Hlavní strana

 

Starto (texty jednotlivvých čísel)

 

O Startu

 

O esperantu

 

Esperanto v Česku

 

Esperanto ve světě

 

Esperantská literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvýznamnější překlady do esperanta

About: La Reĝo de la Montoj (Král hor)

Aeschylus: Prometeo ligita (Upoutaný Prométeus)

Amicis: Koro (Srdce)

Andersen: Fabeloj (Pohádky) - přel. L.L.Zamenhof

Andrič: Vizaĝoj (Tváře)

Apitz: Nuda inter lupoj (Nahý mezi vlky) - přel. K.Schulze

Apulejus: Amoro kaj Psiĥe (Amor a Psyché)

Arbes: Rakontoj (Povídky) - přel. J.Grňa

Asch Salom: La sorĉistino el Kastilio (Čarodějnice z Kastilie)

Azevedo: Amo per proverboj (Láska podle přísloví)

Balzac: La fimao de la kato, kiu pilkludas (Podník u pálkující kočky)

Balzac: Drolaj rakontoj (Žertovné povídky) - přel. F. de Diego

Baroja: La arbo de la sciado (Strom poznání) - přel. F. de Diego

Bass: Forlasita (Opuštěná)

Baudelaire: Floroj de l' Malbono (Květy zla) - přel. Kalocsay, Waringhien

Bernard, T.: La angla lingvo sen profesoro (Angličtina bez učitele)

Bezruč: Sileziaj kantoj (Slezské písně) - přel. Hromada, Kořínek, Pumpr

Biblio (Bible) - přel. L.L.Zamenhof

Bjornson: Synnove Solbakken (Synnove Solbakken)

Bjornson: Gaja knabo (Veselý chlapec)

Boccaccio: Dekamenrono - unuaj tri tagoj (Dekameron - první tři dny) - přel. Martinelli, Waringhien

Böll: La perdita honoro de iu Katarina Blum (Ztracená čest Kateřiny Bloomové) - přel. R. Schulz

Botev: Elektita verkaro (Vybraná díla)

Brandys: Kiel esti amata (Jakbýt milován)

Brecht: Trigroŝa romano (Třígrošový román) - přel. K.Schulze

Bronte Ch.: Jane Eyre (Jana Eyrová) - přel. Bulthuis

Březína: La konstruado en alto (Stavba ve výši) - přel. Kilian

Bulgakov: La Majstro kaj Margareta (Mistr a Markéta) - přel. Pokrofskij

Butler: Erevono (Erewhon)

Byron: Don Johano (Don Juan) - přel. Auld

Byron: Kain (Kain)

Camoes: La Luzidoj (Lusovci)

Camus: La Framdulo (Cizinec) - přel. Goninaz

Carrol: La Aventuroj de Alicio en Mirlando (Alenka v říši divů)

Cervantes: Inĝenia hidalgo Don Quijote de la Mancha - přel. Fernando de Diego

Cchao S'ue-čchin (CaoXuequin): Ruĝdoma sonĝo (Sen v červeném domě) - přel. Xie Yuming

Cicero: Sonĝo de Scipio (Scipiův sen)

Cocteau: Bela Indiferentulo (Krásný lhostejný) - přel. Bernard

Cocteau: Homa voĉo (Lidský hlas) - přel. Bernard

Collodi: Pinokjo (Pinoccio) - přel. Mareshi

Conscience: Blinda Rozo (Slepá růže)

Čapek: R.U.R. - přel. Moraviaj Esperanto-Pioniroj

Čapek: Blanka malsano (Bílá nemoc) - přel. Kilian

Čapek: Skizoj pri Nederlando - přel. Degenkamp

Čapek: Libro de apokrifoj (Kniha apokryfů) - přel. Vondroušek

Čapek: Rakontoj el unu kaj el la dua poŝo (Povídky z jedné a druhé kapsy) - přel. Vondroušek

Čapek-Chod: Noveloj - Ĉe rotacia presmaŝino, La patro, Tujbranĉo (Novely - U rotačky, Otec, Větvička túje)

Čechov: Sveda alumeto - novelaro (Švédská zápalka - povídky) - přel. Korženkov, Kudrjavcev, Parfentjev, Zagvazdin

Čechov: Ĉeriza ĝardeno (Višňový sad - přel. Korženkov)

Dante: Infero (Peklo) - přel. Kalocsay

Daudet: Tartarin el Taraskono (Tartarin z Tarasconu)

Defoe: Robinsono Kruso - přel. Bulthuis

Dickens: La batalo de l'Vivo (Boj života) - přel. Zamenhof

Dostojevskij: Krimo kaj puno (Zločin a trest) - přel. Parfentjev

Dostojevskij: Blankaj Noktoj (Bílé noci)

