanto (sdělovací prostředky, známí, kamarádi atd.):
Proč a s jakým cílem se mu věnuješ? (čistě ze zájmu, cestování...)

S jakým cílem vstupuješ do ĈEJ (příznivec/ zájemce/ aktivní člen aj.)
Jsi členem některé esperantské organizace? (UEA, TEJO, ĈEA, IKUE aj.)
Máš zájem o účast na společných akcích? (vnitrostátní/ společné cesty do zahraničí/ oboje)

Uvažuješ o účasti na mládežnickém kongresu IJK v srpnu 2005 v Polsku? Máš zájem o dopisování s esperantisty ze zahraničí?
Potřebuješ s něčím pomoci?

Měl(a) bys zájem o pravidelné bezplatné internetové kurzy esperanta formou chatu v českém jazyce?

Chceš se na něco zeptat?

Poznámky a připomínky, návrhy k činnosti atd.

Datum vyplnění:

 

Esperanto-renkontiĝo en Litomyšl

Sabate 23. 4. 2005 alveturis espe­rantistoj al Litomyšl por renkont­iĝo. Krom la reprezentantoj de la klubo el Svitavy venis parto­prenantoj el Prago, Žamberk, Lan­škroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Polička kaj Sebra­nice. La lokaj esperantistoj certigis trarigar­don de la ceramika ateliero DUKE, kie Jiří Dudycha kun sia edzino  prezentis produktadon de cerami­kaj artaĵoj. Kelkaj personoj aĉetis belajn suvenirojn. Posttagmeze la programo sekvis en saloneto de la restoracio U slunce (Ĉe la suno). Fraŭlino Jonášová kun sia amiko rakontis pri vojaĝo tra Nov-Zelando. Ne mankis la tradicia tombolo.

IKUE-konferenco

okazis en Česká Třebová  (13.-15. 5. 2005). Kunvenis katolikaj esperant­istoj el la tuta respubliko por elekti novan estraron de la sekcio kaj por priparoli agadon en la venontaj jaroj. Ĉijare estas planata Ekumena kon­greso en Hungario kaj Katolika Esperanto-Tendaro en Sebranice.

  Vendrede vespere prezentis siajn sce­netojn kaj kantojn infanaj espe­ran­tistoj kun gitara akompano de pastro Patro Xavier el Písek. La propra traktado de la konferenco realiĝis dum la sabata antaŭtagmezo en Hory. Post la tagmanĝo la konfe­rencanoj ĉeestis sanktan meson en kapelo kaj promenis en la ĉirkaŭaĵo de la urbo. Vespere oni amike inter­parolis kun J. Kalný kaj M. Šváček, kiuj partoprenis seminarion en Stras­burgo kaj vizitis Eŭropan Parlamen­ton.

  Dimanĉe ĉiuj adiaŭis kaj disiris.

Gloraj esperantistoj

Franz Jonas (1899-1974) aŭstria ŝtat­prezidento.

Lia patro Josef Jonáš el Kamenice apud Jihlava foriris en 1895 serĉi laboron al Vieno, kaj edziĝis tie kun Kateřina Rokosová el Pavlov apud Třešť. Ili havis ok infanojn, Franz estis la kvara. Esperanton li ekkonis en 1922 kaj iĝis sekretario de Aŭstria Laborista Ligo Esperantista. Politikon li eniris en 1948 kiel urba konsilanto pri nutraĵ-problemo. En 1951 li estis elektita urbestro de Vieno kaj en 1965 ŝtat­prezidento.

Mia ceramik-farado

Majka Píchová

(la aŭtorino estas rulseĝulino)

Mi admiras argilon, ĉar ĝi estas mola, humida, fleksema. Ĝi lasas sin modli, knedi, premi, kurbigi, kunplekti, ruli, volvi. Ĝia avantaĝo estas, ke estante malmola, sufiĉas ĝin trempi kaj oni povas uzi ĝin denove. Por mi ĝi estas granda helpanto. Kiam mi suferis pro spasmoj, ĝi efikis malstreĉe. Kiam la geinfanoj de mia frato estis malgrandaj, oni ne volis, ke ili iradu en ceramikejon, ĉar ili tie "dekorus" la faritaĵojn per siaj fingretoj, aŭ ili falus en glazuron. De tempo al tempo Věrka al ili alportis argilon en kuirejon. Foje mi estis ĉe ili vizite kaj Věrka diris al mi "Provu tion!" Mi la argilon nur premis, sed mi sentis kvazaŭ la argilo dirus "Eble vi povos uzi min, post iu tempo."

  Antaŭ kvar jaroj, kiam mi divers­maniere korpekzercis, mia korpo al mi sufloris, ke mi faru ion mane. Komence mi senŝeligadis cepon kaj ajlon. Poste mi en speciala ĵurnalo por handikapuloj vidis reklamon por ceramika kurso. Ĝi okazas en la domo Exodus en Tremošná apud Plzeň. Tiu domo havas senbarierajn loĝejojn, ceramikan kaj teksan labor­ejojn. La kurso daŭras unu semajnon. Aliĝinte, mi faris diver­sajn aĵojn, inter ili pladeton. Mi diros al vi, kiel mi ĝin pretigis.

  El argilo mi faras rulon volvitan kiel serpenton, tiun mi enmetas sur fundon de gipsa formujo kaj tie mi la rulon dispremas, por ke ĝi estu kiel volvaĵo videbla nek interne nek ekstere. Poste mi ringe volvitajn rulojn metas en du tavoloj super si, supren mi aldonas longan serpento-rulon, kiu la pladeton firmigas. Ĉion mi dispremas tiel, ke interne estu pladeto glata kaj ekstere la ruloj estu videblaj. Fine per malseka spongo mi la pladeton interne el­frotas, por ke la ruloj estu kun­ligitaj. En la gipsa formo la produk­to devas resti unu tagon.

Post ĝia elpreno oni devas ĝin ĉirkaŭe distranĉi. Kiam la pladeto estas malmola, oni metas ĝin en fornon unue - tiu procedo nomiĝas ardigo. Glaziira substanco estas diverskolora fajna sablo, kiun oni devas bone dismilssi en akvo. Ĝi devas aspekti kiel kremo kaj grasaĵo, por ke oni povu ĝin bone prilabori. Malbone dismiksita glazuro malsupren­fluas, malbone alteniĝas kaj post bakado ĝi estas senkolora. Se ĝi estus tro densa, ĝi malfacile tavoliĝus, formus makulojn kiel insuletojn, malbone kunfluus.

La pladeton mi glazuras tiel, ke mi donas ĝin sur malgrandan pentro-diskon, unue mi glazuras la internon, poste la eksteran surfacon. La diskon mi uzas, por ke mi povu turni la pladeton. Kiam ĝi estas per glazuro plene ŝmirita, mi donas ĝin en fornon tnj, ĉar la akvo en la freŝa glazuro sekiĝas rapide. La unua bakado okazas ĉe 800 oC kaj la posta ĉe 1500 oC.

Mi faras ankaŭ malgrandajn bildajn figurojn kun floretoj. Unue mi pretigas bulon, kiun mi bate platigas. Poste sur la plataĵon mi kunznetas nevolvitajn ruletojn, etajn buletojn kaj platetojn. Ili kune formas floretojn, kiujn mi sur la argilan bazon gluas. Kiel gluon mi uzas ŝlimon, ĝi estas argilo miksita kun akvo. En lokoj, kie mi gluos la floretojn, mi skrapas la . argilon per pikstangeto, unuopajn partojn de ĉiu floreto mi ŝmiras per ŝlimo kaj gluas. Fine mi per la stangeto trapikas truon por pendigo.

