Hlavní strana

 

Starto (texty jednotlivvých čísel)

 

O Startu

 

O esperantu

 

Esperanto v Česku

 

Esperanto ve světě

 

Esperantská literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERANTSKÁ PŘEKLADOVÁ LITERATURA

Od roku 1887, kdy byla zveřejněna první učebnice esperanta, se začala v tomto jazyce soustavně pěstovat a rozvíjet literatura všeho druhu. Zamenhof jako iniciátor si uvědomoval společenský charakter lidské řeči a dbal jak na praktické a organizované používání esperanta, tak i na jeho literární propracování. Více než stoletá spisovatelská činnost esperantistů všech kontinentů vytvořila poměrně rozsáhlou literaturu.

Nejvýznamnější díla přeložená do esperanta 

Překladatelství

U všech kukturních jazyků světa předcházela literatura překladová původní tvorbu a nejinak tomu bylo i u esperanta. Překlady umožňují přebírat stylistické prostředky vyspělých jazyků, rozšiřovat slovní zásobu i frazeologii a zároveň vyzkoušet vlastní výrazové prostředky v konfrontaci s jinými jazyky. Překlady plní ovšem i další funkce. Překládání veleděl světové literatury je věcí prestiže jazyka a důkaz jeho vyjadřovacích schopností. Díla z pokladnice malých národů jsou zase propagací málo známých literatur ve světě. Konečně, beletrie všeobecně slouží studujícím k upevnění znalostí získaných z učebnic a slovníků, protože umělecké dílo dokáže vyvolat iluzi cizojazyčného prostředí plného života a nenápadně zábavnou formou procvičovat vnímání cizího jazyka.

        Prvním literátem a překladatelem esperanta byl samozřejmě jeho autor LUDVIK LAZAR ZAMENHOF (1859-1917), varšavský oční lékař rusko-židovského původu. Už před zveřejněním jazyka (1887) překládal světové klasiky, protože věděl, že nejdříve se sám musí naučit v nové řeči myslet a vyzkoušet její tvárnost na náročném jazykovém materiálu. Překlady byly později zveřejňovány časopisecky, ještě později knižně a sloužily svou autoritou jako jazyková norma, i když Zamenhof sám se vzdal autorských práv na esperanto a tvrdil, že jeho práce mají soukromý charakter jako práce kteréhokoliv jiného dobrého stylisty. Překlady klasiků měly v tomto období podobný účel jako Jungmannovy pro češtinu na začátku 19. století. Měly především uvést nový literární jazyk do života a zformovat jeho stylistiku a frazeologii. Zamenhof přeložil knihu přísloví, kterou v ruštině s polskými, francouzskými a německými ekvivalenty sestavil jeho otec Marek Zamenhof, a vydal ji pod názvem Proverbaro (Sbírka přísloví, 1910). Také Malnova Testamento (Starý Zákon, 1907-1914) jako základní dílo světového písemnictví měl vedle prestiže získat jazyku především bohatství nesčetných okřídlených výrazů, které pronikly do většiny jazyků, a dát jim ustálenou esperantskou podobu.

        I když má esperanto volný slovosled podobně jako čeština, neznamená to, že se jedná o slovosled libovolný. Určitý způsob vyjadřování je pociťován jako normální, bezpříznakový, každá změna pak působí jako důraz nebo prostě jako stylistická neobratnost. Zamenhofovy překlady klasiků neměly za cíl seznámit čtenáře s těmito díly, která jsou všeobecně známá, ale měly vypracovat právě určitý stylistický vzor, který by každý mohl snadno porovnat s překlady ve své mateřštině a tím si uvědomit rozdíly ve způsobu vyjadřování. Šlo o to, aby lidé různých národností používali esperanto víceméně shodně. Přeložil tato díla: Ch. Dickens: La Batalo de l' Vivo (Boj života, 1891); W. Shakespeare: Hamleto (Hamlet, 1894); N. V. Gogol: Revizoro (Revizor, 1907); Molière: Georgo Dandin (Jiří Dudek, 1908); J. W. Goethe: Ifigenio en Taŭrido (Ifigenie na Tauridě, 1908), F. Schiller: La Rabistoj (Loupežníci, 1908); E. Orzezsko: Marta (Marta, 1910), Ŝalom-Aleĥem: La Gimnazio (Gymnázium, 1910); H. Heine: Rabeno de Baĥaraĥ (Rabín z Bacherachu, 1914). Časopisecky vycházely Fabeloj de Andersen (Andersenovy pohádky) a staly se nejpopulárnějším z jeho překladů jako základní pedagogická pomůcka pro studující.