Doyle: La ĉashundo de la Baskerviloj (Pes Baskervillský) - přel. Auld

Dumas: Tri rakontoj (Tři povídky)

Dyk: Ondro kaj drako (Ondřej a drak) - přel. Vondroušek

Eco: La serĉado de la perfekta lingvo (Hledání dokonalého jazyka)

Ende: La Senĉesa Rakonto (Nekonečný příběh)

Erasmus: La laŭdo de stulteco (Chvála bláznovství) - přel. G. Berveling

Erben: Bukedo (Kytice) - přel. Pumpr

Euripides: Bakĥantinoj (Bakchantky) - přel. Goodhier

Euripides: Ifigenia en Taŭrido (Ifigenie na Tauridě) - přel. Goodhier

Foglar: La knaboj de la Kastora Rivero (Hoši od Bobří řeky)

Fontaine: Fabloj (Bajky)

France Anatole: Thais - přel. Payson

Frank Anne: Taglibro (Deník) - přel. Degenkamp

Fučík: Riporto skribita en pendumila maŝo (Reportáž psaná na oprátce) - přel. Hromada

Fénelon: La aventuroj de Telemako (Telemachova dobrodružství) - přel. Valienne

Gallegos: Dona Barbara (Dona Barbara) - přel. F. de Diego

Gardonyi: Sklavoj de Dio (Otroci boží)

Goethe: Faŭsto (Faust) - přel. K. Schulze

Goethe: Ifigenio en Taŭrido (Ifigenie na Tauridě) - přel. Zamenhof

Goethe: Romiaj elegioj (Římské elegie) - přel. Kalocsay

Goethe: Taglibro (Deník) - přel. Kalocsay

Goethe: La Gefratoj (Sourozenci) - přel. Grabowski

Gogol: Revizoro - přel. Zamenhof

Gogol: La malvivaj animoj (Mrtvé duše) - přel. Vyčegjanin

Gold: Judoj sen mono (Židé bez peněz)

Goldoni: La gastejmastrino (Mirandolina)

Grass: La lada tambureto (Plechový bubínek)

Grimm: Fabeloj (Pohádky) - přel. Kabe

Hamsun: Victoria (Victoria)

Hašek: Ne nur soldato Švejk (Nejen voják Švejk - povídky)

Hašek: Aventuroj de la brava soldato Švejk (Osudy dobrého vojáka Švejka)

Hauptman: La Monaĥejo ĉe Sendomir (Sendomirský klášter)

Havel: Aŭdienco (Audience) - přel. Vondroušek

Havlíček-Borovský: Reĝo Lávra (Král Lávra) - přel. Pumpr

Havlíček-Borovský: Bapto de caro Vladimir (Křest svatého Vladimíra) - přel. Pumpr

Heine: La rabeno de Baharah (Bacharašský rabín) - přel. Zamenhof

Heine: Kantoj kaj romancoj (Písně a romance) - přel. Kalocsay

Hemingway: La oldulo kaj la maro (Stařec a moře) - přel. Fernando de Diego

Herben: Malriĉa knabo, kiu gloriĝis (Chudý chlapec, který se proslavil)

Heyerdal: Ekspedicio Kon Tiki - přel. Engholm

Hugo: La mizeruloj (Bídníci) - přel. Centezimala

Hugo: Hernani (Hernani)

Hugo: Legendo pri la bela Pekopeno kaj la bela Boldura (Legenda o krásném Pekopenovi a krásné Balduře)

Ibanez: Sango kaj sablo (Krev a písek)

Ibsen: Imperiestro kaj Galileano (Císař a Galilejský) - přel. Bulthuis

Ibsen: Peer Gynt (Peer Gynt) - přel. Haugen

Ibsen: Puphejmo (Domov loutek - Nora) - přel. Tangerud

Iwaskiewicz: La kvarteto de Mendelsson kaj aliaj rakontoj (Mendelssonovo kvarteto a jiné povídky)

Jelušič: Cezaro (Caesar) - přel. Rotkvič

Jesenin: Versoj elektitaj (Vybrané verše)

Kafka: La metamorfozo (Proměna)

Kafka: Sonĝo kaj aliaj rakontoj (Sen a jiné povídky)

Kalevala (Kalevala)

Kalevipoeg (estona nacia eposo, estonský národní epos) - přel. H.Dresen

Kálidása: Sakunfala (Sakunfala)

Karaslavov: Bofilino (Snacha)

Karel IV. Propra biografio (Vlastní životopis)