Nova leĝpropono pri Esperanto

en la itala Parlamento

La kampanjo de Eŭropa Esperanto-Unio, konata ankaŭ kiel "hungaraj rajtoj-eŭropaj rajtoj", celas doni al ĉiuj civit­anoj de EU-landoj la rajton, kiun havas hungaraj civitanoj, lerni Esperanton kaj esti ekzamenata pri Esperanto fine de la mez-grada lernado. Ĝi celas kaj gvid-linion de la Eŭropa Parlamento kaj leĝojn en la unuopaj landoj de EU. En tiu kadro estis prezentita al la itala Parlamento la 10-an de marto leĝp­ropono, kiu nun ricevis la numeron 5714 kaj aperis en la presitaj parlamentaj dokumentoj. Ĝin prezentis la deputitoj BARBIERI, RANIELI kaj MEREU, kaj ĝia tuta titolo estas: "Normoj pri la aliro al la studo kaj uzo de la internacia lingvo Esperanto". La ĉefa artikolo estas la unua, kiu asertas, ke "Inter la elekteblajn fremdajn lingvojn en la ŝtataj devigaj lernejoj oni enkondukas Esperanton." rc

 

Pri Bretonio

Mia amikino Gabi, tre vigla Espe­rant­istino pli ol 80 jaraĝa, multfoje invitadis min viziti Bretonion - parton de Francio. Kiam mi ne alveturis, ŝi petis helpon de Josette Ducloyaer, kiu zorgas pri E-prelegoj en Bretonio. Ankaŭ de ŝi mi estis invitita. Sed pri kio rakonti, kiam antaŭ mi jam prelegis pri nia lando dufoje Jiří Pištora kaj unufoje ing Z. Polák? Do, mi decidis rakonti laŭ deziro de ĉeestantoj aŭ pri vojaĝoj de mia infana E–grupeto eksterlanden dum naŭ jaroj aŭ pri naciaj kostumoj, kutimoj, instrui dancojn kaj ornami marcipanojn.

La 12-an de septembro 2004 mi ekveturis kun mia nepino Klárka, kiu devis de oktobro forveturi por viziti altlernejon. Mia parencino alveturis kun Anežka, knabino el mia E-grupeto. Dum kvin semajnoj ni loĝis en 17 lokoj, vizitis 20 E-klubojn, E-kursojn, lernejojn kaj kunvenis kun multaj gesamideanoj. Ili interesiĝis pri mia rakonto, lernis de Klárka (poste de Anežka) kaj mi dancojn, rigardis bildojn kaj ankaŭ volis al ni montri ĉion la plej bonan de Bretonio.

  Bretonio ĉarmis nin precipe per abundego de floroj. Ĉie floris diverskoloraj hortensioj, mi nenie vidis tiom da floroj. Domoj estas konstruitaj precipe el ŝtono kaj kovritaj de ardezo. En subĉiela muzeo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo estas kovraĵo el subtila kano. Homoj en ĉi tiu regiono antaŭe ne parolis france, sed bretone. Eĉ nun estas sur tabuloj kun nomoj de vilaĝoj kaj urboj dulingvaj surskriboj: france kaj bretone. Estas tie eĉ bretonaj lernejoj kaj homoj ŝatas bretonajn dancojn. Ĉiusabate ilin dancas en iu loko kaj ni ĉeestis lernadon de tiuj dancoj en vilago St. Quay Perros, loĝloko de Gabi. Ili memorigas dancojn, kiujn mi vidis en Skotlando.

 Bretonaj vilaĝetoj kun ŝtonaj preĝejoj en gotika aŭ romana stilo estis bele aranĝitaj. Ni admiris ankaŭ maron, rokojn ĉe ĝi kaj altan tajdon. Mia amikino Nikol volis al ni merkrede montri ĝin 15 km de Morlaix krom aliaj interesaĵoj. Monumentan viadukton en la urbo ni vidis, malnovajn domojn ankaŭ, sed al la maro ni alveturis malfrue. Asfalta ŝoseo al la insuleto jam estis sub la akvo kaj unu aŭtomobilo ankaŭ. Jaŭde ni alveturis ĝustatempe kaj iris al insuleto en malproksimeco 1 km de marbordo. Nikol diris, ke ni havas antaŭ tajdo sufiĉe da tempo. Sed post mallonga promeno ĉirkaŭ la insuleto ŝi ekkriis, ke tajdo jam alvenas, ke ni devas rapidi al marbordo. En unu loko jam akvo atingis niajn genuojn, niaj pantalonoj estis malsekaj, sed ni feliĉe atingis marbordon. Vespere ni kunvenis kun gesamideanoj kaj aŭdis, ke iam en tajdo estis buso kun anglaj turistinoj, kiujn savis unu Esperantisto kun sia amiko helpe de floso.

 Ĉe Gabi en St. Quay Perros ankaŭ kun ni kunvenis gesamideanoj, al kiuj ni rakontis. Alvenis eĉ redaktoroj el tri lokaj ĵurnaloj kaj skribis pri nia vizito. Du Esperantistinoj montris al ni interesaĵon en proksimeco - Rozkolorajn rokojn kaj inter ili estintan kontrabandistan padon kaj malnovan doganejon.

Veturante de Gabi al nekonataj gesamideanoj al Lyré, ni kunvenis en la urbo Pontivy kun Esperantista kantĥoro de Bretonio, kiu nomiĝas MEVEN kaj jam eldonis plurajn CD. Du kantistinoj en siaj aŭtoj veturigis nin poste al Augustin en Lyré. Tie ni rakontis al esperantistoj, poste al infanoj en lernejo de Oudon, kie Augustin montris al mi interesan turon kaj muzeon de poeto Joachim de Belay, poste en Lyré novan placon Esperanto kaj fine veturigis nin al la geedzoj Maryvonne kaj Bruno Robineau, kies libro „Ili vivis sur la Tero“ antaŭ nelonge aperis ĉehlingve („Osm let na cestách po naší planetě“, tr. J. Drahotová). Kun nur dorsosakoj ili migris tra la mondo, en Bolivio ili adoptis knabeton Vincent, en Vjetnamio knabineton Sara. Mi renkontis ilin en 1995 en Gresillon, kiam la knabo estis trijara. La interparolo estis tre interesa ankaŭ por la loka gazetaro.

         Merkrede ni veturis kun Augustin al Solange en St. Aignan. Survoje ni vizitis muzeon de vino (akompanis nin gemaikoj Ménárd) kaj jam vespere en St. Aignan ni renkontiĝis kun la loĝantoj kaj prelegis. Ĵaŭde ni prelegis en du klasoj, por infanoj trijaraj ĉe Muriel kaj por dekdujaraj ĉe Gildas. Tagmeze trarigardo de klostro St. Philibert de Grand Lieu, post tagmanĝo pluraj tri klasoj kaj trarigardo de preĝejo. Dum sekvaj tagoj ni konatiĝis kun la urbo Nantes helpe de lokaj esperantistoj, al kiuj ni prelegis. Ili venigis nin al muzeo de Jules Verne. El Nantes forveturigis nin al Montoir de Bretagne geedzoj Cuenot, kiuj antaŭ kelkaj jaroj veturis en domveturilo tirata de ĉevalo. Vintron 1998-1999 ili travivis en Ĉeĥio kaj geedziĝis en Fulnek. Ilia filo Romain estas nun trijara kaj filino Loly jam vizitas lernejon. Mallonge ni vidis esperantistojn en Vannes kaj Montoir de Bretagne. Poste Klárka devis reveni en lernejon, sed daŭrigis kun mi Anežka. Ni vizitadis plurajn urbojn, klubojn, lernejojn, inter ili naskan urbon de Chatobriand (St. Malo). Nia gastigantino Anne-Marie promenis kun ni sur la insulo St. Michel kaj plenumis tiel mian revon. S-ano Gabriel fieris per ora medalo pro la plej bele ornamita domo per floroj, en St. Brieuc venis al nia prelego lacaj kursanoj, en Plouezec ni vidis ĉemaran rokon kun monumento de ĉeĥa aviadisto el Pardubice. En Daoulas nova prelego kaj trarigardo de Kalvario, statuoj de suferanta Jesuo. Nur pretere ni vidis la havenon Brest, sed ĉar jam estis mezo de oktobro, ni revenis tra Rennes kaj Parizo hejmen. En Bretonio, filino de oceanoj (laŭ F. Kožík), ni ĝuis amikecon de esperantistoj kaj prezentis multloke nian landon kaj nian urbon.

Zdenka Novotná

str. 48

Pozvánka na 11. sjezd Českého esperantského svazu

Vážení přátelé,

      výbor Českého esperantského svazu (dále jen ČES) v souladu se stanovami svolává 11. sjezd ČES na dny 21. – 23. října 2005.

Místem konání je hotel DUKLA Vyškov, Dědická 29, 682 02 Vyškov. Ubytování i stravování tamtéž.

Program:

pátek 21.10.

od 16 hodin prezence účastníků, ubytování

 

 18.00  večeře

 19.00  beseda s účastníky UK ve Vilniusu

 

 

sobota 22.10.