       

        Překladatelskou techniku v esperantu posunul kupředu další Polák ANTONI GRABOWSKI (1857-1921), který se po drobných překladech z Goetha, Sienkiewicze, Pruse, Slowackého a Moniuzska pustil do veledíla polské literatury Sinjoro Tadeo (Pan Tadeáš, 1918) od Adama Mickiewicze. Význam tohoto překladu není tolik v rovině umělecké jako spíše lingvistické. Hutnost Mickiewiczova verše nutila překladatele hledat úsporné prostředky, jak do několika slabik vtěsnat myšlenku, což vedlo např. k tvorbě sloves z podstatných a přídavných jmen, z předložkových výrazů vytvářet příslovce, důkladně propracovat odvozování a skládání slov. I když se neujaly všechny inovace, přesto velká jejich část žije v esperantské beletrii dodnes a Grabowski bývá nazýván "otcem esperantské poezie".

        Velkým pokračovatelem v jazykovém experimentování byl Chorvat IVO ROTKVIČ (1901-1983), který svůj překladatelský talent nejvíce rozvinul při převodu knihy Mirko Jelušiče Cezaro (Caesar, 1934). Tento historický román není sám o sobě zvlášť velkým dílem ani v rámci chorvatské literatury, avšak v esperantské kultuře zaujímá jeho překlad významné postavení díky stovkám velice vtipných jazykových řešení, která s Rabelaisovskou vynalézavostí plasticky vykreslují situace. V překladu nejsou použity žádné novotvary (neologismy), Rotkvič dokazuje, že dosavadní slovní zásoba esperanta je dostatečně bohatá, pouze lidé využívají jen zlomek jejích možností. Cílem překladatele nebylo reprodukovat originál co nejpřesněji, nýbrž ukázat bohatství esperanta a jeho slovotvorného systému.

        Vedle překladů, které se snažily především obohatit jazyk jako takový, vznikaly i překlady s vyššími uměleckými ambicemi. Za největšího esperantského stylistu je dodnes považován KAZIMIERZ BEIN (1872-1959), Polák, lékař, známý pod pseudonymem KABE. Jeho největším dílem je velký historický román La Faraono (Farao, 1907) od B. Prusa pro mistrovství překladu a slohovou krásu. Také jeho další překlady La Fundo de l' Mizero (Dno bídy, 1904) od W. Sieroszewského, La Interrompita Kanto (Přerušená píseň, 1905) a Bona Sinjorino (Dobrá paní, 1909) od E. Orzeskové, Elektitaj Fabeloj (Vybrané pohádky, 1906) od bratří Grimmů, Versaĵoj en Prozo (Verše v próze, 1909) a Patroj kaj Filoj (Otcové a děti, 1909) od I. S. Turgeněva se vyznačují prostým vytříbeným stylem. Kabe kladl důraz na lehkost a vyváženost věty, méně již na bohatý slovník.