Karinthy: Vojaĝo en Faremidon (Cesta do Faremidy) - přel. Tárkony

Kivi: Sep fratoj (Sedm bratří)

Kivi: La botistoj (Ševci)

Konfucius: Analektoj (Rozpravy) - přel. Wang Chongfang

Korolenko: La sonĝo de Makaro (Makarův sen) - přel. Sidlovskaja

Korczak: Bonhumoraj rakontoj (Humoristické povídky)

Kožík: Lumo en tenebroj (Světlo v temnotách)

Kožík-Polách: Sur rozoj sternite (Na růžích ustláno)

Krishnamurti: Eduko kaj vivsignifo (Výchova a význam života)

Krleža: Adriatika temo (Adriatický námět)

Krusten: Okupacio (Okupace)

Krylov: Fabloj (Bajky) - přel. Devjatnin

Kvapil: Najado (Rusalka) - přel. Pumpr

La Nobla Korano (Korán) - přel. Chiussi

Lao'c: Tao-Te-Ĉing aŭ la libro de moralo (O Tao a cnosti) - přel. Nishi

L'isla Adam: La plej bela vespermanĝo en la mondo (Nejhezčí večeře na světě)

Lagerkvist: Mariamne (Mariamne) - přel. Nilsson

Lagerkvist: La patro kaj mi (Otec a já) - přel. Johansson

Lagerkvist: La lifto kiu malsupreniris en inferon (Výtah, který sjel do pekla) - přel. Gälimo

Lagerlöfová: Gösta Berling (Gösta Berling) - přel. Engholm

Lagerlöfová: La infanoj de Betlehem (Betlémské děti) - přel. Frode

Lagerlöfová: La ringo de la generalo (Generálův prsten) - přel. Engholm

Lagerlöfová: La miraventuroj de Nils (Nils Holgersson) - přel. Petrin

Lagerlöfová: La junulino el Stormyr (Dívka ze Stomyru) - přel. Frode

Lagerlöfová: La mono de sinjoro Arne (Peníze pana Arneho) - přel. Engholm

Lagerlöfová: La legendo pri la birdnesto (Legenda o ptačím hnízdě) - přel. Engholm

Leibniz: Monadologio (Monadologie) - přel. Boirac

Lermontov: Novaj Versaĵoj (Nové verše)

Lermontov: Kaukazaj Rakontoj (Kavkazské povídky)

Lessing: Natan la Saĝulo (Mudrc Nathan)

Lessing: Minna de Barnhelm aŭ soldata feliĉo (Minna z Barnhelmu aneb vojenské štěstí)

Liiv: Al abelujo ĝi flugas (Letí ke včelínu)

Límones: Veneno (Jed)

Lindgrenová: Pipi ŝtrumpolonga (Pipi Dlouhá Punčoška)

Lindgrenová: La fratoj Leonkoro (Bratři Lví srdce)

Lindgrenová: Ronjo, la rabistfilino (Rona, loupežnická dcerka)

Linnankoski: Batalo pri la domo (Boj o dům)

Linnankoski: La kanto pri fajr-ruĝa floro (Píseň o ohnivě rudém květu)

London: Norda odiseado (Odysea severu)

London: La balenodento (Velrybí zub)

London: La fera kalkanumo (Železná pata)

Loon: Rigardu la Teron (Pohleď na Zemi)

Lorca: Cigana romancaro (Cikánské romance) přel. F. de Diego

Lüsin: Noveloj (Povídky)

Madách: Tragedio de l' homo (Tragedie člověka) - přel. Kalocsay

Mahen: La koboldo Ondra (Skřítek Ondřej)

Mahen: Lunatiko (Náměsíčný)

Machar: Benedek (Benedek)

Márquez: Cent jaroj da soleco (Sto roků samoty) - přel. F. de Diego

Maupassant: La Normandaj Rakontoj (Normandské povídky) - přel. Dupuis

Maupassant: Sinjoro Jokasto kaj aliaj noveloj (Pan Jokasta a jiné povídky) - přel. Luez

Mauriac: Tereza Desquezroux (Tereza Desquezrouxá)

May: Liberigo (Osvobození)

Merchant: Tri Angloj Alilande (Tři Angličani v cizině)

Mérimé: Colomba (Colomba)

Mickiewicz: Sinjoro Tadeo (Pan Tadeáš) - přel. Grabowski

Mitchell: Spartako (Spartakus) - přel. Auld

Molière: Georgo Dandin (Jiří Dudek) - přel. Zamenhof

Molière: La malsanulo pro imago (Zdravý nemocný)