8.00   snídaně

 

9.00 zahájení sjezdu, přivítání účastníků zástupcem radnice a
        dětským pěveckým sborem

9.30  pracovní jednání

 

12.00  oběd

 

13.00 prohlídka města, pojmenování stezky „Esperanto“, návštěva
          výstavy esperantských knih v Knihovně K. Dvořáčka

15.30  pokračování pracovního jednání, diskuze, volby 

 

18.00-19.00   večeře

 

19.00-23.00   zábavný večer s tombolou

 

 

neděle 23.10.

8.00   snídaně

9.00   pracovní jednání

11.00  ukončení sjezdu 

 

Účastnický poplatek:

člen ČES  - při platbě do 1.10. 2005 - 200 Kč, po tomto termínu 300 Kč

(členem ČES se zde rozumí člen v kategorii F - doživotní, nebo členové v kategoriích A, B, C, D a Z - za předpokladu, že mají uhrazeny členské příspěvky na rok 2005 nejpozději v den zahájení sjezdu)

nečlen ČES - při platbě do 1.10. 2005 - 300 Kč, po tomto termínu 400 Kč

Do 1.10.2005  mládež do 30 let a nevidomí členové ČES  neplatí účastnický poplatek.

Čestní členové ČES a čestní hosté bez poplatku

str. 49

Strava + ubytování   -  začíná páteční večeří a končí nedělní snídaní.

                             Diety či vegetariánská  strava možná (prosíme uvést na přihlášce).

Cena (ubytování a stravování) jednotná - celkem 750,- Kč – vše pod jednou střechou, jednání v sále hotelu. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích (s možností přistýlky) s vlastním sociálním zařízením. Televize na pokoji.

Popis cesty k místu konání sjezdu.:

Účastníci, kteří přijedou vlakem nebo autobusem, pojedou Městskou autobusovou dopravou směr poliklinika – výstup na zastávce Rostex (z autobusového nádraží je to 4. zastávka, 2. zastávka je vlakové nádraží).

V pátek jsou odjezdy z autobusového nádraží v 12:20, 13:20, 14:10, 14:40, 15:40, 16:10, 17:10, 18:10 a 19:10. Pěšky trvá cesta asi 20 minut. Z autobusového nádraží jděte směrem k vlakovému, dále ulicí II. odboje, na křižovatce zahnete vlevo do ulice 9. května. Za železničním viaduktem se ulice již jmenuje Dědická. Délka cesty je asi 2 km.

Cesta autem: při příjezdu do Vyškova ze směru Olomouc, Zlín, Prostějov při hlavním průjezdu městem na světelné křižovatce vpravo na směr Dědice při příjezdu od Brna, Blanska na 3. svět. křižovatce vlevo směr Dědice.

Během sjezdu budete mít možnost zakoupit esperantské zboží v Libroservu ČES.  Libroservo bude na sjezdu výhradním prodejcem, pokud si přejete nabídnout k prodeji svoje E-předměty, pak pouze jeho prostřednictvím. Neesperantské zboží nebude dovoleno prodávat. Vkládání reklamních  materiálů do tašek pro účastníky a jakákoliv další propagační činnost jsou možné po předchozí dohodě s Ing. Dvořákovou.

Taktéž budete moci na místě zaplatit členské příspěvky ČES, UEA a předplatné esperantských časopisů.

Úhrada účastnického poplatku je možná těmito způsoby:

a)   složením příslušné sumy v kterékoliv pobočce Poštovní spořitelny a na většině pošt, kde je přepážka Poštovní spořitelny na konto ČES č. účtu 195 230 825 / 0300, konstantní symbol 0379. K zaplacení použijte výhradně tiskopis VKLAD, kde se neuvádí jméno plátce a tak nejdůležitějším údajem je variabilní symbol, který je desetimístný. Prvních pět čísel je Vaše číslo členské legitimace (např. 09824 nebo 00576)  a dalších  pět čísel je kód sjezdu 10011. Úhrada je bez poplatku.

b)   bezhotovostním převodem z Vašeho bankovního účtu. Konstantní symbol je 0308, variabilní symbol je stejný jako při hotovostní platbě na poště.

Přihlášky posílejte pokud možno do 1. října 2005 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu Český esperantský svaz, c/o Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, 290 01 Poděbrady.

Stornovací poplatky: při odhlášení do 15. října 2005 (dle poštovního razítka) Vám bude odečteno 10%  ze zaplacené částky na nezbytné náklady, po tomto termínu 20%.

 

Těšíme se na shledanou ve Vyškově.

Věra Podhradská, v.r.

předsedkyně ČES

 

Plánek cesty k hotelu Dukla

Velkou atrakcí Vyškova je Aquapark, krytý bazén se spoustou skluzavek http://www.frajt.cz/refer/a_vysk.htm, http://www.vyskov-mesto.cz/soucasnost.asp

 

KATOLIKA E-TENDARO

de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE)

okazos de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2005 en Ĉeĥio

La aliĝilon sendu al: IKUE-Katolika Sekcio de ĈEA, s-ro Miloslav Ŝvaĉek, Trŝicka 6, CZ-75127 Penĉice, Ĉeĥio, aŭ retpoŝte: m.svacek@seznam.cz

SOMERA E-TENDARO

en Lančov havas novan retejon http://www.set-lancov.cz/ kun pri­skribo de la tendaro, fotogalerio kaj aliĝilo por la tri etapoj (3. 7. /16.7. - 17.7./30.7. - 31.7./13.8.), kiun oni povas sendi al la nova reta adreso esperanto.trebic@volny.cz aŭ per klasika poŝto al Esperanto Třebíč,  Esperantistů 3,  674 01  TŘEBÍČ.

  En la tendaro okazis labor-brigadoj por renovigi necesejojn kaj lavejojn. Al la renovigoj kontribuis donacoj por la Fondaĵo Lančov (GE Capital Bank a.s. 6401502-754/0600, variabilní sym­bol 115, konstantní symbol 0308).

  La 13-an de aŭgusto 2005 jam tradicie renkontiĝos en la tendaro malnovaj tendaranoj, kiuj vizitadis la tendaron en sia junaĝo kaj volas nun rememori malnovajn amikojn kaj pasintajn tempojn. La kultura programo kulminas per tendarfajro.

 

 

    Esperanto-klubo en Pilzeno estas jam tria en Ĉeĥio, kiu festis centjaran jubileon. Ĉe tiu ĉi okazo aranĝis Pilzenaj esperantistoj solenan ren­kont­iĝon, kiu okazis la 20-an kaj 21-an de majo 2005. Tiun ĉi aranĝon partoprenis 60 esperant­istoj el pli ol 20 lokoj, inter ili ankaŭ el Germanio.

    La solenaĵo okazis en salono de Pilzena bierfabrikejo. Vendrede ves­pere la ĉeestintoj aŭskultis kel­kajn raportojn  el diversaj lokoj. Inter ili estis ankaŭ informoj pri ĈEA-agado, Petro Chrdle aldonis lumbildojn pri komitata laboro kaj parolis pri UEA, pri eldonado de Esperanto-libroj, disponigis novajn eldonaĵojn kaj informis pri E-aranĝoj, kiu nin atendas.   Fermon de tiu ĉi vespero prizorgis Pavla Dvořáková el Písek, kiu preparis kantadon en Esperanto, akompanate de gitaro.  

Sabate antaŭtagmeze ni trarigar­dis Esperanto-ekspozicion, kiu troviĝas ĝis la 27-a de majo en la Scienca biblioteko, do en centro de la urbo, kie la preterirantoj povas ĝin viziti. Ĝojigas, ke ĝi estis pre­parita ankaŭ helpe de eksterpilzenaj samideanoj dank‘ al interkluba kun­laboro. Tra­ri­gardon de ĉefaj memo­raĵoj sekvis postagmeze solenaj paroladoj. La ĉeestintoj prezentis salutvortojn, gra­tu­lojn kaj ankaŭ rememoris mul­tajn famajn gesami­de­anoj, kiuj vivis en Pilzeno, diver­sajn aranĝojn, kiuj tie okazis. Pavla Dvořáková  per sia kultura progra­mo, kune kun s-ano Smyčka, animis kunsidon, prepa­rinte kantareton, laŭ kiu ĉiuj povis kune kanti. Liberan vesperon uzis ĝua babilado ĉe bona fame konata biero.

