Hlavní strana

 

Starto (texty jednotlivvých čísel)

 

O Startu

 

O esperantu

 

Esperanto v Česku

 

Esperanto ve světě

 

Esperantská literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperantský zpravodaj

 

Zodpovědná redaktorka a vydavatelka: Julie Šupichová

 

Esperantský zpravodaj 1/září/1920: Všem příznivcům esperantského hnutí! (J. Š.), J. Šupichová: Mají se děti učiti esperantu?, Světové sjezdy esperantistů, Kronika domácí (kroužek esperantistek), Různé (kongres Volné Myšlenky, ženský kongres doporučuje esperanto), Adresář mládeže, Zpráva redakce a administrace.

 

Esperantský zpravodaj 2/listopad/1920: Komenský a idea řeči mezinárodní, M. Lukáš: Jak mě prospělo esperanto za války, XIII. světový kongres esperantistů v srpnu r. 1921 v Praze, R. Hromada: O našem Svazu, Kronika domácí, Různé zprávy, Spolkové zprávy, Hovorna.

 

Esperantský zpravodaj 3/prosinec/1920: H. K. Bouška: Tvůrce esperanta, B. Tittl: Dvě chvíle, Zamenhofovy spisy, Dr. Hj. Unger: Praktický význam esperanta, XIII. světový kongres esperantistů v srpnu r. 1921 v Praze, Kronika domácí, Různé zprávy, Spolkové zprávy, Hovorna.

 

Esperantský zpravodaj 4-5/leden/1921: Esperanto a Svaz národů, Esperanto a obchod, O vzniku esperanta, J. Šupichová: Jak se učiti esperantu?, XIII. světový kongres esperantistů v srpnu r. 1921 v Praze, F. Šilha: Esperantské hnutí mezi dělnictvem v cizině, Kronika domácí, Různé zprávy, Spolkové zprávy, Adresář mladých dopisovatelů.

 

Esperantský zpravodaj 6/březen/1921:  S. Kamarýt: Proč jsme esperantisty?, R. Fridrich: Naděje kongresové, J. Šupichová: Propagujme esperanto!, Zamenhofovy projevy, XIII. světový kongres esperantistů v srpnu 1921 v Praze, Kronika domácí, Různé zprávy, Hovorny.

 

Esperantský zpravodaj 7-8/květen/1921: E. Kühl: Češi a esperanto, A. Janalíková: Jak prospělo mně esperanto na cestách, XIII. světový kongres esperantistů v srpnu 1921 v Praze, Významné úspěchyesperanta, Zamenhofovy projevy, O příštím míru, O prvém kongresu, O účelu našich kongresů, O autorovi Volapüku, O našem jazyku, O nezbytnosti shody, E. Fischer: Jak jsem se stal esperantistou, Kronika domácí, Různé zprávy, Spolkové zprávy, Hovorna.

 

Esperantský zpravodaj 9/červen/1921: Svátek esperantistů, Zanoni: Jak se neučiti dobře esperantu?, XIII. světový kongres esperantistů v srpnu 1921 v Praze, Sjezdy esperantistů před a po XIII., Několik rad samoukům, Naše časopisy, Různé zprávy, Hovorna.

 

Esperantský zpravodaj 10/říjen/1921: J. Šupichová: Třináctý světový sjezd esperantistů v Praze, XIV. světový kongres esperantistů v Helsinkách, Sjezdy konané při XIII., Čestné členství, Statistika účastníků, Různé zprávy, Kronika domácí, Práce českých esperantistů, Hovorna.

 

Esperantský zpravodaj 1/leden/1922: J. Šupichová: Esperanto v roce 1921, Ku práci!, XIV. světový kongres esperantistů v Helsinkách, Užijte prakticky esperanta!, Krajové adresy esperantských rádců, Kronika domácí, Esperanto a škola, Oni parolas kaj korespondas esperante, Adresy dopisovatelů, Hovorna.

 

Esperantský zpravodaj 2/únor/1922: Mezinárodní konference pro vyučování esperanta na školách, Došlé publikace, Kronika domácí, Různé zprávy, Jazykový koutek, Adresydopisovatelů.

 

Esperantský zpravodaj 3/březen/1922: J. A. Komenský, S. Dlouhá: Co čísti?, Z našich časopisů, Esperanto a škola, Ženevská konference, Užijte prakticky esperanta!, XIV. světový kongres esperantistů v Helsinkách, Kronika domácí, Různé zprávy, Jazykový koutek.

 

Esperantský zpravodaj 4/duben/1922: W. M. Page: Esperanto a Svaz národů, F. Pátek: Poučování školní mládeže o esperantu, Z našich časopisů, Došlé časopisy z ciziny, Kronika domácí.

 

Esperantský zpravodaj 5/květen/1922: J. Šupichová: Mezinárodní konference učitelstva v Ženevě, Pčehled, Různé zprávy, Došlé publikace.