Molière: L'avarulo (Lakomec)

Molière: Don Juan aŭ la ŝtona festeno (Don Juan čili kamenná hostina)

Molnár: La knaboj de Paŭlo-strato (Chlapci z Pavelské ulice) - přel. L. Somlai

Morgenstein: Palmŝtrojmo - přel. R. Ŝulco

Móricz: Malriĉaj homoj (Chudí lidé)

Móricz: Ĉiela birdo (Nebeský pták)

Musset: Margot - přel. Valienne

Němcová: Avineto (Babička) - přel. Procházka, Tobek

Nesvadba: La perdita vizaĝo (Ztracená tvář) - přel. Staňura

Nezval: Manon Lescaut (Manon Lescaut) - přel. Kořínek

Nietzsche: Tiele parolis Zaratustra (Tak promluvil Zaratuštra) - přel. Verloren van Theemaat

Orwell: La Besto-Framo (Farma zvířat) - přel. Tucker

Orzeszkowa: Marta - přel. Zamenhof

Orzeszkowa: La Interrompita kanto (Přerušená píseň) - přel. Kabe

Orzeszkowa: Bona Sinjorino (Dobrá paní) - přel. Kabe

Otčenášek: Romeo, Julieta kaj tenebro (Romeo, Julie a tma) - přel. Váňa

Ovidius: La Metamorfozoj (Proměny) - přel. Vallienen

Pagnol: Topaze

Pelin: Elektitaj rakontoj (Vybrané povídky)

Pergaut: La butonmilito (Knoflíková válka)

Perault: Rakontoj pri feinoj (Povídky o vílách)

Petöfi: Johano la Brava (Statečný Jan) - přel. Kalocsay

Petöfi: Libero kaj amo (Svoboda a láska)

Platono: Apologio de Sokrato, Kritono (Obrana Sókratova, Kritón) - přel.Goodheir

Platono: La Respubliko (Ústava) - přel. Broadribb

Proust: Pri legado (O čtení) - přel. Combot

Prus: La Faraono (Farao) - přel. Kabe

Prus: Pekoj de l'infaneco (Hříchy dětství) - přel. Grabowski

Prévost: Manon Lescaut - přel. Valliene

Pu Songling: Mirrakontoj de Liaozhai (Zkazky o šesteru cest osudu) - přel. Laŭlum

Puškin: La Neĝa blovado (Vánice) - přel. Grabowski

Puŝkin: La kapitanfilino (Kapitánská dcerka) - přel. Sidlovskaja

Puŝkin: Eŭgeno Onegin (Evžen Oněgin) - přel. Nekrasov

Puŝkin: Boris Godunov - přel. Devjatnin

Puŝkin: Ruslano kaj Ludmila (Ruslan a Ludmila) - přel. Devjatnin

Raabe: La Nigra Galero (Černá galéra) - přel. Wicke

Racine: Fedra (Phèdre - Faidra)

Racine: Andromaka (Andromaque - Andromacha)

Remarque: En okcidento nenio nova (Na západní frontě klid) - přel. Jung

Remarque: La vojo returne (Cesta zpátky) - přel. Jung

Reymont: La lasta (Poslední)

Rochefoucald: Maksimoj (Maxima) - přel. Waringhien

Sade: Florville kaj Courval aŭ fataleco (Florville a Courval aneb osudovost)

Saint-Exupéry: La Eta Princo (Malý princ)

Sartre: La Naŭzo (Ošklivost) - přel. Bernard

Sartre: Sen Eliro (Bez východu) - přel. Bernard

Sartre: La respektinda P. (Vážený P.) - přel. Bernard

Schiller: Garantio (Záruka) - přel. Devjatnin

Schiller: La Rabistoj (Loupežníci) - přel. Zamenhof

Shakespeare: Hamleto - přel. Zamenhof

Shakespeare: Makbeto (Mackbet)

Shakespeare: Romeo kaj Julieta (Romeo a Julie)

Shakespeare: La vivo de Henriko Kvina (Život Jindřicha Pátého) - přel. Tonkin

Shakespeare: Reĝo Lear (Král Lear) - přel. Kalocsay

Shakespeare: La gaja edzinoj de Windsor (Veselé paničky windsorské)

Shakespeare: La ventego (Bouře)