  Dimanĉe la oferema s-ano Standa Pech veturigis interesatojn al medita ĝardeno, kiu estas memorloko de suferado. Antaŭ 40 jaroj fondis ĝin estinta politika  malliberulo Luboš Hruška. En natura komplekso kun raraj kreskaĵoj  superregas monu­menta Kruca Vojo. Medita ĝardeno, dank‘ al eksterordinara atmosfero, por multaj vizitantoj estas loko de animsaniĝo. La informfoliojn espe­rant­igis s-anino Zyková.

  Fine necesas danki Pilzenanojn pro tiu ĉi aranĝo kaj en pluaj jaroj deziri multajn fortojn, multajn sukcesojn en la poresperanta laboro.

Věra Podhradská

 

Knižní služba - Libroservo

Českého esperantského svazu

NABÍDKA ZBOŽÍ

pro rok 2005

Zboží uváděné v tomto seznamu si můžete objednat na adrese:

LIBROSERVO ČES

p. a.: Pavel Polnický, Na Vinici 110/10,

290 01 Poděbrady II.    nebo e-poštou na adrese: cea.polnicky@quick.cz

Při větších nákupech poskytujeme množ­stevní slevy takto:

při odběru zboží

nejméně za:            se poskytuje sleva:

=200,00 Kč                    10 %

=500,00 Kč                    15 %

=1 000,00 Kč                    20 %.

Výše uváděné slevy poskytujeme jak klubům esperantistů tak i jed­notlivým členům ČES při prodeji na fakturu. Tyto slevy neplatí pro prodej do zahraničí a při prodeji ve stáncích Knižní služby (Libroserva) během sjezdů, konferencí a ostatních setkání esperantistů.

Ceny uváděné v tomto seznamu v Kč jsou zvýhodněnými cenami pro členy ČES v tuzemsku a neplatí pro prodej do zahraničí!

Při zásilkové službě (tj. posílání zboží poštou) připočítáváme k ceně zboží expediční náklady, tj. poštovné a balné.

Upozorňujeme, že některé zboží je na skladě jen v omezeném množství. Objednávky vyřizujeme v pořadí, v jakém nám docházejí, až do vyčerpání zásoby. Ne vždy můžeme zaručit dodatečnou dodávku, zvláště u starších nebo zahraničních vydání.

V tomto roce jsme do nabídky zařadili také knížky, které se nám podařilo získat z rušených soukromých knihoven. Tyto antikvární knížky jsou v nabídce psány kurzívou a označeny indexem a za katalogových číslem. Stupeň opotřebení byl již zohledněn při stanovení prodejní ceny a další sleva z tohoto důvodu již nebude poskytována. Množstevní slevy se na tyto knížky vztahují tak, jako na jakékoliv jiné zboží odebírané od zásilkové služby Libroserva ČES.

Platit je možno pomocí dokladu „Vklad(bude přiložen k faktuře) u kterékoliv pobočky Poštovní spořitelny Československé obchodní banky (nebo u jejich přepážky na většině poštovních úřadů), případně bankovním převodem (z Vašeho bankovního účtu na účet ČES). Číslo účtu Českého espe­rantského svazu je 195 230 825, kód banky (ČSOB-PS) je 0300; jako variabilní symbol se uvádí číslo fakturykonstantní symbol je 0379.

         Těšíme se na Vaše objednávky!

Upozornění: Český esperantský svaz není plátcem daně z přidané hodnoty!

PODĚKOVÁNÍ: Na tomto místě chci poděkovat dosavadnímu vedoucímu Libroserva ing. Zdenku Pluhařovi za jeho dlouholetou práci.

Věra Podhradská

 

1. Učebnice a příručky k jazykovým zkouškám

1.05  Cink: Cvičebnice esperanta pro pokročilé  ………….………….  =24,00

Učebnice vhodná i pro samouky. Je také používaná v písemných kurzech pro pokročilé pořádaných ČES.

1.06  Vondroušek: Historie a spisovatelé  …………….……..  =10,00

Stručný nástin dějin plánových jazyků, esperantského hnutí a písemnictví. (Česky).

1.07  Vondroušek: Historio kaj biografioj  ………………….....  =10,00

Obdoba knížky 1.06 v esperantu.

1.09  Kilian: La Mondo Rakontas (LMR)  ....………………….….  =10,00

50 povídek z 5 světadílů. Malá čítanka pro mírně pokročilé.

1.10  Kamarýt: Historio de la Esperanto-Movado en Ĉeĥoslovakio  ...... =20,00

Dějiny čs. esperantského hnutí od jeho začátků v 19. století až po jeho násilné potlačení bolševiky v 50. letech 20. století.

1.16  Malovec: Gramatiko de Esperanto (Dua eldono plilarĝigita)  …...  =130,00 2. rozšířené vydání známé a oblíbené učebnice mluvnice esperanta. Vhodné jak pro přípravu ke zkouškám tak pro zájemce o hlubší studium.

1.17.k  J. Melichárková: Esperanto pro děti  ………………………  =98,00

Nově zpracovaná základní učebnice espe­ranta pro děti, bohatě ilustrovaná M. To­meč­kovou. Autorka je předsedkyní Pedago­gické sekce ČES a má vlastní mno­haleté zkušenosti s vyučováním esperanta u dětí na základní škole.

1.27.k  Sabine Fiedler – P. Rak: Ilustrita Frazeologio  .…….  =140,00

Esperantská frazeologie s vysvětlením jednotlivých přísloví, která jsou doprová­zena vtipnými obrázky Pavla Raka.

2.     Slovníky

Viz též 6.18 a 6.23!

2.01  Kilian: 808 nejužívanějších slovních kmenů v mezinárodním jazyce esperanto ......... =8,00

2.02  Esperantsko-český a česko-esperantský slovníček  ……....  =10,00

2.03  Hromada: Esperantsko-český a česko-esperantský kapesní  slovník …  =20,00

2.05  Kraft – Malovec: Slovník esperantsko-český  ………..  =129,00

Slovník středního rozsahu obsahující asi 28 tisíc termínů.

2.06  Kraft: Slovník česko-esperantský  ……...…………  =188,00

Slovník navazující na slovník 2.05. Obsahuje 23 566 hesel (220 472 slov) a je největším česko-esperantským slovníkem.

2.07  Rybář: Terminaro de hidraŭlaj meĥanismoj  …………………  =10,00

Systematicky řazený terminář hydraulických mechanismů. Definice v esperantu, přiřa­zeny výrazy anglické, české, francouzské, německé a ruské.

2.08  Traxler: Česko-esperantský právnický slovník  ……...….…  =25,00

2.09  Traxler: Esperantsko-český právnický slovník  ….….….…  =25,00

 

str. 54

2.12.k  Bavant: Matematika Vortaro kaj Oklingva Leksikono  ….  =320,00

Matematický slovník s vysvětlivkami termí­nů v esperantu. Tam, kde je třeba jsou připojeny i ilustrace. V příslušných rejstří­cích jsou uvedeny ekvivalenty slov v 8 jazycích: anglickém, českém, francouzském, maďarském, německém, polském a ruském.

2.14.a  Straaten: Esperanta-Nederlanda Vortaro (715 str.)  ..……………….  =40,00

2.15.a  Bokarev: Rusa-Esperanta Vortaro  ………………………..……………...  =30,00

2.16.a  Malgranda Esperanta-Hungara Vortaro (448 str.)……...……………  =20,00

3.     Povídky, romány a jiná próza

3.02  Čapek: La blanka malsano  ………………………………………  =60,00

Světoznámá divadelní hra K. Čapka v překladu T. Kiliana.

3.04  Kožík: Lumo en tenebroj. Dolorplena kaj heroa vivo de J. A. Komenský ……………  =26,00

Kožíkovo dílo o J. A. Komenském, doplněné o části „El la saĝo de Komenio“ a „Labirinto de la mondo kaj paradizo de la koro“.

3.07  Echtner: Sep tradukoj    =13,00

         Esperantské překlady V. Echtnera pro knihu „Ĉeĥoslovaka Antologio“. Ukázky z děl A. Jiráska, J. Zeyera, F. Šrámka, H. Malířové, A. M. Tilschové, J. Š. Baara aj. J. Vrby.