        Esperantské překladatelství a literaturu vůbec nejvíce ovlivnil Maďar KALMAN [KOLOMANO] KALOCSAY (1891-1978), universitní profesor a primář nemocnice v Budapešti, mnohostranně a podivuhodně vzdělaný. Světovou poezii překládal z třicítky jazyků, od antických až po současné básníky. Dbal nejen na krásný styl, ale i na bohatství jazyka a vystižení originálu v intencích autora. Bývá srovnáván s naším Vrchlickým ve snaze dohonit ostatní jazyky a obohatit esperantskou literaturu o světová veledíla. Psal i původní poezii, o které bude řeč na jiném místě. Jeho nejbližším spolupracovníkem byl Francouz GASTON WARINGHIEN (1901-1991), také profesor. Společně redigovali časopis Literatura Mondo (Literární svět) vycházející v Budapešti, zpracovali nejpodrovnější mluvnici esperanta Plena Gramatiko (Úplná mluvnice), pomůcku pro esperantské básníky včetně retrográdního slovníku Parnasa Gvidlibro (Průvodce Parnasem), psali esejo o stylu a metrice, také některé překlady jsou jejich společným dílem. Waringhien je autorem největších esperantských slovníků. V úsilí rozvíjet básnický jazyk v esperantu zavedli řadu neologismů, tj. nových kořenných slov, která před nimi nikdo nepoužil (nové odvozeniny se v esperantu za neologismy nepovažují). Společnými překladatelskými počiny jsou Floroj De l' Malbono (Květy zla, 1957) od Baudelaire (ve spolupráci s dalšími překladateli) a Kantoj kaj Romancoj (Písně a romance, 1969) od H. Heineho. Kalocsay přeložil řadu děl sám: Kantanta Kamparo (Zpívající venkov, 1923), přes sto maďarských lidových písní, Johano La Brava (Janek Hrdina, 1923), lidová pohádka od Pettöfiho, La Tragedio de l' Homo (Tragedie člověka, 1924, přepracováno 1965), veledílo maďarské literatury od I. Madáche, Romaj Elegioj (Římské elegie, 1932) a La Taglibro (Deník, 1932), obě od Goetha, La Infero (Peklo, 1933) od Danteho, Eterna Bukedo (Věčná kytice, 1931), mezinárodní básnická antologie z 22 jazyků, Reĝo Lear (Král Lear, 1966), Somermeznokta Sonĝo (Sen noci svatojánské, 1967) a Tempesto (Bouře, 1971), všechny od W. Shakespeara, Libero kaj Amo (Svoboda a láska, 1970), vybrané básně Petöfiho, La Morto de la Ĉielarko (Smrt duhy), básnická sbírka E. Adyho a veledílo Tutmonda Sonoro (Zvučný hlas celého světa, posmrtné vydání 1981), obsahující na 600 básní 185 básníků z 30 jazyků za čtyři tisíciletí. Z prózy přeložil drama F. Karinthyho Morgaŭ Matene (Zítra ráno, 1923), novely Rozinjo (Růženka, 1938) od G. Törtöka a Du Kokcineloj (Dvě slunéčka sedmitečná, 1922) od G. Gárdonyiho a komedii od Heltaie La Paĉjo de la Reĝidino (Královnin tatínek). Kalocsay vypracoval celou poetiku esperanta, nesmírně obohatil jazyk také zavedením mnoha poetických slov.

        Kalocsayovými vrstevníky byly i čeští mistři esperantského překladu.

RUDOLF HROMADA (1890-1964) překládal ze všech českých básníků (Erbena, Sv. Čecha, Machara, Heyduka, Sládka, Vrchlického, Wolkera, Dyka, Seiferta, Sovy, Šrámka, Tomana, Neumanna aj.), avšak nejzdařilejší byly převody nejznámějších básní z Bezručových Slezských písní (Maryčka Magdonova, Kanton Halfar, Ostrava atd.). Zbývající básně přetlumočili T. Pumpr a J. Kořínek a celá kniha vyšla v roce 1970 pod názvem Sileziaj Kantoj. Z prozaických překladů dosáhl vrcholu u Fučíkovy Reportáže, vyšlé posmrtně (Riporto skribita sub pendumila maŝo, 1979).

        MILOŠ LUKÁŠ (1897-1976), překládal básně i prózu nejen z češtiny, ale i z mnoha jazyků antických i moderních, uměl podat obsah a formu kongeniálně s původním dílem. Na dvě stovky kratších překladů se zachovaly v esperantském tisku po celém světě, avšak knižně mu vyšla jen divadelní hra J. Vrchlického Nokto en Karlův Týn (Noc na Karlštejně, 1921). Jeho nejoblíbenějším autorem byl J. S. Machar, ale najdeme u něho i Čecha, Čelakovského, Sovu, lidové písně, Čapka, Arbesa, Drdu, Haška, Jiráska, Hviezdoslava, Čechova, i moderní řecké básníky. Je považován za jednoho z nejlepších esperantských stylistů na světě.

        TOMÁŠ PUMPR (1906-1972) dokázal vybrušovat své překlady i několik let k vysoké dokonalosti a vybíral si především rozsáhlejší celky. Mezinárodnímu publiku představil Erbenovu Kytici národních pověstí (Bukedo el la naciaj mitoj, 1938), Máchův Máj (Majo, vydán posmrtně 1998) a tři nejslavnější opery: Vendita Fianĉino (Prodaná nevěsta), En la puto (V studni) a Najado (Rusalka). Všechny byly odvysílány po válce pražským rozhlasem v tzv. Verda Stacio (Zelená stanice) - nahrávka Rusalky se dochovala, v hlavních rolích s Marií Tauberovou, Beno Blachutem a Karlem Kalašem, komentář čte Karel Höger. Vrcholem Pumprova překladatelského umění je Bapto de caro Vladimir (Křest svatého Vladimíra, 1953) od Karla Havlíčka Borovského. Na překladu pracoval přes deset let, vytvořil několik verzí, až dosáhl obdivuhodné virtuozity. Přidáním četných vnitřních rýmů vykompenzoval lidová slůvka, která originálu dodávají šťávu, humor a satirické ostří, takže esperantská verze působí velmi podobným dojmem. Překlad vyšel na Kanárských ostrovech, zprvu vyvolal skandál mezi nábožensky založenými esperantisty, kteří požadovali zničení celého nákladu, ale dnes je překlad oceňován jako jeden z nejlepších překladatelských výkonů v esperantu.