Shakespeare: Somermeznokta Sonĝo (Sen noci svatojánské) - přel. Kalocsay

Shakespeare: Tempesto (Bouře) - přel. Kalocsay

Shakespeare: Tragedio de Otelo (Othelo) - přel. R.Rossetti

Shakespeare: Rikardo III-a (Richard III) - přel. Francis

Shakespeare: Epifanio aŭ Kiel vi volas (Jak se vám líbí) - přel. Auld

Shakespeare: Sonetoj (Sonety) - přel. Auld

Shakespeare: La Dresado de la Megero (Zkrocení zlé ženy) - přel. Jervis

Schiller: Rabistoj (Loupežníci) - přel. Zamenhof

Schiller: Wilhelm Tell (Vilém Tell)

Schiller: Poeziaĵoj (Poezie)

Schiller: La nevo kiel onklo (Synovec jako strýc)

Schnitzler: Anatol (Anatol)

Schnitzler: Sonĝonovelo (Snová novela)

Sienkiewicz: Quo vadis? - přel. Lidja Zamenhof

Sienkiewicz: Rakontoj (Povídky) - přel. Lidja Zamenhof

Sienkiewicz: Tra dezerto kaj praarbaro (Pouští a pralesem) - přel. Sygnarski

Slowacki: Mazepa - přel. Grabowski

Slowacki: En Svisujo (Ve Švýcarsku) - přel. Grabowski

Slowacki: Patro de Pestuloj (Otec malomocných) - přel. Graboski

Stevenson: Trezorinsulo (Ostrov pokladů) - přel. Grace Kirkwood

Stevenson: Forkaptita (Únos) - přel. Goodhier

Stevenson: D-ro Jekyll kaj s-ro Hyde (Dr. Jekyll a pan Hyde) - přel. Goodhier, de Diego (nový překlad)

Storm: La Blankĉevala Rajdanto (Jezdec na bílém koni)

Strindberg: Pasko (Velikonoce)

Strugackij: Pikniko ĉe vojrando (Piknik na kraji cesty) - přel. Bronštejn

Swift: Vojaĝo en Liliputon (Cesta do Liliputu) - přel. E. M. Prent

Šenoa: La trezoro de l' Oraĵisto (Zlatníkův poklad)

Tammsaare: La majstro de Korboja (Hospodář s Korboji)

Thákur: Primico (Zasvěcení)

Thákur: Malsata ŝtono (Hladový kámen)

Tolkien: La Hobito aŭ tien kaj reen (Hobit aneb cesta tam a zpátky) - přel. Gledhill, Auld

Tolkien: La Mastro de l' Ringoj (Pán prstenů) - přel. Auld

Tolstoj A.K.: Princo Serebrjanij (Kníže Stříbrný) - přel. Sidlovskaja

Tolstoj A.N.: Morto de Danton (Dantonova smrt) - přel. Hohlov

Tolstoj L.N.: Kaŭkaza militkaptito (Kavkazský zajatec)

Tolstoj L.N.: Sieĝo de Sevastopolo (Obléhání Sevastopolu)

Tolstoj L.N.: Ivan la Malsaĝulo (Ivan Hlupák) -

Tolstoj L.N.: La morto de Ivan Iljič (Smrt Ivana Iljiče)

Tolstoj L.N.: Resurekto (Vzkříšení)

Turgenev: Elektitaj noveloj (Vybrané novely)

Turgenev: Patroj kaj filoj (Otcové a děti) - přel. Kabe

Tuwim: Poeziaĵoj (Poezie)

Vavris: Sherlock Holmes en servo de la hispana trono (Lelíček ve službách Sherlocka Holmese)

Vazov: Sub la jugo (Pod jařmem) - přel. Atanasov

Vazov: Vagabondoj (Tuláci)

Vazov: Bulgaraj Rakontoj (Bulharské povídky)

Vergilius: Eneido (Aeneida) - přel. Vallienne

Verne: La verda radio (Zelený paprsek)

Verne: Esplorvojaĝo (Výzkumná cesta)

Voltaire: Tri verkoj (Tři díla) - přel. Lanti (Kandid, Zadig...)

Vrba: Homo de Dio (Boží člověk)

Vrchlický: Nokto en Karlův Týn (Noc na Karlštejně) - Lukáš

Wagnalls: Palaco de danĝero (Palác nebezpečí)

Welzl: Tridek jaroj en la ora nordo (Třicet let na zlatém severu) - přel. Moraviaj Esperanto-Pioniroj

Werner: Homoj sur flosglacio (Lidé na kře) - přel. Moraviaj Esperanto-Pioniroj

Wilde: Salome - přel. Bulthuis

Wilde: La graveco de la fideliĝo (Jak je důležité mít filipa) - přel. Auld

Wodehouse: La princo kaj Betty (Princ a Betty)

Zweig: La okuloj de la eterna frato (Oči věčného bratra)

Zweig: Brulanta sekreto (Palčivé tajemství)