3.13  Rumler: Abunde kaj redunde   ……………………….………….  =4,00

         Esej o různých stylech v esperantu. Přídavkem glosář synonym Pražské literární školy.

3.20  Kurisu Kei: Co mi dala česká literatura  …………….……….  =30,00

Vyznání význačného japonského překlada­tele ze svého vztahu k české literatuře. Popisuje i úskalí cenzury, které poznal při překladu děl K. Čapka, J. Haška, J. Fučíka a dalších českých spisovatelů.

3.22  Foglar: La knaboj de Kastora Rivero  …………….…..………  =50,00

"Hoši od Bobří řeky" nejznámějšího českého spisovatele pro mládež, jehož romány hlavně ze skautského prostředí čte už 3. generace, v esperantském překladu od D. Berndta.

3.24  Tvarožek: Ŝercoj  1.  .......  =12,00

3.25  Tvarožek: Ŝercoj  2.   .….  =12,00

3.30.k  Váňa: Rakontoj ne nur ŝercaj  ………………………………  =146,00

Sbírka povídek prolnutých komikou všedního dne. Některé vycházejí z osobní zkušenosti spisovatele, který nějaký čas působil jako učitel na gymnáziu. Ačkoliv byly psány v 60. létech minulého století a je z nich cítit ovzduší tehdejší doby, svým dobrosrdečným humorem budou blízké i současnému čtenáři.

3.32.a  Szląnzakowa, A.: Janusz Korczak  …………………………………………. =30,00

Životní příběh Dr. Korczaka, který zahynul spolu s dětmi z dětského domova, který vedl, za nacistické okupace Polska.

3.35.a  Novák: Ĉeĥa literaturo laŭ la birdperspektivo  …………….....…  =20,00

3.43  Věra Ludíková: Pošli to dál II  …………………………….….  =150,00

Druhý díl „Knihy vzkazů lidem a vesmíru“.

 

str. 55

4.     Básně, sbírky básní

4.01  Eli Urbanová: El subaj fontoj  ………...………………………….  =16,00

Druhá sbírka básní Eli Urbanové dávající nahlédnout do intimního světa ženské duše.

4.02  Eli Urbanová: Peza vino / Těžké víno  ………………….....……..  =39,00

Sbírka intimně laděných básní proslulé esperantské básnířky, v zrcadlovém vydání s českým překladem od J. Rumlera.

4.03  Karen (Kořínek) – Rumler – Eli Urbanová – Vidman:  Kvarfolio =4,00

Výběr z veršů pražských básníků-esperan­tistů.

4.05  Kořínek: Elekto el la orginalaj kaj tradukitaj poemoj  …….….  =5,00

Připojen životopis J. Kořínka od V. Novobilského a stručné údaje o básnících, jejichž básně jsou v překladu uvedeny.

4.07  K. H. Mácha: Majo  ........  =62,00

Máchův „Máj“ ve výborném překladu od T. Pumpra.

4.09  Věra Ludíková: Ekaŭdi la animon / Uslyšet duši  …….….  =96,00

Již čtvrtá sbírka básní autorky, tentokrát vydaná zrcadlově s výborným esperanským předkladem od M. Malovce a J. Mráze.

4.10  Gazda: Frenezetaĵoj  .….  =10,00

4.12  Věra Ludíková: Uslyšet duši 1 + 10  …………………….…….…  =96,00

Nejkrásnější báseň ze sbírky „Ekaŭdi la animon / Uslyšet duši“ (katalog. čís. 4.09) ve svém českém originále spolu s umělec­kým překladem do dalších 10 jazyků: angličtiny, čínštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, polštiny, ruštiny, slovenštiny, španělštiny a esperanta.

4.13  Věra Ludíková: Uslyšet duši 1 + 16  …................………………..  =96,00

Báseň ze 4.12, tentokrát se 16 překlady, i do neindoevropských jazyků. Jedním z jazyků je i esperanto.

4.15.b  Zdenka Bergrová: Slova noci  ………………..………….…….  =50,00

Sbírka básní s ilustracemi Věroslava Bergra.

4.17.k  Eli Urbanová: Rapide pasis la temp´  …………………………  =98,00

Nejnovější sbírka básní a krátké prózy známé esperantské básnířky.

5.     Zpěvníky

5.04.k  S.Chrdlová (ed.): Kantoj por ĝojo  ………………….………..  =86,00

Zpěvníček nejoblíbenějších písniček, ale také písniček méně známých, s esperant­skými texty, notami a akordy pro kytarový doprovod.

5.05.a  Cink: Junulara Kantareto – 3-a kajero  ….…………………..………...  =5,00

5.06.a  Cink: Kantareto de ministaj kantoj: Kladno-regiono  ………..…………...  =5,00

6.     Odborná knihovna

6.01  Kolekto de la referaĵoj el la internacia seminario  ..………  =10,00

Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko 1982“

Zaměření přednášek: Energie – celosvětový problém - Odborný jazyk a terminologie.

6.02  Kolekto de la referaĵoj el la internacia seminario  ……….  =30,00

Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko 1989“

Zaměření přednášek: Železniční doprava.

 

str. 56

6.03  Werner: Terminologia Kurso  ……………………………….  =20,00

V Česku jediná snadno a levně dostupná příručka v esperantu pro terminologickou práci.

6.04  Tůma: La fundamentaj konsideroj de la scienco pri la varmo  ……..  =9,00

Kurz termodynamiky s četnými grafy a matematickým aparátem jen na nezbytné úrovni.

6.05  Internacia Seminario pri Komenio  ……………………  =10,00

Sborník přednášek ze semináře pořádaného na počest  400. výročí narození J. A. Komenského, v rámci Předkongresu UEA v Praze 1992.

6.10  Yosimi Umeda: Jak úspěšně vyjednávat s Japonci  ………..  =30,00

Japonská mentalita, její pozadí, role nábo­ženství v životě Japonců, jak se rozhodují a co předchází jejich rozhodnutím. Co vše je nutno  mít na paměti, pokud chce být člověk v jednání s nimi úspěšný.

6.11  Vogelmann: La Nova Realismo (III)  ……………………..….  =150,00

Osobní intimní vědomí, že všechno co se děje kolem nás má svůj smysl, že člověk není samoúčelný, to je společné bohatství seriózního věřícího i seriózního ateisty. Na tomto základě je postaveno filozofické dílo německého myslitele, přeložené již do 25 jazyků. (Vázané, reprezentativní vydání).

6.12  Vogelmann: La Nova Realismo (II)  ……..……………………..  =63,00

Kniha 6.11 v brožovaném provedení.

6.19  Frank a spol.: Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko – 6.    =880,00

Sbírka článků z oboru z let 1973 – 1992, převážně německy a v esperantu.

6.20  Frank a spol.: Kybernetische Pädagogik / Klerigkibernetiko – 7.    =880,00

Sbírka obsahuje některá obsáhlejší díla z oboru, např.: Frank: „Kybernetische Grundlagen der Pädagogik“ (německy), Frank - Böhringer: „Rhetorische Kommunikation“ (německy), Kolektiv: „Lexikon der Kybernetischen Pädagogik und Programmierten In     struktion“ (německé definice s ekvivalenty angl., franc. a rus.), Frank: „Propedeŭtiko de la Klerigscienco Perspektiva“ (esperantem a německy) a řadu kratších prací.

6.22  Modernaj rimedoj de komunikado  ………………..  =150,00

Sborník přednášek z konference AEST Praha 1998. Red. M. Malovec. Hlavní téma: Modernaj rimedoj de komunikado. Vedlejší témata: Terminologiaj problemoj de aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. Scienco kaj tekniko ĝenerale. Vydal KAVA-PECH 1999.

6.23  Werner: Matematika vortaro Esperanta-ĉeĥa-germana  ….  =20,00 Trojjazyčný matematický slovník espe­rantsko-česko-německý s českým a německým rejstříkem. 3722 termíny.

6.24  Fakaj Aplikoj de Esperanto  ……………………………….…  =150,00

Sborník přednášek z konference AEST, Praha 2000. Red. Z. Pluhař. Hlavní téma: Ekonomio sojle al la tria jarmilo; Vedlejší témata: Terminologiaj problemoj de fakaj aplikoj de Esperanto. Aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko (ĝenerale). Vydal KAVA-PECH 2001.