        JIŘÍ KOŘÍNEK (1906-1998) byl jedním z nejlepších překladatelů operních árií a písní (na 250 překladů), vynikající překladatel z české poezie a stejně vynikající autor původních básní, vysoce oceňovaných na mezinárodních literárních soutěžích. Knižně vyšly Panjo (Maminka, 1960 Ljubljana) od J. Seiferta, Flugilhava ŝtono (Okřídlený kámen, 1985 Brazilie) a Sur la sojlo de la amo (Na prahu lásky, 1986 Brazilie) od Markéty Procházkové. V rukopisech se zachovala divadelní hra Manon Lescaut V. Nezvala a opera Jakobeno (Jakobín) Antonína Dvořáka. Nesčetné drobné práce jsou rozsety v esperantském tisku.

 

        Dnes jsou nejuznávanějšími překladatelskými osobnostmi v esperantské literatuře Skot William Auld a Kolumbijec Fernando de Diego.

WILLIAM AULD (1924-) je především jedním z největších esperantských básníků, ale vynikl i několika významnými překlady: Don Johano (Don Juan) od Byrona, Epifanio aŭ kiel vi volas (Jak se vám líbí) od Shakespeara, La graveco de la fideliĝo (Jak je důležité mít filipa) Oscara Wildea, Spartako (Spartakus) od J. L. Mitchella, Aniaro (Aniara) H. Martinsona, La urbo de terura nokto (Město hrozné noci) od Thomsona, a v poslení době je jeho hlavní překladatelský výkon třídílný světový bestseller La Mastro de la Ringoj (Pán prstenů, 1995-1998).   

               

FERNANDO DE DIEGO (1919-2005) překládá veledíla nejen ze španělštiny, ale i angličtiny a francouzštiny. Jeho překlady se vyznačují stylistickým mistrovstvím a vysokou náročností. Nejdůležitějším překladem je Cervantesův La indiĝena hidaldo Don Quijote de la Mancha (Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha, 1977), ale i ostatní autoři patří k největším: Frederico García Lorca: Cigana romancaro (Cikánské romance, 1971); Pío Baroja: La arbo de sciado (Strom vědění, 1975); Antonio Machado: La lando de Alvargonzález (Země Alvargonzálezova, 1969); Rómulo Gallegos: Doňa Barbara (1975), Guy de Maupassant: Boul de Suif (1982); Honoré de Balzac: Drolaj rakontoj (Rozmarné povídky, 1989), Gabriel García Márquez: Cent jaroj de soleco (Sto roků samoty, 1992), Robert Louis Stevenson: D-ro Jekyll kaj S-ro Hyde (Dr. Jekyll a pan Hyde, 1985); Jack London: Norda odiseado (Odysea severu, 1988); Ernest Hemingway: La oldulo kaj la maro (Stařec a moře, 1996) a další.

Jako v každém jazyce, i v esperantu vedle největších překladatelských osobností pracuje i řada překladatelů menších, průměrných i špatných. K významnějším překladům můžeme přičíst veledílo čínské literatury Ruĝdoma sonĝo (Sen v Červeném domě, 1995), Dostojevského Puno kaj Krimo (Zločin a trest, 1993), La Majstro kaj Margarita (Mistr a Markéta, 1991) Michaila Bulgakova, Trigroŝa Romano (Třígrošový román, 1977) Bertolda Brechta, Faŭsto (Faust, 1999) J. W. Goetha, Blanka malsano (Bílá nemoc, 1938) Karla Čapka, Quo vadis H. Sienkiewicze a pro děti mládež např. Collodiho Pinokjo (Pinocchio, 1930), La sencesa rakonto (Nekonečný příběh, 1997) aj.