Esperante

ilei

 

Hlavní strana

 

Komenský o universálním jazyce

 

Výuka esperanta na českých školách

 

Studium interlingvistiky na universitě v Poznani

 

Svazové zkoušky z esperanta Českého esperantského svazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická komise Českého esperantského svazu

  

Studium interlingvistiky

na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani

 

Druhá největší univerzita v Polsku pořádá tříleté studium interlingvistiky, které vede dr. Ilona Koutny, členka Akademie esperanta. Mezi přednášejícími jsou profesoři John Wells, Humphrey Tonkin, Detlev Blanke a Michel Duc Goninaz, doktoři Věra Barandovská-Frank, Katalin Kováts (Smidéliusz), Vilmos Benczik, Aleksander Melnikov, Blazio Wacha a Zbigniew Galor, dále Lidia Ligeza, Maria Majerczak, István Ertl a Aleksander Korĵenkov.

 

Studium se skládá z všeobecné a aplikované lingvistiky, mezinárodní a mezikulturní komunikace, zabývá se plánovými jazyky, zvláště mluvnicí, literaturou, kulturou a historií esperanta. Ve třetím roce je možné se specializovat na lingvistiku, literaturu, interlingvistiku, komunikaci nebo na metodiku ve spolupráci s ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj - Mezinárodní liga esperantských učitelů).


Jednou za semestr se konají celotýdenní stáže (koncem září a začátkem února). V meziobdobí studenti doma zpracovávájí domácí úkoly a konzultují své lektory elektronickou poštou. Připraví diplomovou práci a po závěrečné zkoušce obdrží osvědčení o interlingvistických studiích.

 

Mohou se přihlášit zájemci z celého světa do 20. srpna přihlašovacího roku (naposledy 2005). Příspěvek na jeden semestr je 400 EUR (u bývalých soc. zemí 150 EUR). Je potřebná dostatečná znalost esperanta a jeho reálií.

 

Další informace podá dr. Ilona Koutny, (Lingvistika Instituto,
Universitato Adam Mickiewicz, Miedzychodzka 5, PL-60-371 Poznan;
Tel: +48-61 829-27-09, T (hejma): +48-61 872-83-09,
F: +48-61 829-27-00 (sekretariejo), rete: ikoutny@amu.edu.pl,

Pro další informace navštivte domovskou stránku
http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html

http://www.arkones.republika.pl/uam.htm#septembro