6.26 Freud: Kompendio de psikanalizo  ……………….…  =146,00

str. 57

Poslední dílo světoznámého psycho­analytika, ve kterém shrnuje své celoživotní dílo. Přeložil zkušený psychoanalytik Gérard Patureaux.

6.27.k  Puramo Chong: Kompleksia Medicino kaj Saama Akupunkturo =430,00

Úvodní učebnice korejského celostního lékařství a akupunktury podle  Saama. Autor je mnohaletým majitelem a vedoucím kliniky korejské medicíny a akupunktury a vysokoškolským profesorem v tomto oboru.

6.29.a  Röllinger: Monumente pri Esperanto  …………………………… =70,00

6.32.a  Esperanto-Dokumentoj 20E: La Oficiala Situacio de la Esperanto-   =10,00

            Instruado en la mondo

6.33.a  Esperanto-Dokumentoj 21E: Esperantista Junulara Organizo  10,00

6.34.a  Esperanto-Dokumentoj 22E: La Lingva Problemo en Turismo  ……=10,00

6.35.a  Lanti – Ivon: Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio?  …………..  =15,00

6.37.a  Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj  ………………………………………………...  =40,00

6.40.k  M. Bavant: Matematika Vortaro kaj Oklingva Leksikono  ……..  =320,00

Výkladový osmijazyčný matematický slovník. Definice termínů jsou v esperantu, rejstříky v angličtině, češtině, francouzštině, maďarštině, němčině, polštině a ruštině.

6.41.k  D. Blanke: Interlingvistika  ……………………………….….  =118,00

Práce předního německého interlingvisty uvádějící do interlingvistiky a esperanto­logie a práce s odbornou literaturou z tohoto oboru. Významnou součástí knihy je rozsáhlá bibliografie. Dodatek o situaci v Česku zpracoval M. Malovec. S touto knihou by se měli seznámit všichni, kdo chtějí interlingvistiku studovat a nebo se k ní na dostatečně odborné úrovni vyjadřovat.

6.42  Fakaj Studoj en Esperanto  .... =150,00

Sborník přednášek z konference AEST 2002, Dobřichovice, red. Z. Pluhař. Hlavním tématem byly „Elektronické prostředky“, další témata: „Terminologické problémy odborného užití esperanta“ a „Užití esperanta ve vědě a technice (všeobecně)“. Vydal KAVA-PECH 2003. Přednášky jsou v esperantu, souhrny v angličtině, němčině a češtině.

6.43  Fake pri Esperanto kaj Esperante pri Sciencoj  ............  120,00

Sborník přednášek z konference AEST 2004, Dobřichovice, red. Z. Pluhař. Hlavním tématem byly otázky oborného jazyka a otázky terminologické a názvoslovné. Vydal KAVA-PECH 2005. Přednášky jsou v esperantu, souhrny v angličtině, němčině a češtině.

7.     Mapy

7.01  Poŝatlaso Praha   ........…  =15,00

Kapesní atlas (plán) Prahy vydaný pro 81. světový kongres esperanta v Praze 1996.

8.     Nosiče zvukového záznamu

KA = mag. kazeta

KD = komp. disk

8.01  KA: Team en Esperanto  …..…………………………….…….  =58,00

10 písní známé slovenské rockové skupiny „Team“ nazpívaných v esperantu.

8.02.g  KA: Famaj kantoj por belaj horoj  ………………………….  =57,00

str. 58

Známé operní a operetní árie zpívané v esperantu K. Kudlíkovou a M. Smyčkou, na piano doprovází J. Zimmel.

8.03.g  KA: Kantoj de l´popolo  …………….………………………… =57,00

Slovenské lidové písně nazpívané v esperantu.

8.04.g  KD: Kantoj de l´popolo  ..……………………………  =115,00

Lidové písně nazpívané v esperantu.

9.     Odznaky

9.01  Esperantská hvězdička v bílém kruhovém poli, Ø 7 mm  …….  =5,00

9.02  Esperantská hvězdička v bílé kruhové výseči, pod ní v oblouku  ….  =5,00

         nápis ESPERANTO, 10 x 17 mm

9.03  Odznak esperantistů-zdravotníků  ..…………………  =5,00

9.04  Odznak Českého esperantského svazu  …………………….……..  =5,00

0.     Pohlednice a ostatní zboží

0.01  Pohlednice „Saluton el Praha“  …………………………………  =2,00

Motivy: Staroměstská radnice, Václavské nám., pražské mosty, Karlův most.

0.02  Pohlednice „Saluton el kongresurbo Praha“  ….……..  =2,00

Motivy: Palác kultury (nynější Kongresové centrum) a Žofín.

0.03  Pohlednice „Saluton el kongresurbo Praha“   …………  =3,00

Motivy: Kongresové centrum a Žofín. Na rubu text aktualizovanýpro 81. světový kongres esperanta v Praze 1996.

Květen 2005

 

FORPASIS LUDOVIKITO

Post multjara malsano forpasis la 25-an de aprilo en Kioto s-ro Ito Kanzi, en la E-movado konata kiel Ludovikito.  Li naskiĝis la 15-an de januaro 1918 kaj esperantistiĝis en 1959.  Ke li eklernis Esperanton en la sama jaro, kiam oni prifestis la 100-an datrevenon de la naskiĝo de L. L. Zamenhof, kvazaŭ aŭguris, ke kolektado kaj publikigo de la verkoj de d-ro Zamenhof estis fariĝonta lia vivoverko, al kiu li sin komplete dediĉis dum pli ol tri jardekoj. La minuskle skribita PVZ (Plena Verkaro de Zamenhof) - Ludovikito konsekvence ne uzis majusklojn - en tre bela fizika prezento konsistas el 16 volumoj de originalaĵoj, 7 volumoj de tradukoj kaj 8 miks-enhavaj kromkajeroj. Laŭ alia redakta koncepto Ludovikito kunmetis ankaŭ tri volumojn de "iom reviziita plena verkaro de l.l. zamenhof" (Origi­nal­aroj I-III).  Tria serio estas Ludovikologia Dokumentaro, "eble neniam kompletigotaj necesaj aldonoj al la pvz", kies plano antaŭvidis 26 volumojn, el kiuj aperis 21. Jam antaŭ ol li komencis sian laboregon pri la verkoj de Zamenhof, Ito Kanzi verkis pli ol 4000-paĝan japanlingvan biografian romanon pri la vivo de la aŭtoro de Esperanto.  Ĝia unua volumo aperis en 1967 kaj la sepvoluma verko kom­pletiĝis en 1973. Iom pli frue forpasis ankaŭ s-ino Maeda Kimiko, kiu mortis 77-jara la 21-an de januaro.  Menciita en la verkoj de Ludovikito kiel "unusola mia amikino", ŝi estis lia sekretario en la eldonejo, kie s-ro Ito laboris kiel redaktoro de medicinaj fak­libroj.

(Gazetara informo de UEA)

Parko de Milan Zvara

La urbo Poprad definite konfirmis, ke en la nuntempo rekonstruata par­ko por­tos nomon de Milan ZVARA. Parko estas rekonstruata el budĝeto de la urbo en la alteco de 2,5 milionoj da kronoj. Grupo de amikoj de Milan preparis proponon konstrui en ĉi parko modestan monumenton omaĝe de ĉi valora perso­no. Ni estas konvinkitaj, ke la monu­mento estos deca rememorilo je lia signifo kaj rememorigos amason da aliaj homoj pri kontribuaĵo de M. ZVARA por la urbo Poprad, Slovakio kaj tut­monda ideo de Esperanto. Krome la urbo Poprad per sia sinteno aprezas neprofiteman sintenon de M. ZVARA ankaŭ en aliaj kampoj, kiel natur­protektado, mikologio, skoltado, aŭ agado de la Subtatroa Muzeo en Poprad. La urba parto Spišská Sobota estis la dua hejmo de M. ZVARA, kion li ĉiam grave emfazis, kaj kion li substrekadis ankaŭ je siaj internaciaj kontaktoj.

Malgraŭ grava kontribuo de la urbo mem kaj de kelkaj rekte interes­iĝ­intaj homoj preparo de tiu ĉi monumento postulas ne neglekteblajn finan­cajn elspezojn. Tial ni petas sincere vin ĉiujn finance kontribui en nian ko­munan monkolekton. Tiamaniere ni povos fini komencitan verkon kunlabore kun pri­parolitaj artistoj, engaĝigitaj en ĝis­nunajn antaŭpreparojn. Memkompren­ebla ni opinias publikigon de no­moj de ĉiuj kontribuantoj kaj ties rea informigo pri la procedo de realigo de la monu­men­to. Ni in­for­mos vin ĉiujn pri aproba inspekto de la parko inkluzive de la devu­al­igo de la monumento.