 

Esperantský zpravodaj 6/červen/1922: Manifest Mezinárodní konference o esperantu ve škole k učitelstvu celého světa, Vyučování esperantu na československých školách ve školním roce 1921/1922, K. Hlaváčová: České písně na ženevském jezeře, M. Moudrá: Náš první kongres v Brně, Došlé publikace z ciziny, Kronika domácí, Jazykový koutek, Adresy dopisovatelů.

 

Esperantský zpravodaj 7/září/1922: XIV. světový kongres esperantistů, Propagace československé věci pomocí esperanta, Mezinárodní svaz učitelstva, S. Kamaryt: Potřeba organisace, Došlé publikace, Z ciziny, U nás, Významné úsudky o esperantu, Krajoví rádci, Jazykový koutek, Adresy dopisovatelů, Hovorna.

 

Esperantský zpravodaj 8/říjen/1922: B. Vlčková: Světový kongres esperantistů ve Finsku, Pro a proti esperantu (dva důvody proti esperantu, smluvitelnost ve Svazu národů, Význam esperanta pro vzduchoplavbu, Bábel radiotelegrafistů, Kongresy bez esperanta), Otázka esperanta ve Svazu národů, Kronika domácí, Došlé publikace.

 

Esperantský zpravodaj 9-10/prosinec/1922: A. Batěk: Esperantské zpravodajství, B. Vlčková: Světový kongres esperantistů ve Finsku, A. Hejnová: Povinnost pravého esperantisty, Dopis ruského esperantisty, M. Havlová: Esperanto jazykem dělníků?, J. Šupichová: Proč se chci učiti esperantu?, Různé zprávy, Kronika, Došlé publikace, Překlady Jazykového koutku, Adresy dopisovatelů.

 

Esperantský zpravodaj 1/leden/1923: J. Šupichová: Učte se esperantu!, Kronika domácí, Ze Svazu, Do nového ročníku, Mluvnice - Gramatiko, S. Dlouhá: Anguleto por progresintoj, J. F. Hruška: Cervoj (tr. A. Černohorská).

 

Esperantský zpravodaj 2-3/únor-březen/1923: A. Pitlík: Esperantsko-obchodní konference v Benátkách (2.-4. IV. 1923), Jaký má být učitel esperanta?, Mluvnice - Gramatiko, S. Dlouhá: Anguleto por progresintoj, Maljuna kaj juna hundo (tr. A. Č.), Kronika domácí, XV. světový kongres esperantistů, Ze Svazu, Různé zprávy, Došlé publikace, Adresy dopisovatelů, Hovorna.

 

Esperantský zpravodaj 4/duben/1923: A. Pitlík: Mezinárodní konference pro pomocný světový jazyk obchodu a turistiky, Kronika domácí, Došlé publikace, Mluvnice - Gramatiko, S. Dlouhá: Anguleto por progresintoj, A. Jirásek: Ponto de Karolo IVa, Juna kaj maljuna korniko (tr. A. Č.), A. Batěk: Aforismoj.

 

Esperantský zpravodaj 5/květen/1923: O. Sklenčka: UEA, XV. světový kongres v Norimberce, Kronika domácí, R. Hromada: IV. valné shromáždění Svazu čsl. esperantistů, Listárna.

 

Esperantský zpravodaj 6/leden/1923: S. Kamaryt: Několik myšlenek o budoucnosti esperanta, XV. světový kongres esperantistů v Norimberce 2-8 srpna 1923, Různé zprávy, Kronika domácí, Ze Svazu, Mluvnice - Gramatiko, Anguleto por progresintoj, Bedřich Smetana, Z ciziny.

 

Esperantský zpravodaj 7-8/září-říjen/1923: J. Šupichová: XV. světový kongres esperantistů v Norimberku, L. Šišmanová: Jak a proč stala jsem se esperantistkou, M. Moudrá: Z mých potulek po jihu, Čs. E. Ú., Kronika domácí, Různé zprávy, Mluvnice - Gramatiko, Anguleto por progresintoj, Kiamaniere la idolanoj ĉeĥoj enterigadis mortajn korpojn, Malgranda Helenjo.

 

Esperantský zpravodaj 9/listopad/1923: XVI. světový kongres esperantistů bude se konati o prázdninách roku 1924 ve Vídni, Čs. ministerstvo školství a esperanto, Kronika domácí, Různé zprávy, Mluvnice - Gramatiko, Anguleto por progresintoj.

 

Esperantský zpravodaj 10/prosince/1923: P. Berg-Ahuta: Esperantem střední a východní Evropou, O. Ginz: Přináší znalost esperanta užitek?, Z institutu, Mluvnice - Gramatiko, Anguleto por progresintoj, J. F. Hruška: Lumo, Našim čtenářům!