La bankkonton kreis Klubo de Poprad­anoj, ki­es aktiva ano, eĉ vicprezidanto, estis Milan dum longaj jaroj. Ni estos dankaj al vi, se vi kontribuos tiucele al ĉi konto.

Nomo de la konto: Klub Popradčanov, SK-058 01 Poprad, Slovakia

Banko: OTP Banka Slovensko, a. s.

Numero de la konto: 731 7035/5200
IBAN: SK12 5200 0000 0000 0731 7035
SWIFT/BIC: INRBSKBX

 

ATENTU ! 

Mi atentigas individuajn membrojn de UEA, ke estas ebleco uzi  la personan konton (kun kredita saldo) en UEA, kaj realigi rektan ĝiron de la mono al speciala konto de SKEF-Slovakia Esperanta Federacio  kun la subindiko "Monumento M. Zvara".  

 Kodo de la konto : >skmz-g<

Per jena rekta ĝiro kadre de UEA oni povas ŝpari, ĉar la krompago por la eksterlandaj operacioj de bankoj estas sufiĉe multekosta. La mono kolektota en tiu ĉi UEA-konto estos sume transigita al koncerna konto en OTP Banka Sloven­sko. Pri la fakto mi informos vin.

Kontakta adreso: Milan Neubeler, ĉefdelegito de UEA en Slovakio – retadreso: neumil@zoznam.sk  

Nome de la prepargrupo dankas por via kunlaboro:

Inĝ. Marián ŠTURCEL, Alexander MÓZER, Ladislav NULLASZ kaj Milan NEUBELER

En Poprad, la 7-an de marto 2005

Mortis Václav Rajlich

La 4-an de aprilo 2005 forpasis jur-doktoro Václav Rajlich, honora civitano de la urbo Tábor, nestoro de la lokaj ŝakistoj, iniciatinto de la tutlanda ŝakista turniro 'La turo de Tábor', prezidanto de la loka grupo de la katolika popola partio kaj ankaŭ grava esperantisto, iama instruanto en la Somera Esperanto-Tendaro Lanĉov kaj en la Katolika Esperanto-tendaro en Sebranice. La katolika sekcio publikigis lian tradukon de la legendo Kristiano pri la martira morto de la Sanktaj Ludmila kaj Venceslao en Dio Benu, la tekston oni trovas en la interreto (vidu la adreson: http://members.chello.cz/malovec/VENCESLA.htm). Doktoro Rajlich mortis 91-jara (nask. 7.10.1914).


Morto de Sankta Venceslao

esperantigis Václav Rajlich

Frue ellitiĝas oferotaĵo de Kristo, beata Venceslao kaj soifante laŭ sia sankta kutimo rapidi kirkon, kie li, antaŭ kiam kunvenos popolo kaj komencos aktivado, povus dediĉi sin al pli longa preĝado kaj kiel bona paŝtisto kune kun sia aro dezirante aŭskulti aŭ kanti kunajn matenajn laŭdojn li baldaŭ estas kaptita en kaptilojn de intrigoj. Nome kiam la pastro de la kirko, unu el tiuj, el kiuj eliris malpraveco de Babilono, ekob­ser­vis alvenantan viron Dian, laŭ la ordono de la kolerplenuloj fermis la pordon de la kirko. Leviĝis nome eĉ preparitaj insidintoj, nome la frato kaj ĉiuj liaj armitoj. Kaj la elektita soldato de Dio vidante la fraton salutas lin kaj ĉirkaŭ kolo per manoj lin brakumante kaj kisante dankas al li dirante: "Estu sana por ĉiam, mia frato, kaj abundu per havaĵoj de ĉi tiu eĉ de estonta vivoj, akceptu vin Kristo al eterna festeno, ĉar vi min kaj ĉiujn miajn en tioma abundeco refreŝigis." Al tio li kun malmodesta spirito kaj koleraj okuloj per mano eliginte glavon, kiu kaŝe pendis sub lia mantelo, respondis: "Hieraŭ, kiel momento eblis, sed nun frato al frato servos tiamaniere". Kaj eksvinginte la glavon li hakis per ĝi en lian kapon, sed ĉar la povo de la Sinjoro ŝirmis lin, apenaŭ lia sango elŝprucis. El tia krom­ordinaraĵo tioma teruro surfalis la mizerulon, ke eĉ, kiam li duafoje glavis, al sia miro li sukcesis nenion, kio povus esti ago de forta viro. Lian nudan glavon per mano kaptinte beata Venceslao vortas: "Kiel malbone vi kondutas vundante min." Sed kiam li vidis, ke li sian intencon ne ĉesas, fine lin, kiel iuj diras, ekkaptis  kaj faligis al siaj piedoj dirante: "Jen, homo per propra juĝo pereigata, vi vidas, kiel mi povas vin propramane kiel la plej etan animalon pereigi, sed malpro­ksimu, ke la dekstra mano de Dia servisto makuliĝu per frata sango." Kaj la glavon, kiun li al li elŝiris, li redonis al la frato kaj sangante jam de li surmane li rapide rapidis kirkon. Sed tiu malfeliĉulo kriegis per forta voĉo kaj kursekvis lin kriante: "Amikoj, amikoj, kie vi estas? Malbonege vi subtenas vian sinjoron kaj mise vi helpas al situata en tioma angoro!" Tiam elfalegis la tuta aro da koleruloj el kaŝejoj, en kiujn ili estis diskurintaj, kun multaj glavoj kaj lancoj kaj per egaj vundoj lin vundinte ili mortigis lin ĉe kirka pordo. Tiam ankaŭ la sankta animo, liberigita el pundomo de ĉi tiu vivo, ornamita per laŭro da sango venke rifuĝis al la Sinjoro la dudek-okan de septembro, dum la ĉielo ĝojis kaj la tero ĝemis en la naŭcentdudeknaŭa jaro post enkarniĝo de la Sinjoro.

KOMUNIKO EL LA CO

La Centra Oficejo de UEA travivas mal­facilan periodon pro longdaŭra malsano de sia ĉefkontisto s-ro Marvin H. Stanley. Kvankam intertempe la antaŭa di­rek­toro de la CO, s-ro Pasquale Zapelli, ekdeĵoris kiel duontempa admi­nis­tra oficisto, foresto de la ĉefkontisto neeviteble lezas la funkciadon de la CO.  Pro eventualaj malglataĵoj en la plenu­ma­do de servoj mi petas komprenemon de la membroj. Osmo Buller, Ĝenerala Direktoro de UEA.

 

Centjariĝo de la E-kongreso

en Bulonjo ĉe Maro

Dum Paska semajnfino, de la 25-a ĝis la 30-a de marto 2005, la kongreso de Bulonjo­-ĉe-Maro (norda Francio) kun­igis esperantistojn el tuta Eŭropo por festi la centjariĝon de la unua Tutmonda Esperanto-Kongreso.

Muziko estis bone reprezentita jam okaze de la inaŭguro per paradmarŝo de la kongresistoj gvidataj de urba fanfar-bando de Bulonjo, de la Urba Teatro ĝis la urbodomo. Meze de tiu promenado en la urbo okazis halto en la Zamenhof-Placo, kie estis deponitaj florgarboj ĉe la busto de la patro de Esperanto. La Esperanto-himno "La Espero" antaŭis la francan himnon "La Marseillaise", la tuto kun oficiala plena pompo ...

(RET-INFO)

90-a UK en Vilno

La ĉijara UK realiĝos en la litova ĉefurbo en la tagoj de 23-a ĝis 30-a de julio 2005. Jam aliĝis preskaŭ 2000 personoj el 60 landoj. La kongresa temo estas „100 jaroj de Universalaj Kongresoj, 100 jaroj de egalrajta kaj demokratia internacia komunikado, 100 jaroj de aktiva dialogo inter kulturoj“. Vilno gastigos ankaŭ la Infanan Kongre­seton, sed la Internacia Junulara Kongre­so trovis sian lokon en la pola Zakopane. La postkongreson invitas Kenigsbergo-Kaliningrado, urbo apartenanta iam al Prusujo, nun al Rusujo (rezidejo de la esperantlingva eldonejo Sezonoj).

Předplatitelům časopisů Sennaciulo a La Migranto

Stal jsem se, počínaje rokem 2004, novým a jediným perantem pro členy SATu v Česku ( členství obsahuje i měsíčník Sennaciulo ) a pro La Migranto (orgán esperantských přá­tel přírody). Část našich esperantistů to vzala na vědomí a předplatné již v roce 2004 mým prostřednictvím uhradila. Obávám se však, že ně­kteří stále ještě nevzali tuto informaci na vědomí a v důvěře platili dřívěj­šímu perantovi. Ten však vydava­telům peníze již delší dobu neod­vádí. Může se jim tedy stát, že objednané časopisy Sennaciulo a La Migranto již nebudou dostávat. Pro­sím Vás o zaslání plateb na moji adresu nebo bankovní účet tak jak je uvedeno v obou časopi­sech. Připo­mí­nám, že členství SAT + Sen­naciulo činí 600,- Kč;  La Migranto 110,- Kč. Kdo z dřívějších před­platitelů už nemá o časopisy zájem, měl by mě o tom jasně informovat.

Václav Stibůrek

Korespondi deziras

Mgr. Zuzana PEŠKOVÁ, Novohrad­ská 12, SK - 990 01 - VEĽKÝ KRTÍŠ. Antaŭ 14-20 ŝi lernis Esperanton kaj konrespondis tutmonde kaj nun volus denove rekomenci.

Francesco Gaeta loĝas en suda Francio, estas E-on ŝatanta avo, kiu deziras korespondi rete, parole aŭ skribe kun via samlandan(in)o.   fra.gaeta@cegetel.net

Ni kondolencas

23.3. 2005 forpasis Jan Matyáš el Havířov (59-jara)

Esperantistoj en amaskomunikiloj

En la televida konkurso AZ-kvizo lastatempe aperis ankaŭ esperan­tistoj, nome Květa Krajíčková el Prago kaj post kelkaj semajnoj Zdeněk Hršel el Brno (tiu diris, ke Esperanto ne estas por li hobio, sed viv-opinio), en Milionulo konkursis Václav Vítek.

  Radiostacio VKV 103 Pardubice elsendis intervjuon kun Jarmila Rýznarová (9.5.2005) kaj loka ka­blo­televido en Ostrov nad Ohří in­ter­parolis kun s-ro Josef Novosad. La du lastaj programoj estis plene dediĉitaj al Esperanto, kiun la inter­vjuitoj klopodis prezenti al la pu­bliko kiel interesan ŝat-okupon, kvan­kam la redaktoroj puŝis la in­ter­parolon ne ĉiam en ĝusta direkto.

Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo

okazas de la 27-a ĝis la 29-a de majo 2005 en Modra – Piesok kun prelegoj pri regiona agado lak kun planoj de diversaj komisionoj. Ne mankas ankaŭ kulturaj kaj turismaj programeroj.

 

KALENDARO 2005

11.-17. 4. Skokovy

23. 4. Litomyšl

13.-15. 5. IKUE-konference Česká Třebová

14. 5. Šumperk

21. 5. Svitavy - infana tago

16.-27. 5. Ekspozicio en Plzeň

20.-22. 5. Renkontiĝo en Plzeň

9.-12. 6. TREP Plasy

18. 6. Lanškroun

19. 6. Čantoryje

3.-16. 7. Lančov, 1-a etapo

17.-30. 7. Lančov, 2-a etapo

31.7.-13.8. Lančov, 3-a etapo

6.-13. 8. Sebranice, IKUE-tendaro

13. 8. Lančov, renkontiĝo

14.-27. 8. Lančov - ripozado

10.9. Svitavy

8. 10. Renkontiĝo en Polička

21.-23. 10. ĈEA-kongreso

7.-13. 11. Seminario Skokovy

Jak platit svazu - Změna!

V kterékoliv pobočce Poštovní spořitelny a ve většině poboček České pošty si vyžádáte tisko­pis VKLAD, který vyplníte ve všech kolon­kách: částka Kč - sumu,  kterou platíte, č. účtu: 195 230 825, variabilní symbol: má celkem 10 kolonek - prvních pět je pro vaše číslo svazové legitimace (je uvedeno na adres­ním štítku při expedici Starta) a dalších pět pro variabilní symbol podle účelu platby (viz sez­nam).  Pokud platíte za klub (EK nebo sekci), uveďte svoje číslo legitimace a pošlete tajem­níkovi seznam, za koho platíte. Symbol kon­stant­ní je 0379 a název účtu je: Český espe­rantský svaz. Stejná čísla uveďte na ústřižek, který slouží jako doklad o platbě. (Viz otištěný vzor tiskopisu). Platba je bez poplatku. Na starý účet u KB již nic neplaťte!!!

 

Seznam čísel (variabilní symboly):

06940 členství ČES

06941 členství UEA

06942 předplatné Starta bez členství

06943 dary ČES

06944 zápisné do Odborné knihovny ČES

07001 předpl. Monato (650,-Kč)

07002 předpl. La Gazeto (650,- Kč)

07003 předpl. La Ondo de Esp-o (500,- Kč)

07004 předpl. Juna Amiko (300,- Kč)

07005 předpl. Literatura Foiro (970,- Kč)

07006 předpl. Heroldo de Esp-o (1030,- Kč)

07007 předpl. Femina (650,- Kč)

07008 předpl. Litova stelo (320,- Kč)

50200 sekce železničářů IFEF

50400 komise pedagogická ILEI

50401 písemný kurs začátečníci

50402 písemný kurs pokročilí

50404 Paroliga kurso

50405 svazové zkoušky

50800 sekce nevidomých LIBE

50900 sekce zdravotníků UMEA

51000 sekce křesť. esp. KELI

51100 sekce katol. esp. IKUE

51200 sekce informatiky

70100 komise pro tisk a inf.

80200 ediční fond

80300 propagace v tisku

80400 fond Tilio

 

 

Zájemci o časopisy,

 

pište na adresu nového peranta: Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, 290 01 Poděbrady, tel. 325 615 651, cea.polnicky@quick.cz. Způsob placení najdete v levém sloupci této strany.

Monato: 650,- Kč, v.s. 07001, 12 čísel ročně, 36 stran formátu A4

La Gazeto: 650,- Kč, v.s. 07002, 6 čísel ročně, 32 stran formátu A5

La Ondo de Esperanto: 500,- Kč, v.s. 07003, 11 čísel ročně, 24 stran formátu A4

Juna Amiko: 300,- Kč, v.s. 07004, 4 čísla ročně, 32 stran formátu A5

Litova stelo: 320,- Kč, v.s. 07008, 6 čísel ročně, 36 stran formátu A5

*Literatura Foiro: 970,- Kč, v.s. 07005, 6 čísel ročně, 56 stran formátu A 5

*Heroldo de Esperanto: 1030,- Kč, v.s. 07006, 17 čísel ročně, 4 strany formátu A 3

*Femina: 650,- Kč, v.s. 07007, 4 čísla ročně, 28 stran formátu A

 

Periodikum Českého esperantského svazu (36. ročník)

Redaktor: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno,

malovec@volny.cz; http://members.chello.cz/malovec/

Členská evidence a změny adres: Pavel Polnický, ČES, Na Vinici 110/10, 290 01 Poděbrady, tel. 325 615 651, cea.polnicky@quick.cz

Uzávěrka dalšího čísla: 15.8.2005

O

rgano de Ĉeĥa Esperanto-Asocio (36-a jarkolekto)

Abonebla ĉe UEA, ĉe niaj perantoj aŭ rekte ĉe nia Asocio

Abonprezo: 10 eŭroj

(se aerpoŝte: + 2 eŭroj)

Redaktoro: Miroslav Malovec,

Bosonožská 15/10, 625 00 Brno,

Ĉeĥio, e-mail: malovec@volny.cz;

http://members.chello.cz/malovec/

Presis: HRG Litomyšl

Redakto-fermo de la sekva numero: 15.8.2005

ISSN 1212-009X

 

Ŝanĝo de la asocia adreso:

Ĉeĥa Esperanto-Asocio, c/o Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, 290 01 Poděbrady, tel. 325 615 651, cea.polnicky@quick.cz